Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten kan i medfør af retsplejeloven § 15, stk. 2, behandle anmodninger om at nedlægge midlertidigt forbud og påbud i de sagstyper, der er omfattet af Sø- og Handelsrettens saglige kompetence, jf. nærmere herom i retsplejeloven § 225 eller § 227 (henviste sager).

Sø- og Handelsretten har tillige enekompetence til at behandle sager om midlertidigt forbud og påbud om EU-varemærker og EF-designs, jf. varemærkeloven §§ 43a - 43b og designloven § 43.

Sagerne om midlertidigt forbud og påbud betegnes i det følgende samlet som ’forbudssager’.

Forbudssager behandles efter de særlige regler i retsplejelovens kapitel 40. Forberedelsen og hovedforhandlingen af sagerne foregår i vidt omfang efter samme processuelle principper som almindelige civile sager - se vejledning om behandling af civile sager i Sø- og Handelsretten her.

Denne vejledning beskriver således alene nogle særlige regler for behandling af forbudssager.

 

Forbudssagens indledende forløb

Forbudssager oprettes og behandles på www.minretssag.dk (se vejledning: www.domstol.dk).

Hvis sagsøger undtagelsesvis anmoder om, at forbudssagen foretages som en udkørende sag og/ eller uden forudgående underretning af sagsøgte, jf. retsplejeloven § 417, stk. 3, skal dette fremgå tydeligt af anmodningen.

Det skal også fremgå tydeligt, hvis sagsøger samtidig har indgivet anmodning om bevissikring, jf. retsplejeloven kapitel 57 a, til den lokale fogedret, og ønsker, at de to sager koordineres.

Bortset fra de ganske sjældne tilfælde hvor sagen foretages uden forudgående underretning, indkalder retten sagens parter til et telefonmøde snarest muligt efter, at sagen er modtaget og anmodningen er blevet forkyndt for sagsøgte. Retten meddeler samtidig sagsøgte en kort frist til at indlevere svarskrift.

Retten kan dog som nævnt først indkalde til telefonmøde, når sagen er forkyndt for sagsøgte. Dette kan tage tid, hvis sagsøger ikke har anført i forbudsanmodningen, om sagsøgte eventuelt har antaget en advokat, f.eks. allerede under parternes drøftelser inden sagens anlæg, eller hvis oplysningerne om sagsøgte eller et sagsøgt selskabs partsrepræsentant(er) er mangelfulde.

Sagsøger kan bidrage til at forkorte tiden, som retten skal anvende til forkyndelse, ved selv at oplyse tydeligt og præcist om kontaktoplysninger - postadresse, mail og eventuelt telefonnr. - til sagsøgte eller sagsøgtes eventuelle advokat eller anden partsrepræsentant, som sagsøger måtte kende til fra tidligere dialog med sagsøgte eller har fremskaffet på anden vis.

På telefonmødet skal hver part deltage ved en advokat eller anden repræsentant, der har ret til at træffe beslutninger i sagen. Parternes repræsentanter skal, ligesom i almindelige civile sager, kunne redegøre for eventuelt tidligere forligsdrøftelser og for partens opfattelse af sagen – både faktisk og juridisk – samt det ønskede videre forløb. Sagens forløb drøftes på telefonmødet, og retten fastsætter frister herfor og aftaler så vidt muligt også straks tid til hovedforhandlingen.

Retsplejelovens almindelige regler om præklusion med hensyn til påstande, beviser og juridiske synspunkter gælder ikke i forbudssager, men retten kan i medfør af retsplejelovens § 417, stk. 1, beslutte at afskære bevisførelse, som findes uforenelig med hensynet til forbudssagens fremme.

 

 

 

 

Rettens sammensætning ved hovedforhandling

Retten kan bestemme om medvirken af sagkyndige medlemmer og om ’3-dommer-behandling’.

I medfør af retsplejeloven § 16, stk. 6, kan Sø- og Handelsretten i forbudssager bestemme, at retten ved behandlingen af sagen skal tiltrædes af to sagkyndige medlemmer, hvis fagkundskab skønnes at være af betydning for sagen. Ved afgørelsen kan retten blandt andet lægge vægt på, om en af parterne eller eventuelt begge parter har anmodet herom. I særlige tilfælde kan retten bestemme, at retten skal tiltrædes af fire sagkyndige, jf. retsplejeloven § 16, stk. 6. Sagkyndige medlemmer udtages i givet fald efter de almindelige regler herom i retsplejeloven § 94.

Bestemmelsen om ’3-dommer-behandling’ i retsplejeloven § 12, stk. 3, finder også anvendelse i forbudssager. Retten kan således også her bestemme, at der skal deltage tre juridiske dommere ved behandlingen af sagen, hvis betingelserne herfor i retsplejeloven § 12, stk. 3, er opfyldt.

Hvis en part vil anmode om medvirken af sagkyndige medlemmer, og/eller at sagen behandles af tre juridiske dommere, skal dette angives og begrundes tydeligt i anmodningen om forbud (eller påbud) og/eller svarskriftet, og spørgsmålet vil i givet fald blive drøftet på telefonmødet. Retten kan også beslutte selv at rejse spørgsmålet (ex officio).

Påstandsdokumenter, ekstrakt, tidsplan og eventuel materialesamling

Efter drøftelse med parterne og under hensyn til den konkrete forbudssag fastsætter retten en frist for indlevering af påstandsdokumenter, fælles ekstrakt og en eventuel materialesamling.

Samtlige dokumenter skal indleveres både digitalt på www.minretssag.dk og i et antal fysiske eksemplarer til retten, afhængig af det samlede antal dommere og sagkyndige, der medvirker ved hovedforhandlingen. Fristen for indlevering er normalt 14 dage før hovedforhandlingen, men der vil i særlige tilfælde kunne aftales en kortere frist, dog minimum en uge.

Sagsøger skal medbringe et ekstra, rent eksemplar af ekstrakten til hovedforhandlingen til brug ved afhøring af parter og vidner.

Afsigelse og offentliggørelse af kendelse

I forbudssager afsiger retten normalt kendelse senest 4 uger efter hovedforhandlingen. Datoen for afsigelse af kendelse kan dog fraviges, hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet.

Alle kendelser i forbudssager omtales og offentliggøres på Sø- og Handelsrettens hjemmeside samme dag, som kendelsen afsiges, typisk kl. 13.00, dvs. svarende til alle rettens domme.

Evt. krav om sikkerhedsstillelse

Retten kan som betingelse for forbud eller påbud bestemme, at en part skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som modparten vil kunne påføres herved, jf. retsplejeloven § 415, stk. 1.

Retten bestemmer sikkerhedens art og størrelse, jf. § 415, stk. 2. Sikkerhed kræves typisk stillet i form af en bankgaranti (advokatindeståelse er ikke tilstrækkeligt).

Beslaglæggelse

Hvis retten meddeler forbud eller påbud, kan retten efter anmodning samtidig træffe afgørelse om at foretage beslaglæggelse eller at henvise spørgsmål herom til særskilt behandling ved den lokale fogedret, jf. retsplejeloven § 423, stk. 1.

Kære

Læs om kære af Sø- og Handelsrettens kendelser i forbudssager her.

 

Krav om anlæggelse af hovedsagen inden to uger

Hvis der nedlægges forbud eller påbud, skal sagsøger inden to uger efter, at afgørelsen herom er endelig, anlægge en almindelig civil sag (en hovedsag) om den rettighed, der påstås krænket - medmindre sagsøger allerede tidligere har anlagt en sådan sag, jf. retsplejeloven § 425.

Hovedsagen er en almindelig civil sag, der skal oprettes som ny sag på www.minretssag.dk.

Hvis sagsøger ikke anlægger hovedsagen (rettidigt), kan sagsøgte anmode retten om at ophæve det meddelte forbud/påbud efter reglerne i retsplejelovens § 426.

Når der foreligger en endelig afgørelse af hovedsagen, tager retten efter anmodning fra en part og efter høring af modparten stilling til, om og hvornår evt. sikkerhedsstillelse kan frigives.

 

Ophævelse eller bortfald af et forbud/påbud

Et forbud eller påbud bortfalder, når der foreligger endelig dom i hovedsagen.

Et forbud eller påbud kan endvidere ophæves i medfør af retsplejeloven § 426, stk. 2 eller 3.

Møderet og prøvesager

For at kunne møde i forbudssager i Sø- og Handelsretten kræves, at man har opnået møderet for landsret eller kan fremlægge en gyldig proceduretilladelse.

En forbudssag vil kunne godkendes som prøvesag (med henblik på opnåelse af møderet) og tillige som retssagsprøve (med henblik på advokatuddannelse), hvis sagen skønnes egnet hertil. Vurderingen foretages af retsformanden i sagen. Se mere om prøvesager her.

 

Sidst opdateret: 01. oktober 2019