Højesteret

Højesteret

Se reglerne for genoptagelse og ekstraordinær anke her

Højesteret kan undtagelsesvis tillade, at en civil sag, der er afgjort af Højesteret, genoptages, jf. retsplejelovens § 399.

Tre betingelser skal være opfyldt, for at en sag kan genoptages:

1. Det skal være overvejende sandsynligt, at sagen uden ansøgerens fejl har været urigtigt oplyst, og at sagen efter en genoptagelse vil få et væsentligt forskelligt resultat.
2. Kun ved en genoptagelse kan et indgribende tab undgås.
3. Omstændighederne skal i høj grad tale for genoptagelse.

Højesteret kan under de samme betingelser tillade ekstraordinær anke af en dom afsagt af en byret eller en landsret i en civil sag.

Højesterets praksis for at tillade ekstraordinær genoptagelse eller appel er restriktiv.

For at få behandlet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse eller appel skal der indgives en begrundet anmodning herom.

Anmodninger skal indgives til den ret, som har truffet den afgørelse, som anmodningen vedrører. Der skal for indgivelse af anmodningen indbetales en retsafgift på 1.500 kr. på sagsportalen. Man får ikke beløbet tilbage, hvis man får afslag.

Læs om betaling her

Anmodninger, der er undtaget fra indgivelse via sagsportalen, skal indgives til Højesteret. Med anmodningen skal fremsendes kopi af de domme og afgørelser, som anmodningen vedrører, og andre relevante bilag. Der skal for indgivelse af anmodningen indbetales en retsafgift på 1.500 kr. til Højesteret, læs her. Man får ikke beløbet tilbage, hvis man får afslag.

Sidst opdateret: 28. august 2019