Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens kompetence i civile sager fremgår af retsplejelovens:

 • § 225 (sags­anlæg direkte ved Sø- og Handelsretten) og 
 • § 227 (sager henvist af byretten til Sø- og Handelsretten).

Desuden behandler Sø- og Handelsretten forbudssager og en række særlige sag i medfør af anden lovgivning (særlige sager).

 

Sager, der skal anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten

Sager om EF-varemærker (varemærkelovens § 43 a) og sager om EF-design (designlo­vens § 42) skal anlægges ved Sø- og Handelsretten (§ 225, stk. 1).

Sager, der kan anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten

En række sager kan (medmindre parterne har aftalt noget andet) altid anlægges ved Sø-og Handelsretten (rpl. § 225, stk. 2, nr. 1-7). Anlægges en sådan sag ved byretten, vil sagen blive henvist til Sø- og Handelsretten, såfremt en part anmoder herom. Dette gælder for:

Internationale erhvervssager:
Sager, hvor kendskab til internationale erhvervsforhold har væsentlig betydning, navnlig formueretlige tvister i erhvervsforhold. Sagen er international, hvis sagens genstand er international (f.eks.: tvist mellem erhvervsvirksomheder i forskellige lande) eller hvis tvisten mellem erhvervsvirksomheder i samme land er grænseoverskridende.

Transportsager:
Sager mellem erhvervsdrivende, hvor kendskab til sø-, land-, luft- og jernbanetransport har væsentlig betydning.

Visse sager med Forbrugerombudsmanden som part:
Forbrugerombudsmandens civile sager, hvor markedsføringsloven, lov om finansiel virksomhed eller lov om betalingstjenester og elektroniske penge har væsentlig betydning. Omfattet af bestemmelsen er også sager, der ud­springer af Forbrugerombudsmandens tilsyn med overholdelsen af lov om juri­disk rådgivning.

Immaterialretssager:
Sager, hvor bl.a. varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller har væsentlig betydning.

Konkurrencesager:
Sager, hvor konkurrenceloven har væ­sentlig betydning, eller hvor EF-traktatens artikel 81 eller 82 finder anvendelse.

Markedsføringssager:
Sager mellem erhvervsdrivende, hvor markedsføringsloven har væsentlig betydning.

Sager om forretningshemmeligheder:
Sager mellem erhvervsdrivende, hvor lov om forretningshemmeligheder har væsentlig betydninger.

Sager, der kan henvises til Sø- og Handelsretten

De sager, der kan anlægges direkte ved Sø-og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 1-7, vil blive henvist til Sø- og Handelsretten, såfremt en part anmoder herom. 

Derudover kan byretten efter anmodning fra en part henvise en ansættelsesretlig sag, hvis sagen er principiel og fagkundskab til arbejdsmarkedsforhold har væsentlig betydning (retsplejelovens § 227, stk. 1)

Endvidere kan byretten efter anmodning fra en part henvise en sag om ophavsret, som ikke er omfattet af retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 4, til Sø- og Handelsretten, hvis sagen er principiel og fagkundskab til erhvervsforhold har væsentlig betydning (retsplejelovens § 227, stk. 2).

Det kræves ikke som ved henvisning fra byret til landsret efter retsplejelovens § 226, at sagen tillige har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.

Sager om midlertidigt forbud og påbud

Sø- og Handelsretten behandler efter retsplejelovens kapitel 40 anmodninger om midlertidigt forbud eller påbud, der er omfattet af rettens saglige kompetence efter retsplejelovens § 225, eller som henvises efter retsplejelovens § 227.

Særlige sager

Efter retsplejelovens § 15, stk. 2, behandler Sø- og Handelsretten altid:

 • Forbudssager om EF-varemærker
  varemærkelovens §§ 43 c og 43 d
 • Forbudssager om EF-design
  designlovens § 43
 • Sager om begrænsningsfonde
  sølovens kap. 12

Efter Sølovens kap. 9 a-10 behandler Sø- og Handelretten sager om ansvar for skade forvoldt af bunkerolie og om ansvar for olieskade.

Efter lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. § 5, stk. 3, behandler Sø- og Handelsretten endvidere civile sager om overtrædelse af fællesskabsretten vedrørende udbud for så vidt angår offshoresektoren.

Sidst opdateret: 12. september 2019