Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Debitor- og kreditorskifte skal anvendes ved yderligere tilføjelse af hhv. debitor og kreditor samt udtrædelse (aflysning) af nuværende debitor og kreditor.

Ved tinglysning af debitorskifte på et ejerpantebrev sker der automatisk kreditorskifte, og anmeldelsen skal ikke kombineres med et kreditorskifte (transport).

Hvem skal skrive under, når et ejerpantebrev skal transporteres til nye ejere, dvs. debitor- og kreditorskifte?

Indtrædende debitor og udtrædende kreditor samt en eventuel underpanthaver skal underskrive. Hvis underpanthaver er en ejerforening, og ejerpantebrevet alene er tinglyst med henblik på at sikre foreningens eventuelle tilgodehavende i forbindelse med fællesudgifter, skal underpanthaver kun fremgå som rolle. Underskriftsmetoden "Skal ikke underskrive" vælges, og begrundelsesfeltet udfyldes.
 
Udtrædende kreditor skal angives og underskrive med rollen "Kreditor".

Hvordan overfører man halvdelen af et ejerpantebrev til en ny medejer af en ejendom?

Den nye medejer angives som indtrædende debitor. Nuværende ejer indsættes med rollen "Debitor" og "Kreditor" på trinnet "Andre roller".

Hvordan laves et debitor- og kreditorskifte på et ejerpantebrev, når der er tale om et dødsbo?

I rollen som udtrædende debitor/kreditor indsættes den afdøde ved dennes cpr-nr. Det er et krav, at denne rolle står angivet mindst én gang i denne del af anmeldelsen.
 
Hvis anmeldelsen underskrives i henhold til fuldmagt, skal der foreligge tinglysningsfuldmagt til den, der kan disponere på vegne af arvingen/arvingerne (boet).
 
Består boet af mere end én arving og/eller efterlevende ægtefælle, skal disse hver især angives med rollen "Anden arving".
 
Skifteretsattesten skal altid vedhæftes som bilag til anmeldelsen. Se vejledning her.
 
Der er også mulighed for, at et pengeinstitut kan anmelde transporten og underskrive for udtrædende debitor/kreditor i.h.t. anmelderordning.

Kan der anmeldes transport på et ejerpantebrev fra en afdød direkte til en ny ejer af ejendommen, eller skal boet først lyses ind som debitor/kreditor?

Man kan godt lave en direkte transport, hvis de, der i henhold til skifteretsattesten er berettiget, signerer for kreditor på transporten.

Kan man tinglyse debitor/kreditorskifte på et ejerpantebrev efter afholdt tvangsauktion?

Da ejerpantebrevet alene reserverer en prioritetsplads, som ejer kan stille til rådighed for en underpanthaver, kan det overdrages/tiltransporteres den nye ejer. Auktionskøberen kan derfor få tinglyst debitorskifte på ejerpantebrevet uden den tidligere ejers (kreditors) underskrift.

Anmeldelsen oprettes med følgende roller:

"Kreditor", der markeres som "Skal ikke underskrive".
"Udtrædende debitor" kan oprettes uden cpr-nr. og markeres som "Skal ikke underskrive.
"Debitor", der underskrives af auktionskøber/debitor.

Der henvises til vejledningen "Debitorskifte Fast Ejendom".

Hvordan transporterer man et ejerpantebrev til en ud af flere købere, der kun skal have pant i dennes ejerandel?

Der anmeldes en kombination af "Påtegning Hæftelse" og "Debitorskifte". I tekstfeltet skriver man, at ejerpantebrevet alene skal transporteres til den ene ejer, og at det fremover kun har pant i den pågældendes andel af ejendommen.

Hvem skal underskrive på et debitorskifte, når man vil ændre vedtægter tinglyst pantstiftende fra den enkelte ejer som debitor til ”den til enhver tid værende ejer”?

Kreditor skal underskrive (evt. iht. fuldmagt), og der skal vedhæftes dokumentation for de tegningsberettigede, hvis der underskrives med personlig signatur. Hverken udtrædende debitor eller den nye debitor "den til enhver tid værende ejer" skal underskrive.

Hvordan kombinerer jeg et debitorskifte med en ny fuldmagtshaver?

I trinnet "Fuldmagt" markeres den allerede angivne fuldmagtsgiver som udtrædende debitor. Klik på "Tilføj oplysninger om CPR og CVR" og indtast oplysninger om den nye fuldmagtsgiver.

Bemærk, at det kun er muligt at indsætte cvr-nr. på den nye fuldmagtgiver, hvis denne rolle allerede var registreret med cvr-nr. Tilsvarende kan der kun indsættes cpr-nr., hvis rollen allerede var registreret med cpr-nr.. Der kan ikke oprettes flere fuldmagtsgivere, end der tidligere var registreret.

Den nye debitor vil herefter fremgå af listen og kan vælges i trinnet "Fuldmagt".

Hvis der skal indtræde en fuldmagtshaver, skal dette anmeldes særskilt med dokumenttype "Ny Fuldmagtshaver" med angivelse af erklæring for afgift. Anmeldelsen bør modtages umiddelbart efter debitorskiftet.

Sidst opdateret: 11. september 2019