Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.

Ved fuldmagten giver fuldmagtsgiver retten til at underskrive dokumenter videre til en tredje part, f.eks. dennes advokat. Fuldmagter skal altid foreligge i original for Tinglysningsretten.

Reglerne om brug af fuldmagter i forbindelse med tinglysning findes primært i tinglysningslovens kapitel 7 a og i bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen) kapitel 3.

Fuldmagten kan enten registreres inden anmeldelsen af dokumenterne til tinglysning, eller fuldmagten kan fremsendes i forlængelse af tinglysningen af dokumentet. Fremsendes fuldmagten i forlængelse af tinglysning af dokumentet, skal den indeholde en henvisning til dokumentets dato-løbenummer, så fristen på dokumentet kan slettes.

For at kunne danne grundlag for automatisk tinglysning, skal fuldmagter udarbejdes efter reglen i § 7 i bekendtgørelse nr. 763 af den 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen).

Fuldmagten oprettes digitalt på www.tinglysning.dk, enten

- med digital underskrift og automatisk digital registrering, eller

- ved udskrivning og underskrift på- og fremsendelse i papir.

Hvis et selskab er registreret i cvr-registeret, sker der automatisk kontrol af selskabets tegningsregler i cvr-registeret. Derfor er det kun nødvendigt at udskrive og underskrive fuldmagten på papir, hvis fuldmagten er givet af selskaber, foreninger, dødsboer og andre juridiske enheder, der ikke har registrerede tegningsregler i cvr-registreret. Her skal medsendes dokumentation for tegningsregler og/eller de tegningsberettigede personer (se "Underskrifter og dokumentation for selskaber, forennger og andre juridiske personer").

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.​ Læs om udenlandske dokumenter.

I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at oprette en fuldmagt efter reglen i § 7 – f.eks. hvis fuldmagten skal give mulighed for selvkontrahering – kan der anmeldes fuldmagt efter reglen i § 6 i adgangsbekendtgørelsen. Tinglysningsretten kan dog ikke anbefale brugen af fuldmagter efter § 6, da sagsbehandlingstiden, ved anvendelse af disse, forlænges væsentligt.

Findes der allerede en fuldmagt, der ikke opfylder kravene i tinglysningslovens § 49 b og adgangsbekendtgørelsens § 6, skal der udstedes en tinglysningsfuldmagt efter bekendtgørelsens § 7 med hjemmel i papirfuldmagten, der skal vedlægges til dokumentation.

Hvis fuldmagtshaver skal have ret til at videregive fuldmagten til underskrift v/tredjemand, skal det fremgå direkte af fuldmagten, at fuldmagtshaver må udstede en tinglysningsfuldmagt til tredjemand, eller at bemyndigelsen må videregives.

Skiftefuldmagter
For skiftefuldmagter gælder helt særlige vilkår. Læs mere i vejledningen ”Skiftefuldmagter og tinglysningsfuldmagter”.

Vitterlighedsvidner
Ved salg og pantsætning skal alle fuldmagter bekræftes af to vitterlighedsvidner. Det skal fremgå af fuldmagten, at vitterlighedsvidnerne med deres underskrift bevidner dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og fuldmagtsgivers myndighed, jf. tinglysningslovens § 49, stk. 2. Derfor bør vitterlighedsvidnerne skrive under umiddelbart efter fuldmagtsgiver. En efterfølgende tilføjelse af vitterlighedsvidnerne kan som udgangspunkt ikke ske.

Vidnerne skal angive deres navn og adresse, stillingsbetegnelse, cpr-nr., datering, personlig og tydelig underskrift. Advokater kan skrive til vitterlighed alene.

Hvis personer uden dansk cpr-nr. skriver under til vitterlighed, skal der anføres et tilsvarende identifikationsnummer f.eks. pas- eller kørekortnummer. Det skal fremgå, hvilken form for identifikation, der er anvendt. Der skal ikke medsendes dokumentation for vitterlighedsvidners identitet.

Kravet om vitterlighedsvidner gælder aldrig for offentlige myndigheder.

Spørgsmål & svar

Er det nødvendigt at oprette en fuldmagt, når jeg har NemID?

Har du NemID, kan din rådgiver lægge dokumenterne til underskrift i din underskriftsmappe på www.tinglysning.dk, så du selv kan underskrive med din signatur. Har du ikke NemID, er du forhindret i at underskrive i en længere periode, eller ønsker du af andre årsager ikke at underskrive dokumenterne selv, kan du i stedet vælge at oprette en tinglysningsfuldmagt til din rådgiver eller en anden person, som har NemID.

Hvilket punkt skal vælges på fuldmagten, når fuldmagten skal gælde ved tiltrædelse for køber?

Ved fuldmagt for køber skal der vælges disposition nr. 10 på fuldmagten. Fuldmagten kan tillige anvendes ved efterfølgende tinglysning af respektpåtegning på skødet, så længe fuldmagten er gyldig.

I forbindelse med en fusion vil vi gerne ændre navn på adkomsthaver til det fortsættende selskab. Hvilke dispositionstyper skal krydses af i tinglysningsfuldmagten?

Fuldmagten skal afkrydses i pkt. 8 og/eller 10.

Hvis anmeldelse sker på dokumenttypen "Navneændring Adkomst Fast Ejendom", skal fuldmagten være korrekt registreret forud for anmeldelse, da denne dokumenttype ikke kan tinglyses med frist.

Hvad gælder for fuldmagter i forhold til Bilbogen?

Nedenstående gælder generelt, men kan være ekstra relevant for arbejdsgangen ved tinglysning af pant i biler:

En almindelig fuldmagt, der sendes ind til Tinglysningsretten på forhånd (§7 fuldmagt), kan som udgangspunkt ikke udstedes til en person, der også er impliceret i den konkrete sag. Det vil sige, at hverken kreditor (finansieringsvirksomheden) eller forhandleren kan være fuldmagtshaver, medmindre det udtrykkeligt fremgår af fuldmagten, at fuldmagtsgiveren accepterer, at fuldmagtshaveren disponerer til fordel for sig selv (selvkontrahering).

Det er ikke et krav, at køretøjets registreringsnummer angives i fuldmagten.

Jeg har udskrevet en digital oprettet fuldmagt. I adressefeltet står der "manglende adresse på juridisk person". Er det en fejl?

Det er ikke en fejl.

Det betyder, at personen har udenlandsk adresse, er adressebeskyttet eller død, og vi kan derfor ikke videregive nogen adresse.
 
Fuldmagten skal indsendes til Tinglysningsretten på normal vis - uden at anføre adresse.

Hvornår og hvordan skal en fuldmagt, der skal anvendes i forbindelse med udstykning, registreres?

Før den matrikulære ændring anmeldes, kan fuldmagter registreres på den ejendom, hvorfra udstykning sker. Efter den matrikulære ændring er foretaget, skal fuldmagter registreres på den/de nyudstykkede ejendom(me).

Er fuldmagten registreret på afgivende ejendom før matrikulær ændring, men skal anvendes efter udstykning, skal oplysning herom anføres i anmeldelsens følgebrev.

Kan jeg give fuldmagt vedr. 40 ejerlejligheder på én gang?

Ja, du kan tilføje alle ejerlejligheder i samme fuldmagt, og fuldmagtsgiver skal kun underskrive digitalt én gang. 
 
Når fuldmagten registreres i tinglysningssystemets fuldmagtsdatabase, vil der blive oprettet 40 selvstændige fuldmagter. 

Kan en tegningsberettiget i en advokat-, landinspektør-, ejendomsmægler-, revisorvirksomhed og lignende underskrive til vitterlighed på fuldmagten, hvor fuldmagtshaver ifølge fuldmagten er selve virksomheden ved cvr-nr.?

En tegningsberettiget i en virksomhed kan ikke selv underskrive vitterlighedspåtegning på fuldmagten til den pågældende virksomhed. Det samme gælder, hvis en person i øvrigt har en økonomisk interesse i fuldmagten. Som følge heraf kan f.eks. en indehaver af et advokatfirma heller ikke være vitterlighedsvidne, hvor advokatfirmaet får fuldmagt/er fuldmagtshaver. Såfremt vitterlighedsvidnet på en sådan fuldmagt er advokat, må der medsendes dokumentation for, at vedkommende ikke er (med)indehaver af advokatfirmaet.
 
Såfremt sådan dokumentation ikke er medsendt, vil fuldmagten blive afvist, da vitterlighedsvidnet antages at være inhabil. 

Hvornår kan en notar erstatte vitterlighedsvidner?

Tinglysningsretten accepterer notarpåtegning i stedet for vitterlighedspåtegning. Dette gælder både for fuldmagter notarpåtegnet i Danmark og udlandet.

Mit firma underskriver jævnligt tinglysningsdokumenter. Kan firmaet give fuldmagt til sig selv, så medarbejdere kan underskrive med medarbejdersignatur?

Tinglysningslovens § 49b giver mulighed for at give fuldmagt til, at en anden kan underskrive for dit firma. Rent juridisk giver det dog ikke mening at udstede fuldmagt til sig selv. Anvend i stedet prokuraordningen. Læs mere ***her. Fuldmagter, hvor fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver er samme juridiske enhed, vil blive afvist.

Hvad gør jeg, hvis fuldmagtsgiver er for svag til at underskrive på side 4?

Fuldmagten kan underskrives med ført hånd, jf. Danske Lov 5-1-7.
 
Teksten "Undertegnede vitterlighedsvidner erklærer, at fuldmagtsgiver har underskrevet fuldmagten med ført hånd, jf. Danske Lov 5-1-7, der er iagttaget" påføres fuldmagtens side 4 under underskriften. Vitterlighedsvidnerne underskriver umiddelbart efter fuldmagten på side 5.

Hvordan skal der underskrives af skifteværge, når der er udstedt fuldmagt til underskrift for "boet efter"?

Hvis "boet efter" underskriver iht. fuldmagt, og der er udpeget en skifteværge for en eller flere af arvingerne, skal rollen "Værge" indsættes i anmeldelsen, og skifteværgen skal underskrive rollen personligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at skifteværgen sammen med evt. (andre) arvinger har underskrevet fuldmagten fra "boet efter".

Der skal underskrives for rollen "Værge" direkte med skifteværgens personlige NemID. Hvis skifteværgen er en professionel aktør med et cvr-nr., kan rollen "Værge" tillige oprettes ved skifteværgens cvr-nr., og skifteværgen skal herefter underskrive personligt med skifteværgens medarbejdersignatur indeholdende cpr-nr.

Hvis én af arvingerne i et bo underskriver med NemID, må fuldmagten ikke lyde på "Boet efter ...". Fuldmagten skal i stedet udfyldes med arvingernes cpr-nr. Én for hver arving.

Hvem kan bobestyrer/kurator give fuldmagt til?

En bobestyrer/kurator kan i begrænset omfang videregive sin bemyndigelse.
 
Tinglysningsretten vil med baggrund i retspraksis tillade en fuldmagt fra en bobestyrer/kurator til en advokat (cpr-nr.) ansat i samme advokatfirma, men ikke til firmaet eller til andre.

Bortfalder en fuldmagt ved fuldmagtsgivers død?

Ved fuldmagtsgivers død bortfalder fuldmagten, og der skal udfyldes en ny fuldmagt fra boets repræsentanter, hvis de ikke kan tiltræde anmeldelsen digitalt.

Når et dokument er tinglyst med frist til indsendelse af fuldmagt, hvornår vil det så være endeligt tinglyst?

Det er det, når fuldmagten er registreret og et nyt opdateret tinglysningssvar tilsendt anmelder på dokumentet.
 
Fremsendes fuldmagten til Tinglysningsretten efter, der er sket tinglysning med frist, skal fuldmagten indeholde en entydig identifikation af det tinglyste dokument. Dokumentets dato og løbenummer skal være anført på fuldmagtens sidste side, ellers vil fristen ikke blive slettet.

Mit dokument er tinglyst med frist til indsendelse af tinglysningsfuldmagt med påført dato/løbenr. Min kunde har efterfølgende selv oprettet og underskrevet digital fuldmagt, der er registreret på ejendommen. Slettes fristen automatisk?

Nej, fristen slettes ikke automatisk, når fuldmagten registreres i tinglysningssystemets fuldmagtsdatabase.

Du skal rette henvendelse til Tinglysningsretten via vores kontaktformular ***her med oplysning om dokumentets dato/løbenr. samt anmode om, at fristen bliver slettet.

Jeg har fået tinglyst mit dokument med frist til fremsendelse af en fuldmagt, der indeholder tilladelse til selvkontrahering? Hvad betyder det? Min fuldmagt er jo registreret.

Når fuldmagtshaver skriver under til fordel for sig selv, er der tale om selvkontrahering. Denne tilladelse til selvkontrahering skal anføres manuelt i fuldmagten ved fuldmagtsgivers underskrift. Fuldmagtsgiver skal være bekendt med denne tekst, inden der skrives under.

Fuldmagten fremsendes herefter til fristsletning med angivelse af dato/løbenr. på fuldmagtens sidste side.

Hvad gør jeg ved en fejlskannet fuldmagt?

Tinglysningsretten anbefaler overordnet, at fuldmagter oprettes digitalt på www.tinglysning.dk, eftersom disse vil være fri for skanningsfejl.
 
Er fuldmagten derimod oprettet på fuldmagtsblanketten ovenfor og ikke indskannet korrekt, skal der oprettes en besked via ***kontaktformularen med angivelse af fuldmagtsgivers fulde cpr-nr. Den modtagne mail med fuldmagtsregistreringen skal vedhæftes.
 
Er anmeldelsen tinglyst med frist, skal dokumentets dato og løbenummer oplyses for at få fristen slettet samtidig hermed.

Kan man rette en skrivefejl i en fuldmagt oprettet på www.tinglysning.dk, alene ved at rette en af siderne?

Hvis fuldmagten skal have andet indhold, skal der oprettes en ny fuldmagt på www.tinglysning.dk, da stregkoden på 1. side er individuel for den enkelte fuldmagt og vil aktivere fuldmagten med det oprindelige indhold.
En fuldmagt med uoverensstemmelser på grund af ændrede sider vil blive afvist.

Jeg har sendt en fuldmagt til Tinglysningsretten. Hvorfor har jeg endnu ikke modtaget en registreringsmail?

Når fuldmagten er godkendt, bliver der sendt en registreringsmail til den, der har fået fuldmagten (fuldmagtshaver).
Er fuldmagten blevet afvist, bliver der sendt en kopi af afvisningsbrevet til anmelder/meddelelseshavers e-boks, og fuldmagten bliver sendt retur til samme.
 
Under ***"Sagsbehandlingstid" kan du bl.a. se ekspeditionstiden for fuldmagter.

www.tinglysning.dk vælges "Fuldmagter". Under fanen "Fuldmagter jeg har modtaget" fremgår det, hvilke fuldmagter der er godkendt af Tinglysningsretten. Brug evt. "Ctrl" + "F" til at søge i listen. Fuldmagten kan åbnes, hvis du ønsker at se indholdet.

Hvordan tilbagekalder jeg en registreret fuldmagt?

En fuldmagt oprettet i medfør af tinglysningslovens kap. 7 a skal tilbagekaldes skriftligt overfor Tinglysningsretten. Ved andre fuldmagter følges dansk rets almindelige regler om tilbagekaldelse af fuldmagter.
Fuldmagtsgiver kan tilbagekalde en fuldmagt digitalt på www.tinglysning.dk under "Fuldmagter". Har fuldmagtsgiver ikke NemID, kan tilbagekaldelse ske ved at anvende tilbagekaldelsesblanketten ovenfor.

Hvilket punkt skal vælges under ”Dispositioner”, når jeg skal tiltræde som påtaleberettiget?

I følge adgangsbekendtgørelsens § 7, stk. 5 skal det tydeligt angives i fuldmagten, hvilke dispositioner fuldmagtshaver skal kunne foretage sig på fuldmagtsgivers vegne.
 
Som fuldmagtsgiver, skal påtaleberettiget dermed overveje hvilke dispositionstyper, det er nødvendigt at give fuldmagt til, når fuldmagtshaver skal tiltræde dokumentet på vegne af påtaleberettiget.

Hvad er en implicit fuldmagt?

En implicit fuldmagt er indarbejdet i et allerede tinglyst dokument og kan benyttes til at tinglyse påtegninger på det pågældende dokument.

Hvorfor bliver fuldmagten på en ejerlejlighedsejendom kun registreret på ejerlejlighederne, men ikke på hovedejendommen?

Når en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, udgør hovedejendommen ikke længere et særskilt tinglysningsobjekt. Ved registrering af fuldmagt på alle ejerlejlighederne, er der registreret fuldmagter for hele ejerforeningen. Der vil derfor kunne benyttes fuldmagt til brug for tinglysning på hovedejendommen, uanset der ikke er registreret en særskilt fuldmagt herpå.

Sidst opdateret: 12. september 2019