Vestre Landsret

Vestre Landsret

Her kan du finde nyttige oplysninger, hvis du er vidne, nævning, domsmand, presse eller besøgende i landsretten.

Besøgende

Det er som alt overvejende hovedregel muligt at overvære retssager i Vestre Landsret som tilhører i retssalen. Dette gælder dog ikke for visse typer af sager, der skal eller på begæring kan behandles for lukkede døre.

Under Retslister kan du finde oplysninger om de sager, der behandles i Viborg og på bitingstederne.

Skoleklasser og andre grupper af besøgende bedes på forhånd orientere Vestre Landsret om, at de vil overvære en retssag. Med hensyn til retssager, der behandles i Viborg, vil Vestre Landsret af praktiske grunde gerne have besked herom senest 14 dage før retsmødet. Du kan ringe på telefonnummer 99 68 80 00 eller sende en e-mail til post@vestrelandsret.dk. Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel, så det er derfor en god ide at ringe om morgenen for at høre, om dette er sket.

Pressen

Vestre Landsret har en pressekontaktdommer, landsdommer John Lundum, der skal hjælpe journalister med spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis generelt.

Landsdommer John Lundum kan træffes ved henvendelse til landsrettens information tlf. 99 68 80 00, E-mail Post@VestreLandsret.dk

Du kan læse mere om pressekontaktdommerordningen her

Du kan henvende dig til pressekontaktpersonen om blandt andet generelle spørgsmål om aktindsigt, dørlukning og navne- og referatforbud. Pressekontaktpersonen kan også være behjælpelig med at fremskaffe visse statistiske oplysninger.

Hvis du vil bestille en udskrift af en afgørelse, skal du henvende dig til Vestre Landsrets information, tlf. 99 68 80 00 - E-mail SektionC@VestreLandsret.dk

Vestre Landsrets pressekontaktperson er i øvrigt administrationschef Regitze Brosbøl Riskjær, tlf. 99 68 80 00 - E-mail Post@VestreLandsret.dk.

Tiltalt

Vestre Landsret beskikker forsvarer for tiltalte i straffesager, der behandles ved landsretten. Hvis du ikke har ønske om en bestemt forsvarer, vælger landsretten en forsvarer blandt et antal advokater, der er særligt antaget til at virke som forsvarer.

Der vil i forbindelse med sagens afslutning blive taget stilling til, om det er tiltalte eller statskassen, der skal betale sagens omkostninger.

Vidne

På den vidneindkaldelse som du har modtaget, finder du praktiske informationer om mødetidspunkt og mødested.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. 

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte den afdeling, du er indkaldt af. 

Mere info om det at vidne 

På linket nedenfor kan du fx få svar på, hvordan din vidneforklaring foregår inde i retslokalet, vidnegodtgørelse samt hvilke pligter og ansvar, der følger med at skulle vidne i retten. 

Læs mere om det at være vidne på fællessitet for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 25. september 2019