Københavns Byret

Københavns Byret

Her gives en række oplysninger og værktøjer til brug for parter og deres repræsentanter i flysager.

Flysager ved Københavns Byret

Københavns Byret behandler et stort antal sager ”flysager” – dvs. sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

(Klik her for at komme til forordningens tekst).

Sagerne behandles i afdeling 50S.

Sagerne behandles på domstolenes sagsbehandlingsplatform
minretssag.dk. 

Nedenfor gives en række oplysninger og værktøjer til brug for parter og deres repræsentanter i flysager.

Oplysningsskemaer til sagsøgere og sagsøgte

Oplysningsskemaerne

I hovedparten af flysagerne har retten brug for nogle centrale oplysninger om det pågældende rejseforløb og det krav, der rejses i sagen.

Gives disse oplysninger ikke i første omgang, eller bliver de ikke givet i en klar og overskuelig form, så forlænger det sagsbehandlingstiden.

For at kunne garantere en effektiv og hurtig behandling af sagerne har retten derfor til parternes brug udviklet to oplysningsskemaer, der kan indgives af hhv. sagsøger og sagsøgte som et supplerende processkrift.

Ved at udfylde oplysningsskemaet korrekt og uploade det på sagen i minretssag.dk , kan den pågældende part bidrage til, at retten så tidligt i forløbet som muligt får et overblik over de relevante oplysninger og tvistpunkter i sagen.

Hvor det pågældende oplysningsskema udfyldes korrekt og indleveres sammen med en stævning eller et svarskrift, hvoraf der fremgår en kort sagsfremstilling, vil retsplejelovens krav til stævning/svarskrift oftest være opfyldt.

Oplysningsskemaet kan også uploades sammen med et senere processkrift, men det er mest hensigtsmæssigt, at retten får oplysningsskemaet så tidligt i forløbet som muligt.

Retten skal derfor opfordre parterne til at benytte sig af oplysningsskemaerne og helst uploade dem allerede sammen med stævning, hhv. svarskrift.

Sådan bruges oplysningsskemaerne

Oplysningsskemaerne stilles til rådighed i form af en pdf-fil, der kan udfyldes og uploades på minretssag.dk.

Sådan bruges oplysningsskemaerne:

1. Download filen med oplysningsskemaet og gem den på din computer.

2. Åbn filen med oplysningsskemaet og udfyld alle relevante felter ved at krydse af eller indsætte tekst.

(Hvilke felter, der skal udfyldes, afhænger af de synspunkter, der gøres gældende. Af oplysningsskemaet fremgår, hvilke felter der skal udfyldes, alt efter, hvilke synspunkter der gøres gældende.)

3. Når alle relevante felter er udfyldt, gem da den udfyldte version af oplysningsskemaet på din computer.

4. Upload oplysningsskemaet på minretssag.dk som et processkrift (ikke som et bilag)

Giv filen navnet ”Oplysningsskema - sagsøgte”, hhv. ”Oplysningsskema - sagsøgte”.

(Ved at tilgå nedenstående link kan du få vejledning om, hvordan du uploader oplysningsskemaet som processkrift, se pkt. ”Tilføj processkrift”:

Klik her

Mere generelle forespørgsler og feedback vedrørende oplysningsskemaerne bedes sendt pr. e-mail til fly.kbh@domstol.dk under angivelse af emnet ”Flysager – vedr. oplysningsskemaerne” i e-mailens emnefelt.

Download:

• Oplysningsskema – sagsøger

• Oplysningsskema – sagsøgte
 
Status

Tilgå et dokument med status for rettens behandling af flysager ved at klikke her.

Dansk retspraksis

Nedenfor gives en ikke udtømmende oversigt over dansk retspraksis vedrørende enkelte problemstillinger i flysager.

Sidst opdateret: 20. september 2019