Højesteret

Højesteret

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.


Januar 2019


Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistands-advokater) skal fra den 1. januar 2019 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.755 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1377 af 28. november 2018 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 17. december 2018 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2019.

Med virkning fra den 1. januar 2019 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:

Straffesager:

Op til en halv dag: 7.745 – 30.975 kr.

En hel dag: 15.485 kr. – 51.620 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvist kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.755 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hoved-forhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed: 1.495 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 880 kr. pr. time, som advokaten skønnes at bruge på rejsetid til og fra Højesteret.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.755 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.


Thomas Rørdam

Sidst opdateret: 22. august 2019