Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Kendelser og beslutninger i civile sager
Kendelser og beslutninger i civile sager, der afsiges efter reglerne i retsplejelovens § 253, kan kæres til landsretten, hvis afgørelsen kan fuldbyrdes, eller Procesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 1.

Andre kendelser og beslutninger kan kun kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 2.

Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet.

Kære sker ved oprette en appelsag på www.minretssag.dk

Kære sker til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kan afgørelsen kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, er kærefristen 2 uger fra den dag, afgørelsen blev truffet.

Er der meddelt tilladelse til kære, er kærefristen 2 uger fra den dag, hvor tilladelsen til kære blev givet.

Kæreafgift
Kæreafgiften er i alle tilfælde 400 kr., som skal betales ved oprettelsen af appelsagen.

Sidst opdateret: 01. oktober 2019