Tinglysningsretten

Adkomst

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret.

Men det er en god idé at få ejendomsretten tinglyst, da du ellers kan få din ret fortrængt af andre rettigheder, da dokumentet kan blive væk, og da salg, pantsætning og anden disposition over ejendommen som udgangspunkt kun kan ske, når man har tinglyst ejendomsretten.

Tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke oplysninger dokumentet skal indeholde.

Anden Adkomst

Anden Adkomst anvendes f.eks. ved ekspropriationer, ejendomsdannelse, ved overdragelser mellem afdelinger i samme almene boligorganisation.

Auktionsskøde

Når en ejendom er købt på tvangsauktion, skal der tinglyses auktionsskøde.

Bodeling

En bodeling anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Ejendomsdom

Hvis du ikke kan dokumentere din ejendomsret med et dokument, kan det være nødvendigt med en dom, hvis du ønsker at få tinglyst din ejendomsret.

Hævd

Er der vundet hævd på en hel ejendom skal dette tinglyses med dokumenttypen Tinglysning Hævd.

Meddelelse Fast Ejendom Adkomst

Meddelelse Fast Ejendom Adkomst anvendes til notering af meddelelse om ejendomsdom, brugeligt pant, bobestyrer, dødsfald, gældssanering, konkurs, rådighedsfratagelse...

Navneændring

En navneændring anvendes ved notering af fusion eller konfusion og ved ændring af adkomsthaver, hvor der ikke finder en egentlig overdragelse sted, men hvor adkomsth...

Påtegninger

***

Skifteretsattest

Hvis ejeren af en ejendom er afgået ved døden, skal der tinglyses skifteretsattest, inden arvingerne kan disponere over ejendommen.

Skøder

Skødet er det officielle dokument der tinglyses som ejendomsret for køber.

Stævning

***

Ægtepagt med særeje

***