Højesteret

Højesteret

I Højesteret er der 18 dommere.

En af højesteretsdommerne er præsident for Højesteret, udpeget af de andre dommere. En dommer er formand for Procesbevillingsnævnet, og for tiden har en dommer orlov for at gøre tjeneste som dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol i Luxembourg.

Højesterets dommere udnævnes - ligesom andre dommere - af justitsministeren efter indstilling fra det uafhængige Dommerudnævnelsesråd.

Nedenfor ses dommernes CV med de oplysninger, som den enkelte dommer ønsker publiceret.

 

Thomas Rørdam, højesteretspræsident

Født 1952 i Gladsaxe, dommer i Højesteret fra 2002

Højesteretpsræsident fra februar 2017

Student 1971
Cand. jur. 1976
Studieophold ved University of California at Berkeley, USA 1976-77 (LL.M. grad 1977)
Møderet for Landsret 1986, beneficeret 1990
Møderet for Højesteret 1991, beneficeret 1991

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1977-85 med udstationering som politifuldmægtig i Ringsted 1980-82, deltidsansættelse som medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland 1982-85 og deltidsansættelse som konstitueret dommer ved Retten i Gladsaxe 1985
Selvstændig advokat og medindehaver af Advokatfirma Nyborg & Rørdam 1985-2002
Manuduktør, senere ekstern lektor i ejendomsret ved Københavns Universitet 1980-93
Ekstern lektor i strafferet ved Københavns Universitet 1994-96

Andre hverv m.m.
Medlem af Advokatrådet 1991-97, af dets Fagudvalg om Strafferet og Straffeproces 1989-2001, formand 1991-97
Medlem af Advokatrådets Menneskeretsudvalg 1992-97, formand 1992-93
Medlem af Advokatrådets Retsudvalg 2001-02
Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Beskikkede Advokater fra 1993, formand 1997-2002
Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om skjult gæld i biler 1988-89
Medlem af Den Grønlandske Retsvæsenskommission 1995-2002
Medlem af Udvalget vedr. Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester 1998-2002
Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn 2000-02
Formand for bestyrelsen for Kong Christian den Tiendes Fond 2017-
Medlem af bestyrelsen for Thorvaldsens Museum 2017-
Medlem af Illum Fondets bestyrelse 2017-

Har skrevet:
Pant (s.m. Vagn Carstensen)
Forsvareren

Artikler:
Interview bragt i Politiken søndag den 4. december 2016:
Læs artiklen Med ret til at blive kaldt excellence

Portræt på Altinget.dk den 11. december 2016:
Læs artiklen Den ordentlige arbejdshest

Lene Pagter Kristensen

Født 1949, dommer i Højesteret fra 1997

Student 1968
Juridisk Embedseksamen 1974

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1974-84
Dommer i Københavns Byret 1985-95
Landsdommer i Østre Landsret 1996-97

Andre hverv m.m.
Manuduktør i Formueret ved Københavns Universitet 1975-80
Lektor ved Københavns Universitet i formueret, senere forbrugerret 1981-95
Censor ved Københavns Universitet 1995-
Ekstern konsulent hos Folketingets Ombudsmand 1988-95
Formand for Forbrugerklagenævnet 1991-2007
Formand for Klagenævnet vedrørende Domænenavne 2000-
Næstformand i Den Særlige Klageret 2002-08 og formand 2009-
Næstformand i Pressenævnet 2003-06
Næstformand i Tjenestemandsretterne 1998-2009 og formand 2010-
Næstformand i Arbejdsretten 2002-13 og formand 2014-
Stedfortrædende formand for Afskedigelsesnævnet 2009-
Formand for Ledernævnet 2010-
Formand for Dommerudnævnelsesrådet fra 2007 -2011

Marianne Højgaard Pedersen

Født 1952 i Lemvig, dommer i Højesteret fra 2002

Cand. jur. 1976

Adjunkt på Aarhus Universitet 1976-78
Fuldmægtig i Justitsministeriet og politifuldmægtig hos Københavns Politi 1978-80
Dommerfuldmægtig i Retten i Roskilde 1980-82
Fuldmægtig i Justitsministeriets Lovafd. 1982-86
Dommer i Københavns Byret 1986-97
Landsdommer i Østre Landsret 1997-2002

Andre hverv m.m.
Censor ved Aarhus Universitet 1994-98
Medlem af Børnerådet 1994-97
Medlem af Procesbevillingsnævnet 1995-97
Tilforordnet Den Grønlandske Retsvæsenskommission 1997-2004
Formand for Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme 1999-2002
Formand for Ankenævnet for Forsikring 2001-2018
Formand for Socialministeriets udvalg om retssikkerhed i anbringelsessager 2004-05
Formand for Advokatnævnet 2006-09
Formand for Ægtefælleskifteudvalget under Justitsministeriet 2007-09
Medlem af Natur- og Miljøklagenævnet 2014-2017
Dommer og næstformand i Arbejdsretten 2017-

Jon Stokholm

Født 1951 på Frederiksberg, dommer i Højesteret fra 2003

Student 1969
Cand. Jur. 1975
Advokatbeskikket 1978

Studieophold ved Haight, Gardner, Poor & Havens, New York 1980-81, ved Stanford Business School 1991 og Cour de Cassation, Paris 2005, Conseil d’Etat, Paris 2007
Møderet for Landsret 1978
Møderet for Højesteret 1983, beneficeret 1991
Medarbejder ved Kammeradvokaturen 1975-80
Medarbejder i Advokatfirmaet Niels Th. Kjølbye & Co. 1980-83, medindehaver 1984-85
Medindehaver af Advokatfirmaet Poulsen, Vestergaard, Cadovius & Stokholm 1985-90
Medindehaver af Lind & Cadovius Advokataktieselskab 1990-2003
Underviser på Advokatrådets fuldmægtigkurser og kursus i højesteretsprocedure
Censor ved Københavns Universitet 1991-

Andre hverv m.m.
Formand for Advokatrådets Skatteudvalg 1989-97
Medlem af Advokatrådet 1991-97, formand 1999-2003
Formand for CCBE-Delegationen 1995-99
Medlem af CCBEs Finanskomité 1997-2003
Medlem af Det Juridiske Fakultetsråd ved Københavns Universitet 2002-06
Medlem af hovedbestyrelsen for DJØF 1991-97
Medlem af Justitsministeriets Udvalg vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96
Medlem af Justitsministeriets Domstolsudvalg 1996
Formand for domæneudvalget nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2003-04
Medlem af direktionen for Det Classenske Fideicommis 2006- . Formand 2012-
Formand for Procesbevillingsnævnet 2010-11
Formand for Konkurrenceankenævnet 2010-
Censorformand for de juridiske kandidatuddannelser i Danmark 2010-
Formand for Advokatnævnet 2010-16

Tildelt: Margot og Thorvald Dreyers Fonds Hæderspris 2002

Lars Bay Larsen

Tiltrådt som højesteretsdommer 2003
Orlov fra 2006

Poul Dahl Jensen

Født i 1956, dommer i Højesteret fra 2004

Sprogofficer (russisk) 1975-77
Cand. jur. 1978-83

Tjenstgørende som reserveofficer, Høvelte Kaserne 1977-78
Ansat i Justitsministeriet 1983-2000
Statsadvokat ved Rigsadvokaten 2000-04

Andre hverv m.m.
Næstformand for Arbejdsretten
Medlem af Straffelovrådet
Medlem af bestyrelsen i Dansk Kriminalistforening

Vibeke Steen Rønne

Født 1953 i Virum, dommer i Højesteret fra 2005

Cand. jur. 1978

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1978-88
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1988-89
Konstitueret dommer i Københavns Byret 1989-90, dommer 1990-98
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1998, landsdommer 1998
Konstitueret afdelingschef i Justitsministeriets domstolsafdeling 1998-99
Landsdommer i Østre Landsret 1999-2005

Andre hverv m.m.
Manuduktør ved Københavns Universitet 1978-84
Beskikket til at bistå kommissionsdomstolen vedr. ”køb dansk klausulen” i A/S Storebæltsforbindelsens udbudsbetingelser 1990-91
Censor ved Københavns Universitet 1995-2001
Formand for Adoptionsnævnet 1999-2010
Formand for Pengeinstitutankenævnet 2009-

Medlem af bestyrelsen for Dommerforeningen 1996-98
Medlem af Den Danske Styrelse vedr. De Nordiske Juristmøder 1999-2005
Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi 2014-
Formand for Dommerudnævnelsesrådet 2014-februar 2019
Formand for Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv. 2014-
Andensuppleant for formanden for Den Særlige Klageret februar-juli 2017, suppleant fra august 2017

Jens Peter Christensen

Født 1956 i Skive, dommer i Højesteret fra 2006

Student 1975
Cand. phil. 1980
Cand. scient. pol. 1982
Lic. jur. 1990
Cand. jur. 1992
Dr. jur. 1997

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1983-84
Adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1984-85
Fuldmægtig i Undervisningsministeriet 1985-88
Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 1988-90, lektor i offentlig ret 1990-98
Professor i offentlig ret 1998-2011
Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret 1999-2000
Tillige undervisningsassistent i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet 1979-82, ved Københavns Universitet 1983-87 og ved Handelshøjskolen i København 1986-92, i erhvervsret ved Handelshøjskolen i København 1992-94, i statsret ved Københavns Universitet 1987-97

Andre hverv m.m.
Censor i statskundskab ved Aarhus og Københavns Universiteter 1997-2017
Medlem af forretningsudvalget for Nordisk Administrativt Forbund fra 1999
Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afd. 2003-2017
Medlem af Udvalget vedr. Undersøgelsesorganer 1994-96 (betænkning 1315/1996)
Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1995-98
Medlem af Folketingets Grundlovskomité 1996-99
Medlem af Udvalget om forholdet mellem minister og embedsmænd 1997-98 (betænkning 1354/1998)
Udpeget af Finansministeriet til at udarbejde udredningen ”Offentligt Ansatte Chefers Ansvar” udg. 1998
Medlem af Udvalget vedr. PET og FE fra 1998-2012 (betænkning 1529/2012) 
Medlem af Valgretsnævnet (senere Valgnævnet) fra 1999 til 2012
Formand for Ekspertgruppen vedr. indsigt i den kommunale administration 2002 (betænkning 1425/2002)
Formand for Valgretsudvalget 2003 (betænkning 1432/2003)
Formand for Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand (Spindoktorudvalget) 2003 (betænkning 1443/2004)
Medlem af Procesbevillingsnævnet 2004-06
Formand for Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 2004 (betænkning 1472/2006)
Formand for Domstolsstyrelsens bestyrelse 2011-2018
Formand for Valgnævnet fra 2012
Formand for Udvalget om særlige rådgivere (spindoktorer) 2012 (betænkning 1537/2013)
Formand for § 66-udvalget (lovforberedende udvalg til opfølgning på Farum-Kommissionens anbefalinger om afsættelse af borgmestre og forberedelse af byrådsmøder) 2012 (betænkning 1538/2013)
Formand for Udvalget om offentlig ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger fra 2014 (betænkning 1553/2015)
Formand for Udvalget om Undersøgelseskommissioner fra 2016 (betænkning 1566/2017)
Medlem af Aarhus Universitets bestyrelse fra februar 2017
Formand for en række bedømmelsesudvalg vedr. erhvervelse af den juridiske doktorgrad og besættelse af juridiske professorater mv.

Har bl.a. skrevet:
Den højere Uddannelse som Politisk Problem (1982)
Forfatningsretten og Det Levende Liv (lic.-afhandling, 1990)
Ministeransvar (disputats, 1997)
Offentligt Ansatte Chefers Ansvar (1998)
Domstolene – den tredje statsmagt (2003)
"Højesteret og statsmagten" i bogen Højesteret – 350
 år (2011)
Dansk Statsret (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2012)
Grundloven – atten  fortællinger (2013)
Grundloven med kommentarer (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2015)
                         
”The Supreme Court in Today’s Society” i bogen The Supreme Court of Denmark (2015)
”Højesteret i dagens samfund” i bogen Højesteret (2015)
Dansk Statsret, 2. udg. (sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen) (2016)

Tildelt:                       
Gads Fonds Juristpris 1991
Filtenborgprisen 2003
Festskrift til Jens Peter Christensen, DJØF-Forlag, 2016, 897 sider, i anledning af 60-årsdag den 1. november 2016

Henrik Waaben

Født 1952 i København, dommer i Højesteret fra 2006

Student 1971
Cand. jur. 1978
Advokatbeskikket (dep.) 1983

Advokatfuldmægtig 1978-80
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1980-81
Politifuldmægtig i Kolding 1981-83
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1983-87
Sekretariatschef i Flygtningenævnet 1987-88
Kontorchef i Justitsministeriet 1988-93
Direktør for Datatilsynet (tidl. Registertilsynet) 1993-2002
Landsdommer i Østre Landsret 2002-06

Andre hverv m.m.
Formand for Datarådet fra 2007
Domsredaktør, Ugeskrift for Retsvæsen fra 2009
Formand for Realkreditankenævnet fra 2012

Medforfatter til:      
Færdselsloven med Kommentarer (1992)
Lov om Behandling af Personoplysninger m.
Kommentarer (2001/2008/2015)

Michael Rekling

Født 1958 i Gladsaxe, dommer i Højesteret fra 2007

Student 1976
Cand. jur. 1981
Advokat 1986
Møderet for Højesteret 1994
Beneficeret advokat ved Højesteret 2006

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1981-88
Ansat i advokatfirmaet Bornstein & Grønborg 1988 (Koch-Nielsen & Grønborg fra 1991)
Medindehaver af advokatfirmaet Plesner fra 1992-2006
Till. dommerfuldmægtig ved Retten i Næstved 1981
Fuldmægtig hos Rigsadvokaten 1981-82
Politifuldmægtig i Københavns Politi 1982-83
Fuldmægtig hos Statsadvokaten for Fyn m.v. 1983-84 og 1985-87
Dommerfuldmægtig ved Retten i Tønder 1984-85

Andre hverv m.m.
Medlem af Advokatrådet 1997-2003
Medlem af Domstolenes Strukturkommission 1998-2001
Medlem af Kommissionen vedr. Politiets Forhold 1998-2002
Suppleant til Procesbevillingsnævnet 2004-2006
Medlem af Europarådets Ekspertkomité vedr. Familieret 1985-88
Sekretær for Justitsministeriets Købelovudvalg 1985-88
Undervisningsassistent i Obligationsret ved Københavns Universitet 1985-88
Sekretær for Justitsministeriets renteudvalg 1986-88
Medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland 1988
Medhjælper for Det Offentliges repræsentant i Undersøgelsesretten vedr. Himmerlandsbanken 1993-94
Sekretariatsleder for Undersøgelseskommissionen vedr. Den Færøske Banksag 1995-97
Medlem af Grønlands Landstings sagkyndige undersøgelsesorgan vedr. KNI 1997
Censor ved de juridiske uddannelser på Københavns og Aarhus Universiteter 2002-2010
Udspørger i Undersøgelseskommissionen vedr. Skattefradragssagen 2004-06
Suppleant for Formanden for Konkurrenceankenævnet 2009-
Næstformand for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2009-2016
Suppleant for Formanden for Dommerudnævnelsesrådet 2014-
Formand for Procesbevillingsnævnet 2016-2017
Medlem af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening 2016-
Formand for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2016-
Medlem af bestyrelsen for Det Danske Selskab for Byggeret 2016-

Hanne Schmidt

Født 1960, dommer i Højesteret fra 2009

Student 1978
Cand.jur. 1983

Fuldmægtig Justitsministeriet samt dommerfuldmægtig ved Retten i Hvidovre 1983-86
Politifuldmægtig ved Gladsaxe Politi 1987-88
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1988-93
Medhjælper hos Statsadvokaten for Sjælland 1988-92
Konstitueret dommer ved Retten i Lyngby 1992-93

Kontorchef Justitsministeriet 1993-97
Statsadvokat ved Rigsadvokaten 1997-2009

Andre hverv m.m.
Formand for Pressenævnet 2014-
Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen
Næstformand i Arbejdsretten 2017–
Andensuppleant for formanden for Den Særlige Klageret 2017–
Formand for Domstolsstyrelsens bestyrelse 2018-

Lars Hjortnæs

Født d. 16. september 1960 i Århus , dommer i Højesteret fra 1. august 2010

Student 1979
Studier ved University of Idaho, USA 1979-80
Cand. jur. Københavns Universitet 1985

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1985-87
Dommerfuldmægtig, Retten i Kjellerup 1987-88
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1988-94
Kontorchef i Justitsministeriet, Formueretskontoret 1994-2000
Lovråd i Justitsministeriet, Lovafdelingen 2000-03
Afdelingschef i Justitsministeriet, Lovafdelingen 2003-10

Andre hverv m.m.
Tidligere medlem af bl.a. Straffelovrådet, Ungdomskommissionen, redaktionskomiteen for ”Juristen” og   
Nordisk Embedsmandskomité for lovgivningsspørgsmål
Censor ved Københavns Universitet 2002-
Formand for Retsplejerådet 2014-
Næstformand i Arbejdsretten 2014-
Medlem af Lærerkommissionen 2018-

Bøger: ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med kommentarer” (ISBN 87-574-7660-8), 1997, DJØF´s Forlag.

Oliver Talevski

Født 1964, dommer i Højesteret fra 2011

Student 1982
Cand.jur. 1986 Københavns Universitet.
LL.M. 1988 Cambridge University, England
Advokatbestalling 1992 (deponeret)
Møderet for landsret og Sø-og Handelsretten i København 1993

Landsdommer i Østre Landsret
Kontorchef, Justitsministeriets Lovafdeling
Fuldmægtig i Justitsministeriet
Advokat hos Kammeradvokaten
Dommerfuldmægtig ved Retten i Holstebro

Andre hverv og anden virksomhed
Forfatter- og undervisningsvirksomhed
Dommer i Den Europæiske Atom Energi Domstol i Paris 2006-14
Medlem og sekretær for forskellige udvalg, herunder næstformand i Offentlighedskommissionen 2003-05
”Formiddagsdommer” ved Retten i Køge 1995-96
Medhjælper (anklager) hos Statsadvokaten for København 1994-95
”Formiddagstjeneste” hos Rigsadvokaten, hos statsadvokaten og som dommerfuldmægtig ved Sø-og Handelsretten 1991-92
Ekstern lektor i retslære (retsfilosofi) ved Københavns Universitet 1989-90
”Formiddagstjeneste” som politifuldmægtig ved Gladsaxe Politi 1988-89
”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg 1986-87
Næstformand i Arbejdsretten 2014-
Formand for Procesbevillingsnævnet 2018-
Formand for Dommerudnævnelsesrådet marts 2019-

Jan Schans Christensen

Født 1957 i Holland, dommer i Højesteret fra 2012

Student 1976
Cand. jur. 1981
Advokatbestalling 1984
Møderet for landsret 1986
LL.M.1988 Columbia University School of Law, New York
Dr. jur. 1991 Københavns Universitet

Advokatfuldmægtig og senere advokat i Advokatfirmaet Per Federspiel 1981-86
Advokat i Trolle, Damsbo & Lund-Andersen 1986-87
Ansat i Debevoise & Plimpton, New York 1988-89
Advokat og medindehaver af Trolle, Damsbo og Lund Andersen 1989 og
af Bech-Bruun & Trolle 1990-2000
Professor i selskabsret ved Københavns Universitet 2001-2012

Andre hverv m.m.
Manuduktør i ejendomsret ved Københavns Universitet 1985-87
Medlem af advokatrådets fagudvalg III (selskabsret) 1992-93, næstformand 1993-1997
Ekstern lektor i advanced corporate law ved Københavns Universitet 1993-94
Medlem af kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds 1994-2000
Medlem af Erhvervsministeriets turnuspanel om regelforenkling på Forbrugerstyrelsens område 1997
Medlem af Advokatrådets Erhvervspolitiske udvalg vedrørende multidisciplinary partnerships og netværkssamarbejder 1997-2000 
Medlem af den af EU Kommissionen nedsatte Group of High Level Company Law Experts 2001-2002 (Rapporter om henholdsvis Issues related to Takeover Bids og A Moderne Regulatory Framework for Company Law in Europe)   
Formand for Forsikring og Pensions responsumudvalg 2001-2005
Formand for Dansk Forening for Selskabsret 2001-2012
Fagkonsulent for Karnov Group A/S fra 2001
Medlem af Group of Experts on Cross-Border Voting nedsat af det hollandske justitsministerium 2002 (rapport Cross-Border Voting in Europe)      
Formand for udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven 2003-2005 (bet. 1457/2005) 
Formand for konkurrencerådet 2005-2012
Formand for det af Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsatte insiderudvalg 2005-2010 (bet.  1521/2010)
Formand for Revisorkommissionen 2005-2012 (bet. 1478/2006)
Medlem af Udvalget til modernisering af selskabsretten 2006-08 (bet. 1498/2008)
Formand for Advokatrådets arbejdsgruppe om advokater i bestyrelsen 2008
Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Voldgift fra 2008

Har bl.a. skrevet:     
Contested Takeovers in Danish Law (disp., 1991)
Ledelse og aktionærer (1992)
Grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser (1998)
Selskabsloven med kommentarer (2012)
Kapitalselskaber (1. udg. 2003, 5. udg. 2017)
Det Europæiske Selskab (med Sanne Dahl Fredslund, 2007)

Tildelt:
Årets underviser (2005) 

Kurt Rasmussen

Født 1958, dommer i Højesteret fra 2012

Student 1978
Cand. jur. 1985 Københavns Universitet

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1985-87
Dommerfuldmægtig ved Retten i Tønder 1987-88
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1988-91
Juridisk attaché ved EU-repræsentationen i Bxl. 1991-93
Konsulent/kontorchef i Justitsministeriet 1993-97
Landsdommer ved Vestre Landsret 1997-2012

Andre hverv m.m.
Underviser på Københavns Universitet i bl.a. strafferet og EU-ret (før 1997)
Censor ved Aarhus Universitet 1998-2000
Medlem af Landsskatteretten 1998-2010
Dommer ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2007-11 og igen 2013-
Næstformand i Flygtningenævnet 2001-13
Formand for Advokatnævnet 2017-

Jens Kruse Mikkelsen

Født 1965 i Aarhus, dommer i Højesteret fra 2013

Student 1984
Cand.jur. 1990 Aarhus Universitet
LL.M. 1994 Harvard Law School, USA

Advokatfuldmægtig hos Kromann & Münter 1990
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1990-1997
Kontorchef i Justitsministeriet 1997-2002
Afdelingschef i Justitsministeriet 2003-2008
Landsdommer i Østre Landsret 2008-2013

Andre hverv m.m. 
Formand for Ankenævnet for Forsikring 2019-
Formand for Rådet for Grønlands Retsvæsen 2017-
Stedfortræder for formanden for Pressenævnet 2016-
Censor ved Aarhus Universitet fra 2006-2014
Medlem af og sekretær for forskellige udvalg under Justitsministeriet, herunder Den Grønlandske Retsvæsenskommission, Retsplejerådet og Strafferetsplejeudvalget
Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv. 1995-1997
”Formiddagstjeneste” ved Statsadvokaten for København mv. 1994-1995
”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret 1990-1993

Lars Apostoli

Født 1961, dommer i Højesteret fra 2014
Cand. Jur. 1986

Fuldmægtig i Justitsministeriet (strafferetskontoret og lovafdelingen) 1986-92
Kammeradvokaten 1988-2014 (advokat siden 1989, møderet for Højesteret siden 1994 og partner siden 1998). Overvejende beskæftiget med konkrete sager, herunder retssager på det skatteretlige område

Andre hverv m.m.
Suppleant i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed
Formand for Komiteen for Karnovs Skattepris

Anne Louise Bormann

Født 1967 i Rønde, dommer i Højesteret fra 2016

Student 1986 fra Rønde Gymnasium
Cand.jur. 1991  Københavns Universitet
LL.M. 1998 University of Nottingham

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1991-94 og 1996-2000
Dommerfuldmægtig ved Retten i Kalundborg 1994-1996
Konsulent i Justitsministeriet 2000-2001
Kontorchef i Justitsministeriet 2001-2004
Landsdommer i Østre Landsret 2005-2016

Andre hverv m.m. 
Censor ved Københavns Universitet fra 2010
Diverse undervisnings- og forfattervirksomhed
Formand for Retsvirkningslovsudvalget 2010-2015
Formand for Strafferetsplejeudvalget 2014-
Konsulent for Danida vedrørende efteruddannelse af ugandiske dommere 2011-2015
Medlem af og sekretær for forskellige udvalg under Justitsministeriet, herunder Retsplejerådet, Ægtefællepensionsudvalget, Børnelovsudvalget og Arvelovsudvalget
Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv. 1996-2000
”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret 1993-1994
”Formiddagstjeneste” ved Københavns Politi 1991-1993

Kristian Korfits Nielsen

Født 1968 i Aalborg, dommer i Højesteret fra 2017

Student 1988
Cand.jur. 1994 Aarhus Universitet

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1994-1998
Konstitueret kontorchef i Registertilsynet, nu Datatilsynet 1999
Dommerfuldmægtig, Retten i Roskilde 1999-2000
Fuldmægtig i Justitsministeriet 2000-2002
Konsulent i Justitsministeriet 2003
Kontorchef i Justitsministeriet 2004-2009
Kommitteret i juridiske spørgsmål, Statsministeriet 2009-2011
Lovråd i Justitsministeriet 2011-2012
Afdelingschef i Justitsministeriet 2012-2014
Landsdommer i Østre Landsret 2014-2017

Andre hverv og anden virksomhed
Medlem af og sekretær for forskellige kommissioner og udvalg
”Formiddagstjeneste” som politifuldmægtig ved Københavns Politi 1995
”Formiddagstjeneste” ved Rigsadvokaten 1995-1996
Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv. 2001-2002 
Censor ved Københavns Universitet fra 2008

Medforfatter til:
Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer (2001/2008/2015)

Sidst opdateret: 27. september 2019