Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Parterne skal oftest 14 dage inden hovedforhandlingen indsende påstandsdokumenter, ekstrakt, en fælles tidsplan og eventuelt tillige en materialesamling til retten i 4 fysiske eksemplarer.

Påstandsdokumenter

Efter retsplejelovens § 357, stk. 1, kan retten bestemme, at parterne inden en af retten fastsat frist før hovedfor­handlingen skal indlevere et endeligt påstandsdokument til retten.
 
Påstandsdokumentet skal indeholde partens påstande og anbringender og en angivelse af de dokumenter, som parten vil påberåbe sig, og de beviser, som vil blive ført under hovedforhandlingen. Det bør altid fremgå, hvordan en betalingspåstand beløbsmæssigt er opgjort.

Hvis påstanden er ændret i forhold til stævningen eller et tidligere indleveret processkrift, skal der redegøres for baggrunden for den nye påstand – og ved beløbsmæssige ændringer ligeledes for, hvorledes det nye påstands­beløb fremkommer.

Fristen for indlevering af påstandsdokumenter fastsættes i almindelighed til 14 dage før hovedforhandlingen. Påstandsdokumenterne skal tillige indleveres i 4 fysiske eksemplarer.

Efter retsplejelovens § 360, stk. 5, jf. stk. 1-3, finder lovens bestemmelser om udeblivelse anvendelse, såfremt påstandsdokumentet ikke indleveres rettidigt. Retten vil således kunne træffe bestemmelse om at tillægge manglende overholdelse af fristen for påstandsdokumenter virkning som udeblivelse.

Undertiden kan det være hensigtsmæssigt - især i sager af mere kompliceret art - at udbygge påstandsdo­kumenterne til sammenfattende processkrifter, jf. § 357, stk. 2.

Et sammenfattende processkrift skal indeholde de samme elementer som et påstandsdokument og bør herudover i reglen indeholde en uddybende redegørelse for vedkommende parts anbringender eller de vigtigste af disse. Er der ikke tvist om sagens faktiske omstændigheder, kan der kort redegøres for de mest centrale omstændigheder, men i øvrigt er det ikke nødven­digt at fremkomme med bemærkninger herom. Er der tvist vedrørende sagens faktiske omstændigheder, kan der redegøres for vedkommende parts standpunkt og for de forklaringer og dokumenter, herunder eventuelle skøns­erklæringer eller sagkyndige erklæringer, som påberåbes til støtte herfor. I forbindelse med redegørelsen for de enkelte juridiske anbringender eller underanbringender kan der henvises til de domme og den litteratur, som påberåbes, eller til de domme og litteratursteder, som anses for vigtigst.

Det er hensigtsmæssigt, at der i påstandsdokumenter og sammenfattende processkrifter henvises til de relevante bilag og til sidetal i ekstrakten og materialesamlingen, hvis disse er udarbejdet.

Det bør fremgå af påstandsdokumentet, hvilken økonomisk værdi sagen har.

Det bør endvidere fremgå, om vedkommende part er momsregistreret, og om parten har fri proces.

Hvis der er tale om en udenlandsk part, bør den pågældendes momsmæssige status oplyses.

Påstanden skal være præcis og egnet til at indgå i en domskonklusion. Påstanden må ikke indeholde noget, der i realiteten er anbringender eller en del af sagsfremstillingen.

Påstandsdokumentets angivelse af anbringenderne bør være systematisk og kortfattet.

Ekstrakt - hvis du er advokat

Ekstraktens udformning

Ekstrakten udarbejdes almindeligvis på grundlag af advokatens eller partens eget eksemplar af sagens bilag. Processkrifter og dokumenter vil dog efter anmodning kunne udlånes fra retten.

Sagsøgeren skal forelægge et udkast for modparten og medtage det yderligere materiale, modpar­ten anmoder om. Ekstraktudkastet bør være modparten i hænde senest 3 uger før hovedforhandlingen.

Ekstrakten skal være indleveret til retten senest 14 dage før hovedforhandlingen, da retten skal kunne udsende ekstrakten til de sagkyndige dommere i god tid.

Ekstrakten skal indleveres i 4 fysiske eksemplarer til retten, medmindre retten har bestemt andet i retsbogen. Det vil være tilfældet, hvis der skal deltage mere end 3 dommere ved sagens behandling. Der skal medbringes et ekstra eksemplar af ekstrakten til hovedforhandlingen til brug ved afhøring af parter og vidner.

Hvis ekstrakten ikke indleveres rettidigt, kan retten efter retsplejelovens § 360, stk. 6, beslutte at tillægge dette samme virkning som udeblivelse, jf. henvisningen til § 360, stk. 1-3.

Ekstraktens udseende

Ekstrakten skal udarbejdes som en samling fotokopier af de relevante bilag i sagen. Ekstrakten er således ikke en samling af alle sagens bilag, men kun af de bilag, som skal anvendes under hovedforhandlingen, jf. nedenfor under pkt. 4.

Dokumenter og bilag skal inden kopiering være renset for eventuelle bemærkninger og indstregninger, som vedkommende part har påført.

Ekstrakten skal være sammenhæftet, limet i ryggen eller samlet med spiralryg eller lignende. Ekstrakten kan eventuelt deles op i flere bind. Man bør så vidt muligt undgå ringbind. Siderne skal være nummererede i øverste højre hjørne. Hvis der anvendes dobbeltsidet kopiering, skal sidetal på de venstre sider stå i øverste venstre hjørne, og hvert dokuments første side være en højre side i ekstrakten.  

På ekstraktens forside skal anføres sagens nummer i retten, parternes navne, de mødende advokaters navne og tidspunktet for hovedforhandlingen.

Indholdsfortegnelse

Ekstrakten skal indledes med en indholdsfortegnelse, der angiver dokumenternes dato, bilagsnummer, beteg­nelse (f.eks. brev fra ... til ...) og sidetal i ekstrakten i nævnte rækkefølge.

Indhold

Dommerne forbereder sagen på grundlag af ekstrakten og ikke sagens originale bilag. Det er derfor af stor betydning, at ekstrakten indeholder alle de relevante bilag. På den anden side skal ekstrakten kun indeholde de dokumenter, der skal anvendes under hovedforhandlingen.

Tidsplanen skal følge umiddelbart efter indholdsfortegnelsen, jf. pkt. 5 nedenfor.

I sager, hvor der tidligere er truffet en administrativ afgørelse, f.eks. ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, skal afgørelsen medtages umid­delbart efter tidsplanen.

Der skal også medtages udskrifter af retsbøger af betydning for sagen, f.eks. hvis der under sagens forberedelse er truffet processuelle afgørelser eller fremkommet oplysninger af betydning for hovedforhandlingen eller rettens afgørelse om sagens omkostninger, herunder syn og skøn o.l. Udskrif­terne skal være forsynet med sidetal.

Efter eventuelle retsbogsudskrifter medtages processkrifterne i kronologisk orden.

Derefter medtages de øvrige dokumenter i kronologisk rækkefølge eller tematisk, hvis sagen forelægges efter temaer.

Hvis det kun er en eller enkelte sider i et dokument, som har betydning, er det tilstrækkeligt at medtage disse. Dokumentets første side og sidste side med datering og underskrift skal dog altid medtages.

Der foretages indramninger med skarpe parenteser eller indstregninger ud for den del af teksten på en side, der har betydning ved sagens pådømmelse. Indramning/indstregning sker med fed streg. Er hele teksten relevant, indrammes/indstreges hele teksten. Indramning/indstregning skal være i højre side. Hvis der anvendes dobbeltsidig kopiering, skal indramning/indstregning på de venstre sider være i venstre side.

Hvis parterne er enige om det, er det i almindelighed ikke nødvendigt at oversætte dokumenter på engelsk, norsk eller svensk, hvorimod dokumenter på andre sprog som udgangspunkt skal oversættes. I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til retten.

Det er parternes ansvar at sikre, at der ikke opstår tvivl om korrekt oversættelse under hovedforhandlingen.

En uautoriseret oversættelse er normalt tilstrækkelig, men hvis parterne ikke er enige om oversættelsen, skal den foretages af en autoriseret translatør. Angår parternes uenighed kun en del af dokumentets indhold, er det alene nødvendigt, at denne del oversættes af translatør, således at en uautoriseret oversættelse af den øvrige del af dokumentet er tilstrækkelig. En oversættelse skal medtages i ekstrakten umiddelbart efter det originale dokument.

Elektroniske billedfiler bør fremlægges i udskrift. Elektroniske lyd- og filmfiler skal foreligge på et usb-stik. 

Hvis der er meddelt fri proces, skal bevilling, beskikkelse og oplysning om eventuel rets­hjælpsforsikring medtages i ekstrakten.

Tidsplan

Ekstrakten skal indeholde en endelig tidsplan for hovedforhandlingens forløb, eksklusiv rettens votering og eventuel forligsmægling. Tidsplanen udarbejdes efter drøftelse med modpartens advokat og bør indeholde oplysning om begyndelses- og sluttidspunkter for forelæggel­sen, bevisførelsen, herunder rækkefølgen af de enkelte afhøringer med angivelse af parters og vidners navne og stillingsbetegnelser (gerne med en kort angivelse af afhøringstemaet), samt proceduren, herunder replik og du­plik.

Såfremt et eller flere vidner skal afhøres ved hjælp af tolk, skal parterne være særligt opmærksom på det øgede tidsforbrug herved.

Tidsplanen bør være placeret som første side i ekstrakten efter indholdsfortegnelsen.

Retsarbejdet i Sø- og Handelsretten er tilrettelagt sådan, at 1 dags hovedforhandling i almindelighed er fra kl. 9.30 til ca. kl. 15.30-16.00 med frokostpause i 45 minutter. Ved sager af en dags varighed og på den sidste dag i sager over flere dage skal parternes procedurer dog være afsluttet kl. 15.00 af hensyn til rettens votering.

Retten voterer normalt umiddelbart efter hovedforhandlingens afslutning og fremsætter eventuelt en mundtlig tilkendegivelse om sagens udfald.

Der skal ved udarbejdelsen af tidsplanen tages højde for, at der holdes en kort pause formiddag og eftermiddag og 45 min. frokostpause ca. kl. 12. I praksis betyder det, at forelæggelsen og næsten hele bevisførelsen i en 1-dags sag helst skal være afsluttet før frokost. Fravigelse fra disse tidsangivelser skal drøftes med retten.

Tillægsekstrakter

Der bør normalt ikke være anledning til udfærdigelse af tillægsekstrakt.

Hvis det imidlertid skal ske, skal tillægs­ekstrakten udarbejdes efter samme retningslinjer som hovedekstrakten. Hvis der undtagelsesvis er flere tillægs­ekstrakter, skal de nummereres. Sidenummereringen skal være fortløbende fra hovedekstrakten.

Materialesamling

Votering sker i almindelighed i umiddelbar forlængelse af hovedforhandlingen.

Såfremt en part ønsker at påberåbe sig retspraksis, litteratur mv., er det derfor hensigtsmæssigt, at parten indle­verer en materialesamling indeholdende relevant rets­praksis, litteratur og lovforarbejder mv.

Hvis sagen rejser flere adskilte juridiske spørgsmål, bør materialesamlingen systematiseres sådan, at det fremgår, hvilke domme og hvilken litteratur der påberåbes i relation til det enkelte spørgsmål. Når der medtages uddrag fra en bog, bør der medtages en fotokopi af bogens titelblad/ kolofon, så­ledes at forfatter(e), udgave og udgivelsesår fremgår. Ved citater fra Folketingstidende bør der være en nøjagtig henvisning til folketingsår, samling osv. De relevante passager i materialet bør være markeret med en lodret streg i marginen bl.a. for at gøre det lettere at finde de pågældende passager, når der henvises til dem under proceduren.

Det er hensigtsmæssigt, at advokaterne udarbejder materia­lesamlingen i fællesskab.

Materialesamlingen bør være forsynet med sidetal og have en indholdsfortegnelse.

Materialesamlingen skal helst indleveres til retten sammen med ekstrakten og påstandsdokumenterne, dvs. senest 14 dage før hovedforhandlingen, da retten skal kunne udsende det samlede materiale i sagen til de sagkyndige dommere i god tid.

Materialesamlinger bør som ekstrakter normalt indleveres i 4 fysiske eksemplarer til retten. 

Administrative afgørelser

I sager, hvor retten skal tage stilling til mere omfattende afgørelser truffet af offentlige råd og nævn, er det en lettelse ved domsskrivningen, hvis den offentlige myndigheds advokat sammen med ekstrakten sender afgørelsen elektronisk som Word-fil.

Sidst opdateret: 12. september 2019