Se svarene på ofte stillede spørgsmål til oprettelse og behandling af civile sager på minretssag.dk. Alle spørgsmål og svar er sorteret efter en alfabetisk emneliste.

Advisering og påmindelser

Hvordan finder jeg ud af, om der er nyt i sagen og frister på sagen?

Du kan altid se, om der er nyt i din sag, hvis du logger ind på minretssag.dk. Frister og kommende retsmøder kan også ses på minretssag.dk.

Du vil modtage en advisering, når der er nyt i sagen.

Adviseringen er en kort besked, der sendes til din e-Boks, hvis du er part i en sag og ikke har anført en anden mailadresse til adviseringer på sagen. Hvis du er repræsenteret af en advokat eller en anden partsrepræsentant, sendes adviseringen kun til advokaten/partsrepræsentanten.

Der sendes kun én advisering om dagen per sag, og kun hvis der er sket noget nyt i sagen. Adviseringen sendes kl. 17. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at logge på minretssag.dk og åbne sagen.

Advokater bliver adviseret på den mailadresse, der er oplyst til Advokatsamfundets medlemsregister (AMK), men kan også indtaste en eller flere andre mailadresser til adviseringerne.

Ved advisering om en ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Adviseringer indeholder ikke følsomme personoplysninger.

Hvad er en påmindelse?

En påmindelse er en besked om, at en frist snart udløber, eller at der snart afholdes retsmøde i sagen.

Påmindelser sendes til din e-Boks, hvis du er part i en sag og ikke har anført en anden mailadresse til adviseringer på sagen. Hvis du er repræsenteret af en advokat eller anden partsrepræsentant i sagen, sendes adviseringen kun til advokaten/partsrepræsentanten.

Påmindelser udsendes individuelt og løbende for hver sag. Påmindelsen udsendes tidligst tre dage før fristens udløb eller tre dage før, at retsmødet afholdes.


Påmindelser indeholder ikke følsomme personoplysninger.

Hvorfor er der ikke et direkte link i mailen i min e-Boks?

Af sikkerhedsmæssige årsager indeholder adviseringer om nyt på sagen m.v. aldrig direkte links, da de kan misbruges i falske mails.

Du skal derfor selv gå ind på minretssag.dk.

Klag over en afgørelse (appel)

Hvordan appellerer jeg en sag?

Hvis du er uenig i en afgørelse, kan du appellere den. Du skal selv iværksætte appellen ved at trykke på ”Opret appel” på sagsoverblikket for den pågældende sag på minretssag.dk.

I nogle tilfælde kan du først appellere en sag, hvis du har fået tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Ansøgninger til Procesbevillingsnævnet skal fortsat ske ved almindelig post eller sikker mail/Digital Post i overensstemmelse med vejledningen på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Gå til Procesbevillingsnævnets hjemmeside

 

Bilag og dokumenter

Hvilke slags bilag kan jeg indlæse på minretssag.dk?

Hvis dit bilag ikke allerede er i digitalt format, skal du scanne det, inden du kan indlæse det på minretssag.dk. Du skal anvende OCR-scanning, så der kan søges i og kopieres fra bilaget efterfølgende. Almindelige tekst- og billedformater kan indlæses. Bilagene bliver automatisk lavet til en pdf-fil, når de indlæses. Du kan derfor godt indlæse dit bilag som en word-fil på minretssag.dk.

Hvis du har et bilag, der ikke kan indlæses, skal du i stedet indlæse et tekstbilag, hvor du beskriver, hvad bilaget er, eller tage et billede af bilaget. Når du indlæser tekstbilaget eller billedet af bilaget, sikrer du, at bilaget får et nummer/bogstav. Du kan derefter indlevere bilaget fysisk til retten.

Hvordan indlæser jeg et bilag?

Bilag skal indlæses i hver sin fil. Der kan indlæses flere filer ad gangen. Bilagene får automatisk et nummer/bogstav, når de indlæses. Du skal selv tilføje den relevante titel på bilaget med oplysning om datering m.m.

Er det et krav, at en materialesamling bliver indlæst på minretssag.dk?

Ja, hvis du eller din modpart ønsker at indlevere en materialesamling i sagen, skal det ligesom alle andre skriftlige henvendelser i sagen ske på minretssag.dk. En materialesamling skal indlæses som bilag af bilagstypen ”Ekstrakt mv.”

Digital ekstrakt

Hvornår og hvordan skal jeg indlevere en ekstrakt?

Det er som udgangspunkt retten, der bestemmer, om du skal indlevere en ekstrakt, og hvornår du skal gøre det.

Hvis din sag behandles på minretssag.dk, skal du indlevere ekstrakten digitalt på minretssag.dk. Den indlæses som bilag under bilagstypen ”Ekstrakt mv”. 

Se hvordan du kan tilføje bilag på minretssag.dk

Retten kan bestemme, at ekstrakten også skal indleveres i et bestemt antal i papirformat.

Skal jeg udforme min digitale ekstrakt på en særlig måde?

Retternes vejledninger om udformning, herunder om indholdsfortegnelse, sidenummerering og indramninger skal følges, når du laver en ekstrakt.

Digital indramning kan foretages med forskellige annoteringsværktøjer, som man selv har.

Minretssag.dk indeholder ikke annoteringsværktøjer.

Kan jeg lave et udkast til ekstrakt på minretssag.dk?

Ja, men kun et udkast. Under fanen ”Dokumenter og meddelelser” på sagen kan du ved at filtrere og markere vælge, hvilke dokumenter du vil have med i en ekstrakt og bestemme dokumenternes rækkefølge.

Du kan dernæst danne en samlet pdf-fil med de valgte dokumenter. Når du downloader filen, kan du arbejde videre med ekstrakten på din computer.

Fritagelse

Kan jeg blive fritaget for at benytte minretssag.dk?

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra at bruge minretssag.dk, hvis du har særlige it-mæssige udfordringer eller særlige handicap. Det gælder både, hvis du er part, partsrepræsentant, skønsmand, lægdommer eller andet.

Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at blive fritaget som professionel aktør, fx advokat, myndighed m.m.

Læs mere om fritagelse fra digital sagsbehandling

 

Generelt

Hvor finder jeg minretssag.dk?

Du finder domstolenes sagportal, minretssag.dk, på www.minretssag.dk.

Gå til www.minretssag.dk

Hvad er minretssag.dk?

Minretssag.dk er domstolenes sagsportal, hvor borgere, virksomheder, myndigheder eller deres advokater skal anlægge civile sager ved retterne.

Minretssag.dk indeholder sagens oplysninger, processkrifter, bilag m.v.

Kommunikation om sagen foregår også på minretssag.dk.

Er der offentlig digital adgang til afsagte domme på minretssag.dk?

Nej. Minretssag.dk giver ikke offentlig digital adgang til afsagte domme.

Domstolene er ved at udvikle en offentlig domsdatabase, hvor der vil være offentlig digital adgang til afsagte domme. Domsdatabasen vil i første omgang modtage pseudonymiserede digitale domme i civile sager fra minretssag.dk, men vil med tiden blive udvidet til andre sagstyper.

Hvor sikker er minretssag.dk?

Minretssag.dk er sikret, så det kun er dig selv og sagens øvrige deltagere, som kan se sagen. Al adgang til sager på minretssag.dk kræver login med NemID.

Kan jeg få overblik over alle mine civile sager på minretssag.dk?

Ja. Når du logger ind på minretssag.dk, kommer du til din personlige forside, der viser en oversigt over dine sager på tværs af alle retter og instanser.

Du kan også se alle dine aktive frister, retsmøder og ubetalte retsafgifter.

I oversigterne kan du desuden sortere og filtrere i sagerne ud fra forskellige parametre, herunder sagstype og rettens navn. Du finder muligheden for at filtrere i øverste højre hjørne.

Oversigten indeholder op til 200 sager. Hvis du har flere sager, kan du også anvende filtreringen til fx at finde alle dine sager ved en bestemt ret eller af en bestemt sagstype. Du kan også i søgefeltet lede efter en bestemt sag, fx dit eget journalnummer, hvis du har indtastet dette på sagen.

Når du har været inde på en bestemt sag, kan du hoppe tilbage til din sagsoversigt ved at trykke på domstolslogoet i venstre øverste hjørne.

Hvad sker der, hvis minretssag.dk er ramt af systemnedbrud eller driftsforstyrrelser?

Ved driftsforstyrrelser eller systemnedbrud kan den enkelte rets præsident bestemme, at sagerne i en periode ikke skal behandles digitalt på minretssag.dk.

Hvis du har problemer med at overholde en frist, fordi du ikke kan få minretssag.dk til at virke, må du kontakte retten og/eller modparten i sagen for at aftale, hvordan du skal forholde dig. Det kan fx være en aftale om at svare på anden måde.

Du skal være opmærksom på, at det er rettens beslutning, om et nedbrud kan medføre en forlængelse af frister m.v.

Gå til oversigt over alle byretter  

Hvordan anvender andre myndigheder minretssag.dk?

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af minretssag.dk. Ansøgning til Procesbevillingsnævnet sker direkte til Procesbevillingsnævnet. Se nærmere herom på nævnets hjemmeside.

Forelæggelse for Retslægerådet foretages af parterne uden om minretssag.dk, men Retslægerådet vil indlæse deres udtalelse på minretssag.dk.

Familieretshuset og Ankestyrelsen skal anlægge visse sagstyper på minretssag.dk.

Forelæggelse for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) foretages af parterne uden om minretssag.dk.

 

Hvad sker der, hvis minretssag.dk er ramt af systemnedbrud eller driftsforstyrrelser?

Ved driftsforstyrrelser eller systemnedbrud kan den enkelte rets præsident bestemme, at sagerne i en periode ikke skal behandles digitalt på minretssag.dk.

Hvis du har problemer med at overholde en frist, fordi du ikke kan få minretssag.dk til at virke, må du kontakte retten og/eller modparten i sagen for at aftale, hvordan du skal forholde dig. Det kan fx være en aftale om at svare på anden måde.

Du skal være opmærksom på, at det er rettens beslutning, om et nedbrud kan medføre en forlængelse af frister m.v.

Gå til oversigt over alle byretter

Hvem kan se og arbejde i sagen på minretssag.dk?

Hvem kan se og arbejde i sagen på minretssag.dk?

Den person eller virksomhed, der opretter en sag på minretssag.dk, får straks adgang til sagen på minretssag.dk. Myndigheder og virksomheder, fx advokatvirksomheder, kan selv fastsætte, hvilke medarbejdere der skal have adgang.

Retten får adgang til en sag, når den er anlagt. Når retten har godkendt sagsanlægget, får sagens øvrige parter adgang til sagen.

Er det den enkelte advokat eller alle medarbejdere i advokatfirmaet, der får adgang til sagen?

Advokatfirmaer, andre virksomheder og myndigheder kan begrænse adgangen til en sag til udvalgte grupper af medarbejdere. Ellers har alle medarbejdere med medarbejdercertifikat under virksomhedens cvr-nr. adgang til sagen på minretssag.dk.

Når du anlægger en sag som part eller advokat, kan du straks efter sagsanlægget fastsætte hvilke medarbejdere, der skal have adgang til sagen på sagens forside under ”Rettighedsgrupper”.

På samme måde kan du fastsætte, hvilke medarbejdere der skal have adgang til sagen, når du får adgang til en sag, der er anlagt mod dig.

Hvordan begrænser jeg, hvilke medarbejdere der har adgang til sagen?

På minretssag.dk kan virksomheder og andre brugere med cvr-nr. vælge, om virksomhedens nye retssager skal kunne ses af alle medarbejdere, som har medarbejdercertifikat (den åbne model), eller om sagerne kun skal kunne ses af få medarbejdere med fuld adgang til alle sager (den lukkede model). Som udgangspunkt er den åbne model valgt på minretssag.dk, men du kan ændre det med virkning for alle sager.

Hvis den åbne model er valgt, kan alle medarbejdere se de sager, som ikke er tildelt en eller flere grupper. Hvis den lukkede model er valgt, kan kun medarbejdere med særlige rettigheder (fx ”fuld adgang”) se de sager, som ikke er tildelt en eller flere grupper.

Virksomhedens lokale administrator hos Nets skal opsætte ”Rettighedsgrupper” for hver enkelt medarbejder hos Nets. På minretssag.dk kan du derefter vælge, hvilke grupper der skal have adgang til sagen. Når der er opsat rettighedsgrupper på sagen, vil den herefter kun være tilgængelig for de medarbejdere, som er oprettet i den pågældende gruppe. Visse medarbejdere kan hos Nets tildeles særlige rettigheder under ”Generelle grupper”. Hvis man giver en medarbejder særlige rettigheder, vil den pågældende medarbejder have adgang til alle virksomhedens sager uanset den eller de rettighedsgrupper, der måtte være påført sagerne.

Hver virksomhed skal have mindst en person, som under ”Generelle grupper” er tildelt rollen ”Fuld adgang”. Denne rolle giver adgang til at foretage alle handlinger på alle virksomhedens sager.

På domstol.dk kan du finde vejledninger om Nets rettighedsstyring og opsætning af rettighedsgrupper på minretssag.dk. Se under ”Opsæt brugerrettigheder”.

 

Skal jeg have NemID for at få adgang til minretssag.dk?

Ja, du skal logge ind med NemID for at få adgang.

Professionelle brugere skal logge på med deres medarbejdercertifikat.

Danske borgere under 15 år og udenlandske borgere og virksomheder, herunder udenlandske advokater, uden NemID eller medarbejdercertifikat, kan ikke få adgang til minretssag.dk. Kommunikation med disse grupper vil fortsat ske via mail og almindelig post.

 

Kan der være flere logget på samme sag samtidigt?

Ja, der kan være flere logget på samme sag samtidigt.

Skal jeg have den nyeste version af Windows for at kunne anvende minretssag.dk?

Nej. Minretssag.dk er en hjemmeside, som ikke stiller krav til, om du bruger Windows, IOS, Android.

Parter og partsrepræsentanter

Hvis jeg har tilføjet en advokat på en sag, har advokaten så mulighed for at slette sig selv på sagen?

Når en advokat bliver tilføjet på en sag, får advokaten straks advisering om, at vedkommende er tilføjet. Hvis advokaten ikke kan eller vil påtage sig sagen, må advokaten herefter bede retten om at blive taget af sagen.

Advokaten får straks besked (advisering) om, at han/hun er tilføjet som advokat på sagen, og må herefter bede retten om at blive taget af sagen.

Hvad sker der, hvis en part ikke har et cpr- eller cvr-nr?

Kravet om cpr- eller cvr-nr. gælder kun for de parter og andre sagsdeltagere, som har et cpr- eller cvr-nr.

Hvis parten ikke har et cpr- eller cvr-nr., kan en sag stadig oprettes, men den pågældende part kan ikke selv få adgang til minretssag.dk via NemId.

Hvis parten er repræsenteret af en advokat, kan advokaten få adgang til sagen på minretssag.dk. Retten kan også vælge at fritage parten fra at anvende minretssag.dk.

Kan jeg selv skrive til retten på minretssag.dk, hvis jeg er repræsenteret af en advokat i en sag?

Ja. Alle, der er tilknyttet en sag på minretssag.dk, kan som udgangspunkt læse alt på sagen, indlæse dokumenter og skrive beskeder. Det gælder også parter, der er har en advokat. Retten kan ændre i sagsdeltagernes rettigheder på minretsag.dk.

Hvis du er repræsenteret af en advokat, vil det normalt være bedst, at det er advokaten, der kommunikerer med retten. Dette må du aftale nærmere med din advokat.

Hvordan kommer jeg som advokat ind på en sag, jeg ikke har adgang til?

Hvis andre på dit kontor har adgang til sagen, skal du få en af dem eller jeres administrator til at sørge for, at du indgår i en af de rettighedsgrupper, der er registreret på sagen.

Har din klient adgang til sagen, kan klienten indtaste dig som advokat på sagen på minretssag.dk, medmindre der allerede er indtastet en anden advokat. I så fald skal du anmode retten om at give dig adgang til sagen.

Hvis ingen har adgang til sagen, skal du rette henvendelse til retten i kontaktformularen på forsiden af minretssag.dk. Du skal i henvendelsen forklare, hvorfor du har brug for at få adgang til sagen.

Hvordan får en advokat besked om, at dennes klient er sagsøgt?

Den, der anlægger en sag, kan i forbindelse med sagsanlægget oplyse, hvem der repræsenterer modparten (typisk en advokat).

Så snart retten har godkendt sagsanlægget, vil den pågældende advokat få en advisering om sagen på den mailadresse, som advokaten er registreret med i Advokatsamfundets medlemsregister (AMK). Hvis advokaten/advokatvirksomheden ønsker at begrænse adgangen til sagen for nogle medarbejdere, skal sagen åbnes, og der skal tilføjes rettighedsgrupper.

Gå til vejledning om opsætning af brugerrettigheder.

 

Hvordan sker et advokatskifte på minretssag.dk?

Du kan som part i en sag selv indtaste en advokat på minretssag.dk.

Hvis du allerede har en advokat tilknyttet på sagen, kan du ikke selv udskifte advokaten med en anden på minretssag.dk. I det tilfælde skal du skrive en besked på minretssag.dk til retten og anmode om, at advokaten bliver udskiftet. Retten kan herefter ændre advokaten på sagen.

Har en tidligere advokat adgang til sagens dokumenter?

Hvis retten har sat en anden advokat på sagen efter partens anmodning, vil den tidligere advokat i en - endnu ikke afklaret - periode have adgang til de dokumenter, der var på sagen, da advokaten blev udskiftet. Den tidligere advokat vil ikke have adgang til nye dokumenter og oplysninger på sagen.

Hvad sker der, hvis en advokat får nyt cvr-nr.?

Hvis en advokat får nyt cvr-nr., opdateres det for tiden ikke automatisk på minretssag.dk eller i rettens sagsbehandlingssystem.
Advokaten skal derfor sørge for at kontakte retten i hver enkelt sag og bede retten om at registrere det nye cvr-nr. Det er vigtigt, at det nye cvr-nr. registreres af retten, da advokaten ellers ikke vil få adgang til sagen på minretssag.dk med sin nye medarbejdersignatur.

Personoplysninger

Hvornår må jeg videregive personoplysninger?

Du må kun videregive personoplysninger, som er relevante for behandlingen af den konkrete sag.

Personoplysninger omfatter enhver oplysning, som kan henføres til en fysisk person, f.eks. identifikationsoplysninger som navn og cpr-nummer eller følsomme personoplysninger som oplysninger om helbred og seksuelle forhold.

Retten kan bede dig om at fjerne personoplysninger i processkrifter, bilag og meddelelser, hvis de ikke er relevante for sagens behandling.

Processkrift og påstand

Hvem skal underskrive processkrifter?

Der er ikke noget krav om underskrift. Der gælder de samme regler om procesfuldmagt og møderet som hidtil.

Skal man indtaste sine opfordringer til modparten et særligt sted?

Nej, det vil skulle anføres i processkrifter som hidtil.
På minretssag.dk er der et afkrydsningsfelt, hvor du skal anføre, om du ønsker rettens stillingtagen til noget forud for hovedforhandlingen.

Er der en påstandshistorik, hvor man kan se, hvordan påstandene er ændret?

Ja, på sagen under fanen ”Påstande” kan du se dine egne og andre parters nuværende og tidligere påstande.

Er der lukket for adgang til at ændre påstande efter sagens forberedelse er afsluttet?

Systemet har ikke denne begrænsning. Det vil være en judiciel afgørelse, om det bliver tilladt.

Er der ændringer i reglerne om påstandsdokumenter?

Nej, det vil være som hidtil. Se nærmere i retternes vejledninger herom.

Hvis jeg har mere end én betalingspåstand, rentepåstand eller min påstand er i udenlandsk valuta, hvor skriver jeg det så?

På minretssag.dk er der mulighed for på en enkel måde at skrive en betalingspåstand i kroner.

Hvis du har behov for at formulere din påstand på en anden måde, end hvad der kan lade sig gøre i felterne til betalingspåstand, kan du i stedet formulere din påstand i et tekstfelt. Der er ubegrænset adgang til at skrive påstande i dette tekstfelt.

Påstanden kan ændres, når du indlæser et nyt processkrift eller ved at trykke på knappen ”Ændre påstand” under fanen ”Påstande”. Du skal skrive hele din nye påstand ind, ikke kun ændringen.

Hvor og hvordan ændres sagens påstand på portalen?

Hvis påstanden ønskes ændret, skal det ske ved at registrere ændringen på sagen. Du ændrer påstanden ved at trykke på funktionen ”Ændre påstand”. Den kan findes både under fanen ”Sagsoverblik” og under fanen ”Påstande”. Du kan også tilgå funktionen i forbindelse med at du indlæser et nyt processkrift. Den fulde nye påstand skal indtastes, ikke kun ændringen. Du skal samtidig indlæse et processkrift, der begrunder ændringen af påstanden.

Retsafgift

Hvordan betaler jeg retsafgift

Der skal som udgangspunkt betales retsafgift i alle civile sager. Læs mere om retsafgifter og beregn din afgift.

Når du anlægger en sag i byretten eller Sø- og Handelsretten eller appellerer til landsretten eller Højesteret, bliver du automatisk opkrævet retsafgift på minretssag.dk. Du kan betale afgiften med det samme.

Når du betaler, føres du til et betalingsmodul fra DIBS. Her kan du betale med Visa/Dankort, Dankort og MobilePay.

Hvis du opretter mange sager og ønsker at betale alle sager samlet, kan det ske på samme måde via betalingsmodulet. På dit overblik på minretssag.dk finder du en samlet oversigt over dine ubetalte retsafgifter, dvs. opkrævninger af retsafgift knyttet til dit CPR-nummer, CVR-nummer eller medarbejdercertifikat.

Du vil altid modtage en kvittering for det betalte beløb, som gemmes på sagen.

Hvis retsafgiften ikke er betalt, når retten åbner sagen, vil retten som udgangspunkt ikke begynde at behandle sagen. I stedet vil retten fastsætte en frist for betaling af afgiften, og hvis betalingsfristen ikke bliver overholdt, vil retten afvise sagen.

Er der gebyrer for betaling af retsafgift?

Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling.

1. januar 2018 blev reglerne for gebyrbetaling ændret, så private forbrugere ikke skal betale gebyrer, mens virksomheder kan pålægges gebyr for betaling. Betalingsmodulet på minretssag.dk kan ikke skelne mellem private kort og firmakort. For at undgå forkert opkrævning har Domstolsstyrelsen valgt at lukke midlertidigt for betaling med andre kort (kreditkort). Du kan læse mere om reglerne for gebyrbetaling i Lov nr. 652 af 8. juni 2017 om betalinger.

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

For virksomheder vil Dankort og Visa/Dankort også fremover være de eneste gebyrfri kort. Indtil der igen åbnes for betaling med kreditkort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.

Anvendelse af kreditkort til betaling på minretssag.dk genindføres, når betalingsmodulet er tilrettet og kan skelne mellem private kreditkort og firmakort. Muligheden for bankoverførsel vil blive lukket i den sammenhæng.

I 2017 valgte flere end 75 pct. at betale med Dankort eller Visa/Dankort på minretssag.dk.

Sagens afslutning

Vil man se afsluttede sager i sin oversigt over sager?

Afsluttede sager vil ikke fremgå af sagsoversigten, der kun viser verserende sager, men man vil kunne finde dem ved at filtrere.

Under din fane med ”Sager”, trykker du på ”Filtrér” i øverste højre hjørne, og under ”Status” markeres ”Afsluttet”, hvorefter du trykker på ”Opdater”. Herefter vises alle dine afsluttede sager i listen.

Hvornår lukkes for adgangen til en afsluttet sag på minretssag.dk?

Det vil ske som hovedregel ske 1 år efter, sagen er afsluttet. Inden sagen arkiveres, vil advokat og parten blive adviseret om, at sagen lukkes.

Minretssag.dk vil ikke fungere som arkiv for advokatvirksomhederne. Det er parterne og advokaternes ansvar at downloade de oplysninger fra sagn på minretssag.dk, som de ønsker at gemme.


Sagens anlæg

Skal man selv skrive stævning eller svarskrift?

Nej, du skal ikke længere selv skrive stævning eller svarskrift. Du eller din repræsentant (fx advokat) skal indtaste de nødvendige oplysninger til stævning på minretssag.dk. Du kan i den forbindelse indlæse bilag og eventuelt et dokument med supplerende oplysninger.

Når du til sidst anlægger sagen, vil systemet automatisk oprette stævningen som en pdf-fil på baggrund af, hvad du har indtastet.

Det samme gælder for svarskrift.

Efterfølgende processkrifter skal du selv oprette som dokumenter og derefter indlæse på minretssag.dk.

Hvornår kan sagsøgte se sagen på minretssag.dk?

Sagsøgte kan først se sagen, når retten har behandlet stævningen. Sagsøgte får besked om, at sagen er anlagt i sin e-Boks eller ved forkyndelse af stævningen.

Hvis sagsøgeren har indtastet oplysning om sagsøgtes advokat, vil advokaten blive underrettet om sagsanlægget på den e-mailadresse, advokaten er registreret med i Advokatsamfundets medlemskartotek.

Ved appel får modparten med det samme adgang til appelsagen på minretssag.dk, men kan først indlæse svarskrift i sagen, når sagen er overført til appelretten.

NB! Hvis du som advokat anlægger en sag, skal du derfor fortsæt underrette advokaten for modparten om sagens anlæg. Du kan på minretssag.dk downloade en kopi af stævningen og vedhæfte i en mail eller lignende.

Hvad gør man med folk, der har beskyttet adresse?

Når en adresse er registreret som beskyttet i folkeregistret, registreres dette automatisk på sagen. Derefter vil kun retten og den pågældende part selv kunne se adressen.

Kan man godt anlægge en sag på minretssag.dk som advokatsekretær?

Ja, hvis advokaten har bedt sekretæren om det. Men det er advokaten, som repræsenterer parten, og som er ansvarlig for stævningen.

Skal jeg som advokat fortsat orientere modpartens advokat om sagens anlæg?

Sagsøgtes advokat får først besked om sagens anlæg, når retten har behandlet stævningen. Dette vil oftest ikke ske samme dag, som sagen anlægges. Du bør derfor fortsat orientere modpartens advokat direkte om sagens anlæg. Du kan på minretssag.dk downloade en kopi af stævningen og vedhæfte den i en mail eller lignende.

Sagsdeltagere

Hvad er sagsdeltagere?

Sagsdeltagere er deltagere i sagen.

Begrebet ”Alle parter” er partsdeltagere på begge sider, f.eks. sagsøger og sagsøgte eller appellant og indstævnte.

Begrebet ”Alle sagsdeltagere” dækker både sagsøger/appellanten og sagsøgte/indstævnte men bruges også, hvis der er tilknyttet andre sagsdeltagere på sagen. Det kan f.eks. være en myndighed, en anden ret, Arbejdsmarkedes Erhvervssikring, Civilstyrelsen, en institution, læge/hospital, politi, Procesbevillingsnævnet, Procestilvarslet, Responsumudvalg, Retslægerådet, retsmægler, sagkyndig, sagkyndig dommer, Skat, skønsmand, stævningsmand, tolk eller vidne.

Begrebet 'Følgende specifikke sagsdeltagere' bruges, hvis man vil vælge, hvem man vil sende til.

Support

Kan jeg få hjælp til at betjene minretssag.dk?

Ja. Du kan få hjælp via vejledninger og navigationssedler, og du kan kontakte domstolene via kontaktformularen på minretssag.dk, via telefon og e-mail. Det er også muligt at møde personligt op i retten for at få hjælp.

På minretssag.dk kan du ved at trykke på de markerede spørgsmålstegn ”?” få vejledning til, hvad du skal foretage dig.


Hvad gør man, hvis der er tekniske problemer?

Det afhænger af den konkrete situation. Du kan kontakte Domstolsstyrelsens support gennem kontaktformularen på minretssag.dk, hvor du kan vedhæfte skærmbilleder. Ved akutte fejl kan du kontakte Domstolsstyrelsens telefonsupport på tlf. 99 68 42 30.

Hvis du på grund af tekniske problemer har vanskeligt ved at overholde en frist, kan du kontakte retten. Retten vil vurdere, om en fristoverskridelse skal indebære udeblivelsesvirkning.

System til system

Kan man anlægge sager direkte fra eget sagssystem (system-til-system)?

Det er desværre ikke muligt i den første version af løsningen. Men systemet er forberedt til at håndtere system-til-system på sigt.

Sidst opdateret: 08. oktober 2019