Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Geodatastyrelsens oprettelse eller ændring af en fast ejendom i matriklen

Tinglysningsretten tager stilling til, hvorvidt en matrikulær sag kan registreres, når den anmeldes af Geodatastyrelsen, jf. tinglysningslovens § 21-24 og bekendtgørelse nr. 607 af 30. maj 2018. 

Spørgsmål & svar om matrikulære ændringer

Hvad gør jeg, når bygninger på lejet grund ikke er fordelt ved tidligere matrikulære ændringer eller ved tildeling af matr.nr.?

Anmeld dokumenttype "Servituterklæring" på den ejendom bygningsbladet skal fjernes fra. Anfør i anmeldelserne under "Øvrige oplysninger" samt trinnet "Betingelse for servituterklæring", at servituterklæringen er frivillig, da Tinglysningsretten ellers afventer ny matrikulær ændring.

Det skal fremgå af anmeldelserne under trinnet "Betingelser for servituterklæringen", at rettighedshaverne på bygningsbladet er gjort bekendt med ændringen.

Det er tilstrækkeligt, at årsagen til anmeldelsen og ændringerne er beskrevet i et vedhæftet bilag.

Hvad gør jeg, når servitutterne på en ejendom ikke er fordelt korrekt i forbindelse med en matrikulær ændring?

Anmeld dokumenttype ”Servituterklæring” på den ejendom hvor servitutten skal fjernes/flyttes fra. Anfør i anmeldelsen under ”Øvrige oplysninger” samt trinnet ”Betingelser for servituterklæring”, at servituterklæringen er frivillig, da Tinglysningsretten ellers afventer ny matrikulær berigtigelse.

Det skal fremgå af anmeldelsen under trinnet ”Betingelser for servituterklæring”, at rettighedshaverne på den modtagende ejendom er gjort bekendt med ændringen.

Det er tilstrækkeligt, at årsag og ønskede ændringer er vedhæftet som bilag.

Hvad gør jeg, når jeg skal bestille en rådighedsattest på en ejendom, hvor ejer har navne- og adressebeskyttelse?

En rådighedsattest er tinglysningsmæssig en tingbogsattest, som du selv henter på www.tinglysning.dk, eller som du kan få tilsendt mod betaling af retsafgift.

Da en tingbogsattest for en ejendom, hvor ejer har navne- og adressebeskyttelse, ikke vil vise ejers navn, må du i stedet bestille en tingbogsattest via kontaktformularen, hvor der samtidig anmodes om rådighedsattest.

Retsafgiften på 175 kr. pr. udskrift skal indbetales til Tinglysningsretten på reg.nr. 0216 konto nr. 4069135994 før bestillingen (med angivelse af matr.nr. og ejerlav som betalingsmeddelelse). Kvittering for overførslen skal vedhæftes som bilag til kontaktformularen.

Tinglysningsretten påfører den navnebeskyttedes navn på tingbogsattesten, hvorefter den sendes til den navnebeskyttedes e-boks.

Skal et afgiftspantebrev relakseres i forbindelse med arealoverførsel eller udstykning?

Nej ved arealoverførsler og udstykninger forbliver afgiftspantebreve uændret på restejendommen. Den til en hver tid værende ejer af den ejendom, hvorpå et afgiftspantebrev er tinglyst kan disponere over afgiftsbeløbet.

Skal der ske udtalelse vedrørende notering om fortidsmindebeskyttelse i servituterklæringer

Ja, der skal tages stilling til noteringens placering på samme måde, som servitutter og bygninger på lejet grund vedrørende det areal, der skal overføres eller udstykkes.

Hvad kræves der for at foretage udstykning fra en ejendom med tinglyst udstykningsforbud?

Det vil kræve, at den eller de påtaleberettigede ifølge udstykningsforbuddet giver tilladelse hertil.

Hvad kræves der for at foretage arealoverførsel fra en ejendom med tinglyst forkøbsret?

Hvis arealoverførslen kræver, at der skal tinglyses et skøde, skal den påtaleberettigede i forkøbsretten tiltræde skødet.

Er der tale om en arealoverførsel, hvor der ikke er krav om skøde, skal den eller de påtaleberettigede i forkøbsretten give tilladelse til arealoverførslen. Dette kan ske med dokumenttypen "Forevis Dokumentation", når der afgives ejererklæring, eller ved at tinglyse en påtegning på servitutten om forkøbsret. I begge situationer skal den påtaleberettigede underskrive.

Hvordan håndteres sammenlægning af ejendomme, når foreningsvedtægter el. lign. er tinglyst pantstiftende med prioritet forud for pantegæld?

F.s.v. angår vedtægter, der er tinglyst pantstiftende på samtlige berørte ejendomme (f.eks. vedtægter vedr. grundejerforening og gårdlaug), der skal sammenlægges, er der ikke altid tale om den samme hæftelse for ejendommene. Kreditor må tage stilling til følgende muligheder:
Hvis pantsikkerheden i den ene (eller flere) af de ejendomme, der sammenlægges, relakseres, således at lauget/kreditor efterfølgende kun har pant for det oprindelige beløb i den nye sammenlagt ejendom, svarende til det beløb der var tinglyst i én af ejendommene, skal dokumenttypen "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom" anvendes på de pågældende hæftelser på det ønskede antal ejendomme.

Skal kreditor/laugets samlede pantesikkerheder i de sammenlagte ejendomme bibeholdes i den nye sammenlagte ejendom, skal kreditor anmelde en ny hæftelse ("Anden Hæftelse Fast Ejendom") der svarer til den/de hæftelse(r), der udgår ved de øvrige ejendommes nedlæggelse.

Denne løsning kræver dog, at der er hjemmel i laugets vedtægter til, at vedtægten tinglyses for et beløb, der varierer efter ejendommens størrelse. Er dette ikke tilfældet, kræver denne løsning, at der først gennemføres en vedtægtsændring om dette, der skal tinglyses som en påtegning til vedtægten før anmeldelsen af den nye hæftelse, der indeholder forhøjelsen på den sammenlagte ejendom.
Uanset hvilken af de to løsninger der anvendes, skal resultatet fremgå af Tingbogen inden sammenlægningen.

Hvordan håndteres sammenlægning af ejerlejligheder, når ejerforeningsvedtægterne er lyst pantstiftende med prioritet forud for pantegæld?

For så vidt angår vedtægter, der er lyst pantstiftende på samtlige ejerlejligheder i ejerforeningen, er der ikke tale om den samme hæftelse for ejerlejlighederne. Der må fra kreditors (ejerforeningens) side tages stilling til følgende muligheder:

Hvis pantesikkerheden i den ene (eller flere) af de ejerlejligheder, der sammenlægges, relakseres, så ejerforeningen efterfølgende kun har pant for det oprindeligt tinglyste beløb i den nye sammenlagte ejerlejlighed, skal dokumenttypen "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom" anvendes på de pågældende hæftelser på det ønskede antal ejerlejligheder.

Skal ejerforeningens pantesikkerheder i de sammenlagte ejerlejligheder bibeholdes i den nye sammenlagte ejerlejlighed, skal ejerforeningen anmelde en ny hæftelse ("Anden Hæftelse Fast Ejendom") på den "fortsættende" ejerlejlighed, der svarer til den/de hæftelse(r), der udgår ved de øvrige ejerlejligheders nedlæggelse.
Denne løsning kræver dog, at ejerforeningen har hjemmel i deres vedtægter til, at vedtægten tinglyses for et beløb, der varierer efter ejerlejlighedens størrelse. Er dette ikke tilfældet kræver denne løsning, at der først gennemføres en vedtægtsændring om dette, der skal tinglyses som en påtegning til vedtægten før anmeldelsen af den nye hæftelse, der indeholder forhøjelsen på den "fortsættende" ejerlejlighed.

Uanset hvilken af de 2 løsninger der anvendes, skal resultatet fremgå af Tingbogen inden sammenlægningen.

Hvordan angives et helt matr.nr. ud af en samlet fast ejendom i forbindelse med anmeldelse af dokumenttypen "Værdierklæring"?

I feltet "Delarealnummer" angives et fiktivt delnr. - f.eks. 500 - og hele matrikelnummerets areal angives i feltet "Areal".

Hvordan oplyser jeg, at uskadeligheden er beregnet i forhold til nettoprincippet?

Det skal ikke længere oplyses i anmeldelsen.

Værdierklæringen skal anmeldes på den ejendom, der reelt afgiver areal.

I forbindelse med behandling af den matrikulære ændring, vurderer Tinglysningsretten, om nettoprincippet - dvs. reel værdi afgivet af ejendomsvurdering - kan anvendes.

Hvorfor får jeg afvist anmeldelse af ”Værdierklæring”, når der underskrives iht. en registreret fuldmagt?

Hvis adkomsten er tinglyst på flere ejendomme, skal der i feltet "Dokumenter, der kan anmeldes" - via knappen "Ret" - indsættes et følgebrev under "Øvrige oplysninger", da fuldmagten skal påses manuelt.

Spørgsmål & svar om underblad

Hvordan nedlægges et bygningsblad efter ejersammenfald?

Når der er ejersammenfald mellem grund- og bygningsejer, nedlægger Tinglysningsretten bygningsbladene.

Anmelder har følgende muligheder:

  • give besked til Tinglysningsretten i forbindelse med anmeldelse af dokumenter (f.eks. skøde) på de pågældende ejendomme
  • selv anmelde "Underblad Fast Ejendom" (der også anvendes til nedlæggelse af bygningsblade).
    Anmeldelsen skal omfatte både grundbladet, og den eller de enheder der ønskes nedlagt. Begæringen anføres i trinnet "Øvrige oplysninger", og nødvendig dokumentation vedhæftes som bilag
  • via kontaktformularen - Matrikulær + fejl i Tingbogen - på www.tinglysningsretten.dk.

Hvordan nedlægger man en bygning på lejet grund?

Når en bygning ikke længere eksisterer, skal dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom" anvendes. I anmeldelsen skal det dokumenteres, at bygningen ikke længere eksisterer, og at anmeldelsen drejer sig om nedlæggelse af bygningsblad. Der må ikke være tinglyst pant i bygningen, og der skal være afgivet erklæring fra landinspektør eller kommune. Læs mere i vejledningen "Underblad Fast Ejendom".

Hvordan nedlægges anpartsblad?

Anmeld dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom" på hovedejendommen og på de pågældende anparter. Begæringen anføres i trinnet "Øvrige oplysninger".

Når der er ejersammenfald på anparterne, nedlægger Tinglysningsretten anpartsbladene.

Anmelder har følgende muligheder:

  • give besked til Tinglysningsretten i forbindelse med anmeldelse af dokumenter (f.eks. skøde) på de pågældende ejendomme
  • selv anmelde "Underblad Fast Ejendom" (der også anvendes til nedlæggelse af anpartsblade). Anmeldelsen skal omfatte både hovedejendommen, og den eller de anparter der ønskes nedlagt. Begæringen anføres i trinnet "Øvrige oplysninger", og nødvendig dokumentation vedhæftes som bilag
  • via kontaktformularen - Matrikulær + fejl i Tingbogen - på www.tinglysningsretten.dk

Hvordan ændrer man fordelingstal på en anpart af en ejendom?

Ved anpartsopdelinger anvendes fordelingstallet til at vise, hvor stor en ideel andel af ejendommen, der tilkommer den pågældende ejer.

Det er således kun, såfremt der er sket overdragelse af en yderligere del af ejendommen fra en anpartshaver til en anden, at det angivne fordelingstal i Tingbogen skal ændres, og dette kræver, at der forudgående anmeldes skøde ind på ejendommen vedrørende den overdragne del.

Hvis der er tale om, at de enkelte anpartshavere har aftalt en ny fordeling af udgifterne på ejendommen kan ændringer af fordelingstallet tinglyses ved en påtegning til den samejekontrakt, der i forvejen er tinglyst på ejendommen. Herefter vil den nye fordeling fremgå af påtegningen, men ikke som en ændring af fordelingstallet.

Hvad er forskellen på en ejerlejligheds blad i tingbogen og et anpartsblad?

Teknisk set ligner de to blade i Tingbogen hinanden, men juridisk set er der tale om to vidt forskellige ejerforhold:

En ejerlejlighed er en selvstændig ejendom, der ejes af den anførte adkomsthaver.

En anpart er en ideel ejerandel af en hel ejendom. Ejes den af to ejere med hver sin halvdel, ejer de alt på ejendommen sammen, f.eks. halvdelen af køkkenet i begge boliger, halvdelen af indkørslen og halvdelen af alle frugttræerne i haven. Anpartsbladet er blot en visning af den ideelle del af ejendommen, der ejes, og kunne ligeså godt have været vist på selve ejendommens blad med de ejerandele adkomsthaverne måtte have. Et evt. pant i en anpart betyder også blot, at panthaverne har pant i den pågældende adkomsthavers ideelle andel af den samlede ejendom.

Rent teknisk kaldes ejendommen - efter oprettelsen af anpartsbladene - for en hovedejendom, men der er blot tale om den ejendom, der ejes i sameje. Fordelingstallene på anparterne repræsenterer de enkelte anpartsblades ideelle andel af ejendommen, og ikke det man kalder et fordelingstal i ejerlejlighedsejendomme. Ændres der på ejerforholdet ved tinglysning af skøde mellem anpartshaverne, ændres fordelingstallet på anparterne også.

Hvordan opretter jeg et bygningsblad på fremmed grund, når bygningen er beliggende på flere selvstændige ejendomme?

Ved oprettelse af et bygningsblad for en bygning beliggende på flere ejendomme skal alle de ejendomme, bygningen er beliggende på, tilknyttes anmeldelsen (dokumenttype "Underblad Fast Ejendom"). Se vejledning til "Underblad Fast Ejendom".

Tinglysningsretten vil herefter oprette bygningsblad på hver af de pågældende ejendomme.

Hvem skal underskrive en anmeldelse om oprettelse af bygningsblad for en bygning på fremmed grund (dokumenttype "Underblad Fast Ejendom")?

Anmeldelsen skal underskrives af bygningens ejer(e) og anmelder, med mindre der er tale om oprettelse af et bygningsblad til tinglysning af et foretaget udlæg i bygningen.

Hvordan anmeldes særskilte foreløbige bygningsblade (ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet)?

En ejendom, der er påtænkt opdelt i ejerlejligheder, kan få oprettet særskilte foreløbige bygningsblade for de enkelte ejerlejligheder ved anmeldelse af dokumenttypen "Underblad Fast Ejendom". Ved videresalg af en påtænkt opdelt ejerlejlighed skal der anmeldes delskøde. Se vejledningen "Arealoverførsel og udstykning i Tingbogen".

Sidst opdateret: 20. september 2019