Tinglysningsretten

Påtegninger til tinglyst pant

Alle typer af påtegninger kan kombineres med undtagelse af forhøjelser og nedlysninger, der ikke må vælges samtidigt.

Adkomsthavererklæring

Adkomsthavererklæring Andel anvendes til at afgive adkomsthavererklæring.

Debitor- og/eller kreditorskifte ...

Debitor- og kreditorskifte skal anvendes ved yderligere tilføjelse af hhv. debitor og kreditor samt udtrædelse (aflysning) af nuværende debitor og kreditor.

Forevis Dokumentation

Forevis Dokumentation anvendes, når et dokument er tinglyst med frist til forevisning af dokumentation.

Forhøjelse

Meddelelse Andel, Bil og pant i ...

Dokumenttypen anvendes til notering af meddelelse om bobestyrer, dødsfald, gældssanering, konkurs, rådighedsfratagelse iht. konkursloven, konfiskation, tvangsakkord,...

Nedlysning

Ny fuldmagts- og/eller meddelelse...

Ny Fuldmagts- og/eller Ny Meddelelseshaver anvendes ved udskiftning af nuværende fuldmagts- og/eller meddelelseshaver.

Påtegning

Respektpåtegning

Der skal anmeldes en respektpåtegning, når en allerede tinglyst hæftelse skal respektere andre dokumenter på ejendommen.

Udvidelse

Der skal tinglyses en udvidelse, når et allerede tinglyst pantebrev skal have pant i flere ejendomme, køretøjer eller andelsboliger.

Vilkårsændring

Der skal anmeldes vilkårsændring, når der sker ændring af vilkår for det tinglyste dokument, f.eks. ændring af personligt gældsansvar, rente-, betalings- eller ...

Aflysning/relaksation

Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette i Den Digitale Tingbog.