Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette i Den Digitale Tingbog.

Dokumenttyperne til relaksation anvendes, når pant eller en servitut er tinglyst på flere ejendomme, i flere andelsboliger eller køretøjer med samme dato-løbenr., og skal aflyses på en eller flere af disse ejendomme, andelsboliger eller køretøjer.

Skal pantet relakseres eller aflyses på en del af en samlet fast ejendom anvendes "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom".

Skal en servitut aflyses på et helt (eller flere) matr.nr. af en samlet fast ejendom, eller der skal ske relaksation af delarealer, anvendes "Påtegning Servitut". 

”Påtegning Servitut" skal tillige anvendes, hvis én rettighed ud af flere - i samme dokument - skal aflyses/ændres.

Er pantet eller servitutten tinglyst med forskelligt dato-løbenr., og skal aflyses på en eller flere af disse ejendomme, anvendes dokumenttypen ”Aflysning Hæftelse Fast Ejendom” eller "Aflysning Servitut".

Hvordan slettes udlæg i henhold til konkurslovens § 71?

Anmodning om sletning anmeldes ved dokumenttypen ”Tinglysningslovens § 20”, hvor kuratorattesten og dokumentation for fristdagen vedhæftes som bilag.

Hvordan skal et ejerpantebrev aflyses, hvis der også er tinglyst underpant?

Der anmeldes dokumenttype ”Aflysning Hæftelse ...”, hvor underpantets dato og løbenummer indsættes i anmeldelsen.

Underpanthaver indsættes i anmeldelsen som rollen ”Kreditor”.

Hvordan begæres udækkede pantehæftelser slettet efter retsplejelovens § 581 efter tvangsauktion?

Det kan begæres i anmeldelsen af auktionsskødet. Se vejledningen *** "Auktionsskøde".

Hvis det begæres senere, skal dokumenttypen ”Tinglysningslovens § 20” anvendes. Anmeldelsen skal vedhæftes relevant dokumentation. Alternativt kan fogedretten tiltræde anmeldelsen.

Hvad er en bankhæftelse, og hvordan aflyses den?

Af lov nr. 157 af 12. juli 1970 § 30 fremgår om bankhæftelser:

"... En ved oprettelsen af rigsbanken 1813 forordnet prioritet paa alle faste ejendomme og tiender. De i sin Tid paalagte bankhæftelser ... er Nationalbanken uvedkommende ..."

Dokumenttypen "Tinglysningslovens § 20" anvendes. Tinglysningsretten vil konkret tage stilling til, om der kan ske aflysning. Da hæftelsen kan være udnyttet til ejerpant, skal anmeldelsen indeholde ejerens erklæring om, at hæftelsen ikke er pantsat til nogen håndpanthaver.

Kreditor vil ikke underskrive aflysningspåtegning på et pantebrev. Byretten har nu afsagt dom om, at kreditor skal underskrive påtegningen. Kreditor nægter stadig. Kan dommen sendes til Tinglysningsretten, der så kan aflyse det pågældende pantebrev?

Dommen pålægger alene kreditor en pligt til at underskrive aflysningspåtegningen. Dommen fastslår ikke, at debitor kan foretage aflysning uden kreditors underskrift, og derfor kan Tinglysningsretten ikke aflyse pantebrevet. 

Du skal søge handlepligten for kreditor gennemtvunget - evt. med fogedrettens bistand.

Hvordan aflyser man et pantebrev, der ikke er digitaliseret?

Hvis pantebrevet ikke er digitaliseret, kan det aflyses ved indsendelse pr. post til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.

Dokumentet skal være kvitteret til aflysning af kreditor.

Hvem skal underskrive en aflysning af et afgiftspantebrev?

Hvis kreditor har påtegnet pantebrevet om, at dokumentet i Tingbogen fremadrettet skal være et afgiftspantebrev, der alene er et afgiftstilgodehavende for ejendommen/ejendommene, kan ejer(ne) aflyse pantebrevet. Hvis ejer overlader opgaven til en anden, er det ikke nødvendigt at registrere en fuldmagt.

Den anmelder, der har overført afgift til et andet pantebrev, er forpligtet til at aflyse afgiftspantebrevet, jf. tinglysningsafgiftsloven. Aflysning sker ved at anvende dokumenttypen "Afgift Pantebrev Påtegn.", der skal underskrives med rollen "Anmoder".

Sidst opdateret: 27. september 2019