Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens civilretlige domme kan af parterne ankes til Højesteret eller landsret.

Anke sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk inden ankefristens udløb. Ankefristen er 4 uger fra dommens afsigelse.

Se hvordan du opretter en appelsag.

Anke til Højesteret

Anke til Højesteret kan ske, hvis sagen er principiel og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, eller andre særlige grunde i øvrigt taler for, at sagen behandles af Højesteret som 2. instans.

Højesteret vurderer selv, om betingelserne for direkte anke til Højesteret er opfyldt.

Såfremt Højesteret afviser anken, skal appellanten inden 14 dage anke sagen til landsretten, jf. retsplejelovens § 368, stk. 6. Sker dette ikke, står Sø- og Handelsrettens dom ved magt.

 

Anke til landsret

Anke kan i alle sager ske direkte til en af landsretterne.

Sager, hvor der ville være værneting ved en byret i Jylland, skal ankes til Vestre Landsret, mens sager med værneting i resten af landet skal ankes til Østre Landsret.

Er en dom, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, blevet anket til landsretten, og ønsker en anden part dommen anket til Højesteret, skal anmodningen herom ske ved afgivelse af et svarskrift til Højesteret med kopi til landsretten, jf. retsplejelovens § 368, stk. 5.

 

Anke af sagsomkostningsafgørelse

Bestemmelser om sagsomkostninger i domme afsagt af Sø- og Handelsretten, kan kun ankes særskilt til Højesteret eller landsret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 8.

Ansøgning om tilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger fra dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 371, stk. 2.

Sidst opdateret: 24. september 2019