Højesteret

Højesteret

Her kan du læse om anke til Højesteret i civile sager

Generelle regler om anke til Højesteret

Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse hertil. Domme, som er afsagt af landsretten som 1. instans, kan som udgangspunkt frit ankes til Højesteret, jf. dog retsplejelovens § 368, stk. 3.

De domme, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, kan indbringes for landsretten eller Højesteret efter de særlige regler i retsplejelovens § 368, stk. 4–6.

Ankefristen er som udgangspunkt 4 uger regnet fra dommens afsigelse eller fra Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 372.

Indgivelse af ankestævning m.v.

sagsportalen på www.minretssag.dk. Den pågældende ret sender inden en uge efter modtagelsen af anken sagens dokumenter til Højesteret.

Ankestævningen skal opfylde de krav, der fremgår af retsplejelovens § 373.

Visse sagstyper, herunder visse sager i medfør af udlændingeloven, foged- og tinglysningssager, visse skiftesager samt sager indgivet til Den Særlige Klageret, er ikke omfattet af reglerne om digital behandling, og de skal således ikke indgives via sagsportalen. En part, som ikke er repræsenteret af advokat, kan efter Højesterets nærmere bestemmelse undtagelsesvis fritages for at benytte sagsportalen. Der henvises til vejledningen på www.minretssag.dk.

Er en dom, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, blevet anket til landsretten, og ønsker en anden part dommen anket til Højesteret, skal anmodningen herom ske ved afgivelse af et svarskrift til Højesteret med kopi til landsretten, jf. retsplejelovens § 368, stk. 5.

Betaling af retsafgift

Der skal som hovedregel betales en retsafgift, når ankestævningen bliver indleveret. En indstævnt, der under ankesagen nedlægger en påstand, som går ud over resultatet i den indankede dom, skal også betale retsafgift.

For ankesager, der ikke har økonomisk værdi eller har en økonomisk værdi på op til 50.000 kr., skal der betales en retsafgift på 1.500 kr. For ankesager, der har en økonomisk værdi på over 50.000 kr., beregnes en retsafgift på 750 kr. af de første 50.000 kr. med tillæg af 375 kr. og 1,8% af det beløb, der overstiger 50.000 kr. - dog altid mindst 1.500 kr. Retsafgiften kan højst udgøre 112.500 kr.

En praktisk beregningsmåde er at beregne 1,8% af den del af sagsværdien, der overstiger 50.000 kr., og tillægge beløbet 1.125 kr. Retsafgiften oprundes til nærmeste kronebeløb afrundet med 10.

Retsafgiften i sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, kan maksimalt udgøre 3.000 kr. i Højesteret.

I sager, hvor der er anket før den 2. februar 2018, og i sager, som af andre grunde ikke er omfattet af reglerne om digital sagsbehandling, indbetales retsafgift til Højesteret, læs her. I sager, hvor der er anket efter den 2. februar 2018, skal retsafgift indbetales via sagsportalen.

Sagens forberedelse og afgørelse

Civile ankesager i Højesteret vil som udgangspunkt blive mundtligt forhandlet. Der henvises til vejledning om forberedelse og hovedforhandling i civile ankesager.

Retten kan bestemme, at sagen i stedet skal behandles på skriftligt grundlag. Der er udarbejdet retningslinjer, hvori du kan kan læse nærmere om skriftlig behandling af ankesager.

Sidst opdateret: 03. september 2019