Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt organ, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed.

Procesbevillingsnævnet blev oprettet pr. 1. januar 1996 med det formål at behandle ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og Højesteret i civile sager og straffesager. Med virkning fra 1. april 2019 har Procesbevillingsnævnet desuden kompetence til at meddele appeltilladelse til landsretten vedrørende familierettens afgørelser.

Siden den 1. januar 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces. Desuden behandler Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Kort fortalt indebærer en appeltilladelse, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse.

Fri proces indebærer i grundtræk, at den pågældende får en advokat beskikket til at føre sagen, og at statskassen betaler sagens omkostninger, herunder retsafgifter, advokatsalær og eventuelle sagsomkostninger, som skal betales til modparten. Fri proces er især forbeholdt personer, som på den ene side ikke selv har økonomisk mulighed for at betale sagsomkostningerne, men som på den anden side har rimelig grund til at føre proces, navnlig fordi der er udsigt til at vinde sagen.

Efter retshjælpsloven kan der ydes retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager mod Danmark for internationale klageorganer, som i henhold til konventioner om beskyttelse af menneskerettigheder, som Danmark har tiltrådt, skal behandle klager fra en person over en krænkelse af vedkommendes rettigheder efter konventionen. Der kan ydes retshjælp, hvis der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen og det internationale organ har anmodet om den danske regerings retlige bemærkninger til klagen.

Sagstyperne bliver behandlet i tre forskellige afdelinger, dels i en afdeling for appeltilladelser, dels i en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og dels i en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de tre afdelinger.

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben. Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat. Afdelingen for fri proces består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Beslutningerne på nævnsmøderne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der afholdes i almindelighed møde i hver afdeling ugentligt, og sagerne udsendes senest ca. en uge før mødet. Hastesager kan dog udsendes med kortere varsel. Nævnsmøderne er ikke offentlige, og der er ikke mulighed for at få foretræde for nævnet.

Formanden henholdsvis afdelingsformanden kan behandle henvendelser om spørgsmål, der ikke er omfattet af Procesbevillingsnævnets kompetence, ligesom nævnets tre afdelinger har bemyndiget formanden og afdelingsformanden til at træffe afgørelse i visse sagstyper, herunder anmodninger om genoptagelse, som der ikke er grundlag for at imødekomme.

Procesbevillingsnævnets sekretariat, der ledes af en sekretariatschef, yder juridisk og administrativ bistand til nævnets afdelinger. Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere.
Der bliver i alle sager udarbejdet et notat, der indeholder en gennemgang af sagens faktum, en juridisk gennemgang og en indstilling om, hvordan nævnet bør afgøre sagen.

Nævnets afgørelser begrundes af principielle årsager alene med en henvisning til indholdet af de relevante bestemmelser i retsplejeloven.

I 2018 modtog Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser 2.237 sager, mens afdelingen for fri proces modtog 662  sager.

Procesbevillingsnævnet er organisatorisk en del af Danmarks Domstole. Du kan se den lille film: "En historie om det danske retssystem" ved at klikke her.

Sidst opdateret: 12. september 2019