Domstolsstyrelsen understøtter udviklingen i Danmarks Domstole med it, uddannelse, jura, kommunikation, HR, ressourcestyring og bygningsadministration.

Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Styrelsen hører ressortmæssigt under Justitsministeriet, men justitsministeren kan ikke bestemme over styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.

Vores interne struktur har til formål at understøtte retterne gennem rådgivning og dialog. Domstolsstyrelsens arbejde er organiseret i centre, enheder og teams.

Se organisationsdiagram for Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsens afdelinger og centre

Center for IT

Center for IT består af enhederne IT-projekter, IT-udvikling, IT-drift og IT-fagsystemer.

IT-projekter har ansvar for program- og projektledelse, herunder at bistå med koordinering, rapportering, fremdrift, planlægning, ledelsessamarbejde mv. Derudover har de ansvar for at udarbejde beslutningsoplæg, projektgrundlag og business cases, udvikling af den fælles projektmodel samt etablering af overblik over it-projektporteføljen.

IT-udvikling har ansvar for den operationelle del og leverandørsamarbejdet i de agile projekter. Det omfatter bl.a. slutbrugercentrerede for-analyser og digital rådgivning samt etablering af agile kompetencer og applikationsteams til at drive udviklingsarbejdet. Herudover teknisk og forretningsmæssig onboarding af leverandøren, arkitektur, test, metodeudvikling, samt krav-, backlog- og kvalitetsstyring.

IT-drift har ansvar for driften af it-systemerne og for at levere slutbrugerydelser, jf. servicekatalog, samt for at levere infrastruktur til projekter og at levere data om brug af ydelser/systemer som beslutningsgrundlag for nye og forbedrede tiltag. Herudover teknisk support og funktionel support på Civil, ændringsstyring og release management samt it-sikkerhed mv.

IT-fagsystemer har ansvar for vedligeholdelse og forvaltning samt systemejerskab til it-systemerne, herunder interessenthåndtering, ALM (strategisk styring af systemporteføljen) samt styring af systemernes leverandører. IT-Fagsystemer modtager og fremtidssikrer systemerne i hele levetiden, og spiller også en rolle i udviklingen af systemerne.

Center for Ressourcestyring

Center for Ressourcestyring består af enhederne Økonomi og Analyse, Byggeri og Udbud samt Administration og Sikkerhed.

Økonomi og Analyse arbejder løbende med domstolenes budget og bidrager til forhandlinger om domstolenes bevillinger. Derudover udmelder enheden bevillinger til retterne og udarbejder statistikker, års nøgletal og anden ledelsesinformation.

Byggeri og Udbud har ansvaret for den overordnede økonomistyring af og opfølgning på større byggeprojekter ved retterne samt kvalitetssikrer Domstolsstyrelsens kontrakter og udbudsmateriale. Derudover står enheden også for den overordnede projektledelse i forbindelse med udrulning og implementering af videokonferenceløsningen Video3.

Administration og Sikkerhed har ansvaret for den overordnede bogføring for hele Danmarks Domstole. Det omfatter bl.a. at administrere og udvikle retternes regnskabssystemer, udvikle regnskabsinstrukser samt rådgive og undervise domstolenes medarbejdere i brug af regnskabssystemerne. Enheden har også ansvar for rådgivning i Statens Lønsystem og HR-løn for det faste personale, domsmænd, tolke, vidner og stævningsmænd. Enheden har også ansvaret for den interne service i Domstolsstyrelsen – fra reception og omstilling til bygningens vedligeholdelse.

Center for Forretning og Udvikling

Center for Forretning og Udvikling består af enhederne Jura og Forretning, Uddannelse og Organisation, Kommunikation samt Bedste Praksis.

Jura og Forretning har ansvar for jura, forretningsejerskabet og for indholdet af it-systemer. Det omfatter bl.a. folketingsbetjening, love og bekendtgørelser, tekster, sagsgange og indhold i it-systemer samt forretningsprojekter, herunder straffesagskæden (og UKN), forretningsunderstøttelse, persondataområdet og persondatatilsynet med retterne.

Uddannelse og Organisation har ansvar for uddannelse og for at drive forretningsudviklingen og sikre den organisatoriske implementering. Der omfatter bl.a. uddannelse, forandringsledelse, ledelsesudvikling, HR-udvikling, tiltag om brugerfokus, forretningsanalyser, forretningskoncepter, udviklingsprojekter, strategi, årshjul og internationalt samarbejde.

Kommunikation har ansvar for intern og ekstern kommunikation. Det omfatter bl.a. drift og udvikling af domstol.dk, intranettet, personalebladet Retten Rundt, pressehåndtering, overordnet kommunikation i projekter, visuel identitet og fastlæggelse af kommunikationsstrategi.

Bedste Praksis har ansvar for at finde, udvikle og dele bedste praksis blandt retterne og gennemføre leanprojekter. Det omfatter bl.a. tilrettelægge og analysere arbejdsgange og sagsbehandling, leanprojekter, procesoptimering i retterne, vejledninger, seminarer/træf og deltagelse i strategiske projekter.

HR-centret

HR-centeret i Domstolsstyrelsen har en række overordnede arbejdsgiveropgaver for Danmarks Domstole.

Blandt de vigtigste opgaver er:

 • At medvirke til, at de enkelte retter og centre i Domstolsstyrelsen har den bedste bemanding, og at Danmarks Domstole er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. 
 • At yde retterne rådgivning i konkrete personalesager.
 • Opgaver relateret til overenskomst- og aftaleforhandlinger for hele Danmarks Domstole.
 • Generelle politikker og retningslinjer på HR-området.

Domstolsstyrelsens bestyrelse

Om bestyrelsen

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår.

Bestyrelsen bestemmer også, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Domstolsstyrelsens daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Hanne Schmidt (bestyrelsesformand)
  Dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
 • Peter Ulrik Urskov
  Dommer ved Retten i Sønderborg - indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Jens Kristiansen
  Professor ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked, Københavns Universitet - indstillet af Beskæftigelsesrådet
 • Susanne Skotte Wied
  Retspræsident ved Retten i Holbæk - indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Marianne Andersen
  Afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • Søren Sandfeld Jakobsen
  Professor ved CBS LAW - indstillet af Rektorkollegiet
 • Lisbeth Bügel Madsen
  Funktionschef ved Retten i Odense - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • Dorte Jensen
  Landsdommer - indstillet af Vestre Landsret
 • Randi Bach Poulsen
  Advokat (Bech-Bruun) - indstillet af Advokatrådet
 • Kate Kengen
  Kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
 • Tine Vuust
  Landsdommer - indstillet af Østre Landsret

Om bestyrelsens sammensætning

Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af:

 • En højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • To landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • To byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • En repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • En repræsentant for det administrative personale indstillet af Politiet og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • En advokat indstillet af Advokatrådet
 • To medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Sidst opdateret: 07. oktober 2019