Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Selskaber, foreninger og andre juridiske personer kan underskrive anmeldelser til tinglysning når der disponeres i tingbøgerne, og når der disponeres over rettigheder i tingbøgerne.

Der er 3 mulige underskriftsmetoder for anmeldelser:

  • underskriftsmappe
  • anmelderordning
  • fuldmagtsordning

En eller flere tegningsberettigede kan underskrive anmeldelsen i henhold til udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister direkte i underskriftsmappen. Dette kan gøres på 2 måder:

  • Man kan med *,*,* angive det antal tegningsberettigede, som skal underskrive anmeldelsen med medarbejdersignatur

  eller

  • Man kan angive cpr-nr., cpr-nr., cpr-nr. for det antal tegningsberettigede, som skal underskrive anmeldelsen med NemID.

En anmeldelse kan kun indeholde én samling af tegningsberettigede for samme cvr-nr. Det betyder, at hvis der angives et cpr-nr. som tegningsberettiget i én rolle, og et andet cpr-nr. som tegningsberettiget i en anden rolle, vil der ved indsendelse af anmeldelsen skabes en samling af tegningsberettigede med begge cpr-nr., og systemet vil kræve underskrift fra begge cpr-nr. på begge roller. De tegningsberettigede for hver enkelt rolle kan desuden angives med *, hvorefter f.eks. A og B kan vælge at underskrive som rollen ”Køber”, og C og D kan vælge at underskrive som rollen ”Myndighed”. Der skal dog være angivet præcist samme antal af * for tegningsberettigede for hver rolle. 

Hvis du er ansat i et firma, hvor kunderne udsteder fuldmagter til firmaet, og det er meningen, du skal kunne underskrive på firmaets vegne, skal du oprettes i tinglysningssystemets underskriftsdatabase.

Med anmelderordningen kan særligt autoriserede anmeldere anmelde dokumenter til tinglysning på vegne af en kunde ved at bruge egen NemID og uden at indsende fuldmagt.

Når en medarbejder er registreret i Tinglysningsrettens prokuraregister, kan den pågældende underskrive bindende for virksomheden som tegningsberettiget, og tinglysning kan - alt andet lige - ske automatisk.

Selskaber med registrerede tegningsregler i cvr-registeret

Ved selskabers underskrifter i forbindelse med anmeldelse af dokumenter og fuldmagter til tinglysning, sker der en automatisk kontrol af tegningsreglerne i cvr-registeret.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt på papir skal der medsendes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der maksimalt må være 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.

Foreninger og andre juridiske personer

Hvis en ejerforening indgår i en rolle i anmeldelsen, skal ejerforeningen angives med cvr-nr.

Hvis tegningsregler ikke er registreret i cvr-registeret, skal tegningsretten dokumenteres overfor Tinglysningsretten, uanset om der er tale om dokumenter til tinglysning eller registrering af tinglysningsfuldmagt.

Tegningsretten fremgår sædvanligvis af foreningens vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferater, hvor der er sket valg af de tegningsberettigede.

Ved anmeldelse skal de aktuelle vedtægter vedhæftes som bilag. Hvis der er flere tillæg til vedtægterne, der er relevante i forbindelse med dokumentation af tegningsretten, kan der udarbejdes en ekstraktudskrift.

Desuden skal forhandlingsprotokol eller en udskrift af referatet fra den eller de seneste generalforsamling(-er) vedhæftes. Det skal fremgå, hvilke personer, der aktuelt kan tegne selskabet. Personerne skal fremgå af referaterne med fuld navneangivelse. Forhandlingsprotokollen eller udskriften skal som udgangspunkt være underskrevet af dirigenten, jf. selskabslovens § 101, stk.3. Hvis navnene på de tegningsberettigede fremgår af flere generalforsamlingsreferater, kan der udarbejdes en ekstraktudskrift af referaterne, som skal være underskrevet af dirigenten fra den seneste generalforsamling.

Foreninger mv. som ikke har vedtægter, tegningsregler eller formaliserede generalforsamlinger/møder med en dirigent skal indsende en udførlig redegørelse til Tinglysningsretten vedrørende foreningens forhold som dokumentation for tegningsreglerne i foreningen mv. Tinglysningsretten vil herefter tage konkret stilling i de enkelte situationer.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt fra foreninger og andre juridiske personer uden registrerede tegningsregler i cvr-registeret, skal ovennævnte dokumentation altid fremsendes i original, dvs.

  • De originale vedtægter eller en kopi af disse, som er bekræftet med original underskrift fra de tegningsberettigede eller af en notar. En kopi bekræftet af en advokat accepteres ikke. En eventuel bekræftelse fra de tegningsberettigede eller en notar må maksimalt være 1 år gammel. Omfatter vedtægterne flere tillæg, kan de samlede vedtægter inkl. tillæg sættes sammen og alene bekræftes med original underskrift fra de tegningsberettigede på sidste side.
  • Udskrift af forhandlingsprotokol eller referat(er) fra seneste generalforsamling(er) med original underskrift af dirigenten. Fremgår de tegningsberettigede af flere generalforsamlingsreferater, kan disse referater sættes sammen og bekræftes på sidste side af dirigenten fra sidste generalforsamling.

Interessentskaber

Interessentskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, men er i øvrigt ikke – modsat f.eks. andre kapitalselskaber – lovreguleret med hensyn til formkrav for oprettelse, tegningsregler mv.

Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning kontrollerer Tinglysningsretten, om tegningsretten ifølge cvr-registeret er opfyldt. Har interessentskabet ikke en særskilt tegningsregel registreret, vil alle interessenter som udgangspunkt skulle underskrive.

Fremgår selskabets interessenter eller interessentskabets tegningsregel ikke i cvr-registeret, skal der vedhæftes dokumentation for tegningsretten, når der anmeldes dokumenter til tinglysning Dokumentationen kan være

  • interessentskabskontrakt og dokumentation for evt. overdragelse af andele,
  • registreringsbevis for interessentskabet fra SKAT, der indeholder oplysning om indehavere/stiftere, og erklæring, hvor samtlige interessenter indestår for, at de er de eneste interessenter i interessentskabet, eller
  • registreringsbevis for interessentskabet fra SKAT, der indeholder oplysning om indehavere/stiftere, og erklæring fra selskabets revisor om, hvem der er interessenter, og hvem der er tegningsberettiget.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagter fra et interessentskab, skal fuldmagtsgiver anføres med interessentskabets navn og evt. cvr-nr.

Hvis interessentskabets tegningsregler eller ansvarlige interessenter er registreret i cvr-registeret, kan der oprettes en digital fuldmagt, hvor der sker automatisk kontrol af selskabets underskrifter i cvr-registeret. 

Hvis interessentskabets tegningsregler ikke er registreret i cvr-registeret, skal der oprettes en fuldmagt på papir. Dokumentation for tegningsretten skal indsendes sammen med tinglysningsfuldmagten. Ovenstående dokumentation skal altid fremsendes i original.

Selskaber under stiftelse

Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning med selskaber under stiftelse, skal der vedhæftes stiftelsesdokument som bilag. Sker anmeldelse mere end 2 uger efter underskrivelse af stiftelsesdokument, skal tillige vedhæftes dokumentation for selskabets rettidige anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Et selskab under stiftelse vil endnu ikke være tildelt et cvr-nr., og selskabets stifter(e) kan derfor ikke underskrive direkte for f.eks. rollen ”Køber” i tinglysningsdokumentet. Underskrift kan f.eks. ske ved registrering af fuldmagt til de/den tegningsberettigede eller tredjemand.

I anmeldelser skal navnet på selskabet angives som "Xx under stiftelse" på trinnet "Oplysning om handelens parter" i feltet "Hvis køber IKKE har CPR eller CVR skal du indtaste følgende information".

Dokumenterne vil blive tinglyst med frist til anmeldelse af dokumenttypen ”Navneændring Adkomst Fast Ejendom” med angivelse af selskabets cvr-nr. efter endelig registrering i cvr-registreret.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagter fra et selskab under stiftelse, skal fuldmagten underskrives af selskabets stiftere, og der skal medsendes originalt stiftelsesdokument som dokumentation for tegningsretten.

Selskaber opløst ved omdannelse/fission eller spaltning

Ved anmeldelser af dokumenter til tinglysning af virksomhedsændringen skal tegningsberettigelse dokumenteres, jf. ovenfor.

Er selskabet opløst ved fusion med et andet selskab, vil tinglysning kræve en underskrift (evt. ved fuldmagt) fra det forsættende selskab med behørig dokumentation for fusionen. Er selskabet opløst ved spaltning, vil tinglysning kræve underskrift (evt. ved fuldmagt) fra det selskab, der kan dokumenteres at have overtaget aktivet eller fra samtlige selskaber opstået ved spaltning.

Udenlandske selskaber

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på www.tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation. Læs om udenlandske dokumenter og selskaber.​

Inaktivt/slettet cvr-nr.

Visse cvr-nr. skal fornyes hvert år (frivillige foreninger). Når et cvr-nr. er ophørt som følge af manglende rettidig fornyelse, får den juridiske enhed et nyt cvr-nr., og så opstår der problemer i forbindelse med tinglysning.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at den juridiske enhed kan begære cvr-nummeret genoptaget. Det er hensigtsmæssigt at anføre i anmodningen, at det inaktive/slettede cvr-nr. er registreret i Tingbogen og derfor bedes genoptaget i stedet for tildeling af nyt cvr-nr. til den juridiske enhed.

Navneændring

Navneændringen skal anmeldes på www.tinglysning.dk.

Ved ændring af påtaleberettiget i en servitut, vælges dokumenttypen "Ny Påtaleberettiget", hvor udtrædende og indtrædende påtaleberettiget angives.

Ønskes fusionen noteret som navneændring, skal der anvendes dokumenttype "Navneændring".

Spørgsmål & svar

Vi kan ikke finde anmeldelsen i underskriftsmappen under fanebladet ”Dokumenter, der kan underskrives”. Anmeldelsen ligger kun under fanebladet ”Dokumenter der kan anmeldes”?

Har du husket at trykke ”vælg” efter afgivelse af de personnumre eller stjerner, der skal kunne underskrive?

Hvis du underskriver som autoriseret anmelder skal du, hos din egen administrator, kontrollere om certifikatet stadig er uploadet korrekt til at kunne underskrive. Du skal også få kontrolleret, om du er oprettet til at måtte underskrive den pågældende dokumenttype.

Hvordan underskriver man for et selskab i likvidation?

Likvidator er tegningsberettiget for et selskab i likvidation og skal derfor underskrive direkte for selskabet. Likvidator kan underskrive med en medarbejdersignatur tilknyttet cpr-nr. for selskabet i likvidation eller med personlig NemID.

Rollen "Kurator" må ikke benyttes.

I trinnet "Underskriftsmetode" vælges "Underskriftsmappe" ved selskabet. Herefter indsættes cpr-nr. på likvidator.

Når dokumentet bliver sendt til underskrift, kan likvidator se dokumentet i sin underskriftsmappe, uanset om likvidator er logget ind med sin medarbejdersignatur eller personlige NemID.

Sidst opdateret: 27. september 2019