Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Hovedparten af Sø- og Handelsrettens skifteretlige afgørelser kan appelleres til Østre Landsret. Nogle afgørelser skal indbringes ved kære, andre ved anke.


Regler om anke og kære findes i konkurslovens kapitel 31.

 

Anke

Anke benyttes 

    • hvis en part vil appellere en af skifterettens domme
    • hvis en part vil appellere skifterettens stadfæstelse af regnskab i et konkursbo

Ankefristen er som hovedregel fire uger efter afsigelsen af dommen eller stadfæstelsen af regnskabet. 

Anke af skifterettens domme sker ved oprette en appelsag på www.minretssag.dk

Anke af skifterettens stadfæstelse af regnskabet i et konkursbo sker ved indlevering af ankestævning til skifteretten.

Ved anke betales retsafgift efter retsafgiftslovens regler.

Retsafgiften opkræves af landsretten.

Kære

Kære benyttes

    • hvis en part vil appellere en af skifterettens kendelser, for eksempel om konkurs eller gældssanering
    • hvis en part vil appellere en af skifterettens beslutninger

Kærefristen er som hovedregel to uger efter afsigelsen af kendelsen eller beslutningen. Se nedenfor om beregning af fristen.

Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til skifteretten.

Kære har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men skifteretten eller landsretten kan efter anmodning tillægge et kæremål opsættende virkning.

Det koster 400 kr. at kære en afgørelse til Østre Landsret. Beløbet og en skriftlig begrundelse for, hvorfor der kæres (et kæreskrift) skal indleveres til skifteretten inden kærefristens udløb. En afgørelse kan dog også kæres straks under retsmødet. Skifteretten noterer i så fald kærendes påstand i retsbogen og opkræver kæreafgiften.

Østre Landsret behandler normalt kæresager på skriftligt grundlag. Det betyder, at der ikke holdes et nyt møde med parterne, men at landsretten alene ser på dokumenterne i sagen. Landsretten kan dog træffe afgørelsen om, at kæremålet skal behandles mundligt. I så fald holdes et retsmøde, som parterne er indkaldt til. Får kærende helt eller delvis medhold i sin kære, tilbagebetales kæreafgiften.

Sidst opdateret: 01. oktober 2019