Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Skødet er det officielle dokument der tinglyses som ejendomsret for køber.

Der skal anmeldes et betinget skøde, når der sker overdragelse af en bestemt fast ejendom, hvor handlen først bliver endeligt gennemført, når de opstillede betingelserne er opfyldt – f.eks. når købesummen er betalt eller en trappeopgang, der skal males inden overtagelse. 

Skal der ske overdragelse af en bestemt del af ejendommen (arealoverførsel og udstykning) ved betinget eller endeligt skøde, fremgår krav til disse anmeldelser i vejledningen ”Arealoverførsler og udstykninger”.

Hvordan anmelder man et skøde, hvor køber har dansk cpr-nr., men bor i udlandet?

I dokumenttypen ”Endeligt Skøde” indsætter man køber med cpr-nr. Der kan afgives evt. nødvendige erklæringer i trinnet "Erklæringer"

Skal anmelder foretage sig yderligere, når der er tinglyst endeligt skøde med frist til matrikulær berigtigelse, og den matrikulære ændring er tinglyst?

Nej, skødet bliver ført på plads, når den matrikulære ændring tinglyses. Men er der tale om et betinget skøde, skal der anmeldes dokumenttype "Endelig Indførsel Adkomst".

Hvor mange gange skal sælger markeres i trinnet "Oplysninger om handelens parter", hvis en adkomst er tinglyst af flere gange?

Sælger skal kun markeres én gang.

Skal købsaftalen vedhæftes et nyt skøde?

Nej, dette er ikke nødvendigt og vil blot betyde, at sagen bliver udtaget til manuel behandling.

Hvad gør jeg, hvis køber af en ejendom ikke kan få et cpr- eller cvr-nr.?

Hvis en køber af en ejendom ikke kan få et cpr- eller cvr-nr., skal køberen tilføjes ved at markere i "Køber kan ikke få dansk CPR-/CVR-nummer". Køber oprettes ved at udfylde mindst tre adresselinjer. Se evt. vejledningen "Roller uden cpr-nr./cvr-nr."

Hvordan skal man tiltræde endeligt skøde ved salg af en ejendom, hvor der er tinglyst forkøbsret på en ejendom, f.eks. til en privatperson, og man ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten?

Man tiltræder som påtaleberettiget, og rollen indsættes i anmeldelsen under trinnet "Andre roller".

Hvordan anmeldes et arveudlægsskøde?

Der anmeldes en dokumenttype ”Endeligt skøde”. Anmelder kan også vælge at arveudlægge direkte på skifteretsattesten.

Hvordan oprettes en ikke tinglyst adkomsthaver i forbindelse med anmeldelse af ”Endeligt skøde”. Den mellemliggende handel er aldrig blevet tinglyst?

Ved udfyldelsen af "Endeligt Skøde" skal rollen sælger være den til enhver tid værende tinglyste adkomsthaver. Den ikke tinglyste adkomsthaver indsættes under trinnet "Andre roller" som rollen "ejer".

Hvordan anmeldes et skøde til en enkeltmandsvirksomhed?

Skødet skal registreres ved personen, ejerens cpr-nr. og underskrives med ejerens personlige NemID.

Hvordan ændres et allerede tinglyst skøde til en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med cvr-nr., til korrekt registrering til ejerens cpr-nr.?

Tinglysningsretten opdaterer Tingbogen på baggrund af en skriftlig henvendelse.

Anmelder kan også begære adkomsten opdateret i trinnet "Øvrige oplysninger" i en senere anmeldelse.

Hvilken dokumenttype skal anvendes ved notering af ejerskifte i forbindelse med fission?

Der skal anvendes dokumenttype ”Endeligt Skøde” eller ”Betinget Skøde”. Køber og sælger skal skrive under. Hvis sælger ikke længere eksisterer, må det dokumenteres, hvem der kan underskrive, f.eks. det fortsættende selskab. Da der er tale om et identifikationsskifte, er dokumentation ikke nødvendig, men der skal afgives behørig afgiftserklæring jf. tinglysningsafgiftslovens § 6a, jf. bek. 368/2011.

Kan der tinglyses endeligt skøde til virksomhed eller ordre?

Ja og nej. Der kan tinglyses til virksomhed ved dennes cvr-nr., men ikke til "eller ordre".

Hvordan tinglyses anpartsforhold, hvor ejerandelen skal rettes?

Der skal anvendes dokumenttype "Endeligt Skøde".

Hvordan skal købesummen angives, når der erhverves en byggegrund, hvor købesummen tillægges moms?

I feltet "Købesum" indsættes købesummen incl. moms. I det omfang der ikke skal betales tinglysningsafgift af momsbeløbet, redegøres nærmere for dette i afgiftsbilledet.

Det samme gælder ved erhvervsmæssigt salg af nyopførte boliger til private, hvor købesummen indeholder moms.

Når jeg i et adkomstdokument angiver, at der er tale om en erhvervsejendom, bliver jeg bl.a. bedt om at oplyse, om mere end 50% af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår. Hvorfor?

Fra og med digital tinglysning er adkomstdokumentet den eneste indberetning af overdragelsen, der skal ske til tinglysning og til offentlige myndigheder. Adkomstdokumenter skal derfor indholde både tinglysningsningsrelevante oplysninger samt de oplysninger Tinglysningsretten skal overdrage til andre offentlige myndigheder. Det sidste er tilfældet her.

Tinglysningsbekendtgørelsens §14, stk. 1, nr. 5 siger, at adkomstdokumenter vedrørende erhvervsejendomme eller udlejningsejendomme skal indeholde oplysning om:

  • hvorvidt ejendommen er en udlejningsejendom
  • antal beboelseslejemål
  • antal erhvervslejemål
  • hvorvidt ejendommen er anvendt til momspligtigt formål
  • hvorvidt mere end 50% af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår

Derfor er denne oplysning medtaget i skærmbilledet, og den skal udfyldes.

Jeg bor i Danmark men har ikke fast adresse. Hvorfor skal jeg afgive erklæring iht. lov om udlændinges køb af fast ejendom?

Der skal afgives erklæring om, at du tidligere har haft bopæl i Danmark i et tidsrum af i alt 5 år, eller at du i øvrigt opfylder en af de undtagelsesbestemmelser, der er angivet i loven - også de undtagelser, der er fastsat af Justitsministeren i bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere mv.

Læs mere i vejledningen "Erhvervelsesloven og tinglysning". 

Jeg bor i Danmark og har alene været udrejst i x antal måneder som følge af studieophold/arbejde. Skal jeg afgive erklæring, når jeg køber fast ejendom?

Hvis køber(ne) alene har været udrejst af Danmark for en kortere periode indenfor de seneste 5 år, f.eks. på grund af studieophold, arbejde el.lign., skal der afgives nærmere forklaring herom i skødet. I modsat fald vil skødet blive tinglyst med frist.

Fristen kan opfyldes ved, at der afgives nærmere forklaring om, hvornår/hvor længe køber har boet i Danmark. Forklaringerne kan afgives ved anmeldelse af dokumenttypen "Forevis Dokumentation".

Læs mere i vejledningen "Erhvervelsesloven og tinglysning". 

Hvordan tinglyser jeg et mageskifte?

At mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf.

Der skal anmeldes et skøde på hver ejendom. I trinnet "Oplysninger om handelen mv." skal det angives i "Handelstype", at overdragelsen sker som mageskifte.

Kravene til skøde efter ejendomsvurderingsloven er også gældende for mageskifteskøder.

Hvordan anmeldes et skøde vedrørende et kolonihavehus (bygning på lejet grund), hvis nuværende tinglyste ejer ikke kan findes?

Når skødet anmeldes, indsættes den tinglyste ejer som rollen "Sælger".

  • Er tinglyst ejer et dødsbo, kan privatskiftende arvinger underskrive for ejer.
  • Efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, kan tinglyse adkomst og herefter overdrage ejendommen, eller skifteretten, der har behandlet boet som bo- eller ægtefælleudlæg efter afdød ejer, kan samtykke vedrørende ejers overdragelser før sin død.
  • Er der indsat en bobestyrer kan denne underskrive for dødsboet.
  • Har den tinglyste ejers bo været under konkursbehandling eller er tinglyst ejer en virksomhed, der er opløst ved likvidation eller erklæring kan boet reassummeres.

Hvis det dokumenteres, at det er helt umuligt at finde den tinglyste ejer, kan underskrift for rollen "Sælger" undlades. Anmeldelsen skal indeholde begrundelse for, hvorfor rollen "Sælger" kan undlades. Det skal desuden dokumenteres, at kolonihaven er videresolgt. Dokumentation skal bl.a. være en erklæring fra haveforeningen, hvor det fremgår, at den tinglyste ejer ikke længere ejer haven, samt hvem der i dag er den godkendte ejer af den pågældende kolonihave. Den vedhæftede erklæring skal være underskrevet af haveforeningen.

Hvis de ikke tinglyste ejere kan underskrive, indsættes disse som rollen "Ejer" i trinet "Andre roller".

Når anmeldelsen behandles, vil Tinglysningsretten træffe afgørelse om, om skødet kan tinglyses på det pågældende grundlag.
Underskrift for rollen "Sælger" kan undlades, hvis der er vedhæftet en erklæring fra haveforeningen, hvor det fremgår, at den tinglyste ejer ikke længere ejer haven, samt hvem der i dag er den godkendte ejer af den pågældende kolonihave. Den vedhæftede erklæring skal være underskrevet af haveforeningen.

Hvis de ikke tinglyste ejere kan underskrive, indsættes disse som rollen "Ejer" i trinnet "Andre roller".


Er tinglyst ejer et dødsbo, kan privatskiftende arvinger underskrive for ejer. Efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, kan tinglyse adkomst og herefter overdrage ejendommen, eller også kan skifteretten, der har behandlet boet som bo- eller ægtefælleudlæg efter afdød ejer, samtykke vedrørende ejers overdragelser før sin død.

Sidst opdateret: 18. september 2019