Tinglysningsretten

Personbogen

Pant i løsøre, virksomhedspant samt årets høst tinglyses i Personbogen. Her registreres desuden ægtepagter og afgørelser om værgemål.

Høstpant

Pantebreve, der giver pant i årets høst, bliver tinglyst i Personbogen. Der sker automatisk notering på den faste ejendom, hvis den ejes af debitor.

Pant i løsøre

Rettigheder over løsøre, pantebreve, ejerpantebreve eller skadesløsbreve tinglyses i Personbogen. Fritidsfartøjer på op til 20 bruttotonnage registreres i Personbogen.

Pantsætningsforbud

Et pantsætningsforbud kan tinglyses på en person, en personlig drevet virksomhed eller et selskab. Der kan være tinglyst flere pantsætningsforbud på en person eller ...

Rådighedsfratagelse

En meddelelse om rådighedsfratagelse er en afgørelse fra skifteretten om, at en ægtefælle under en skiftesag ikke længere må råde over sine ejendele helt eller delvist.

Udskrifter

På www.tinglysning.dk har du mulighed for at hente personbogsattester samt udskrift af dokumenter tinglyst efter 21. marts 2011.

Virksomhedspant

Skadesløsbreve eller ejerpantebreve med pant i en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser.

Værgemål

En voksen person kan fratages handlekraften og komme under værgemål, hvis han/hun ikke vurderes i stand til at tage vare på sig selv og sine personlige forhold.

Ægtepagter

I et ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje, mens almindelige pensionsordninger ikke skal deles. Aftaler om helt eller delvist at ændre fælleseje til særeje ...

Bilag

Skal du vedhæfte bilag til din anmeldelse, skal det uploades i bilagsbanken. Bilagsbanken er den ”skuffe”, hvor alle uploadede bilag gemmes.

Tinglysningsafgifter

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Fuldmagter

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.

Underskrifter

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.

Retsanmærkninger

Hvad er en retsanmærkning, og hvorfor får dokumenter anmærkninger fra Tinglysningsretten?

Udenlandske dokumenter

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på www.tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.