Tinglysningsretten

Pant i fast ejendom, Andelsbolig- og Bilbogen

Afgiftspantebrev

Et afgiftspantebrev er ikke et pantebrev, men en måde at parkere tinglysningsafgift i fast ejendom og andelsboliger til senere brug.

Nypantsætning

Påtegninger til tinglyst pant

Udlæg

Denne dokumenttype kan kun anmeldes af fogedretten og SKAT.

Underpant

For at opnå beskyttelse mod aftaler eller retsforfølgning skal pant i ejerpantebreve og øvrige pantedokumenter tinglyses som underpant i dokumentet.

Aflysning/relaksation

Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette i Den Digitale Tingbog.

Kreditorbeskyttede midler

Notering af kreditorbeskyttelse, jf. retsplejelovens § 513, skal ske ved tinglysning af en servitut eller ved påtegning af det pantebrev, der indfries.