Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Svendborg. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

 

Skoleklasser og gymasier

Retten i Hillerød tilbyder folkeskoleklasser at komme på besøg og overvære en retssag. Derudover har gymnasieklasser mulighed for at deltage i et særligt undervisningsforløb om retsvæsenet.  


Folkeskoleklasser mv.

Dette henvender sig til SSP-lærere og lærere i 9. og 10. klasse

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv. Det er dog en stor fordel at lave en aftale med retten på forhånd.   

Hvis muligt tilbyder vi, at I kan komme 30-45 minutter før retssagen begynder og tale med en af rettens dommere for at forberede jer på, hvad der skal ske. Det vil samtidig være muligt at få generel information om retssystemet og rettens opgaver. Normalt vil det også være muligt at stille spørgsmål til sagens dommer, efter at sagen er slut, og eventuelt også til forsvareren og anklageren. Somme tider er der dog for travlt til, at det kan lade sig gøre.

Overværelse af retssager

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. På retslisterne her på hjemmesiden kan du se, hvilke sager, der skal behandles i retten den kommende uge. 

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.

Dommeren kan også nægte personer adgang, hvis alle pladser i retssalen er optaget. Som skoleklasse er det derfor vigtigt at få lavet en aftale med retten om at overvære en sag, så retten har mulighed for at sørge for, at der er plads i retssalen. 
 
Når du kontakter retten kan vi samtidig hjælpe dig med at finde en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter 2-3 måneder frem i tiden. 

Undervisningsmateriale

www.kenddinret.dk er et website om Danmarks Domstole og retssystemet beregnet til samfundsfagsundervisningen i folkeskolens 8. og 9. klasse, men kan også være relevant i historieundervisningen.

"Kend din ret" består af videoer og animationer på tre områder: Rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover findes der et udskriftsvenligt opslagsværk - Retslex - en quiz, debatspørgsmål og opgaver. Der er også en lærer- og undervisningsvejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb.

Kontakt retten

Skriv til Anja på abk@domstol.dk eller ring på tlf. 47 33 87 39 i  åbningstiden for at aftale et besøg i retten.

Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Selv om du har lavet en aftale med retten, er det derfor en god ide at ringe samme morgen for at høre, om sagen bliver til noget. En sag kan også blive aflyst ved retsmødets start, for eksempel fordi den tiltalte ikke kommer. Det kan retten naturligvis ikke vide på forhånd.

Særligt forløb for gymnasieklasser

Danmarks Domstole lancerede i 2015 et undervisningsforløb om retssystemet og kriminalitet målrettet undervisningen i samfundsfag på gymnasier mv.

Undervisningsforløbet er bygget op over 10 moduler (16-20 lektioner), som dels består af almindelig undervisning og gæster i klassen, dels af overværelse af en rigtig retssag og gennemførelse af et rollespil i retsbygningen i Hillerød.

Retten i Hillerød tilbyder løbende gymnasieklasser at overvære en retssag, få besøg i klassen og lave rollespil i retten, hvis det indgår som en del af det beskrevne undervisningsforløb. Hvis I har lyst til at deltage med en klasse, så send en ansøgning i god tid til Karsten Rifbjerg Erichsen (kontaktoplysning længere nede). 

Undervisningsmodulerne og forslag til undervisningsmateriale er nærmere beskrevet på www.gymnasie.kenddinret.dk.

Rettens deltagelse i undervisningsforløbet 

Den del af undervisningen, som retten er involveret i, omfatter for det første et modul, hvor en dommer og en forsvarsadvokat besøger klassen helt uformelt. De fortæller om grundlæggende principper i retssystemet og om den praktiske betydning heraf i deres daglige arbejde. Derudover besvarer de spørgsmål fra eleverne.

Dernæst er der et modul, hvor klassen overværer en straffesag i retten og efter sagen får mulighed for at stille spørgsmål til dommeren, forsvareren og anklageren.

Undervisningsforløbet slutter med et modul, hvor klassen gennemfører et rollespil om en voldssag af ca. 2 timers varighed i en retssal. Der er til brug for rollespillet udviklet en drejebog, som beskriver sagen, de enkelte aktørers roller og instruktioner til de enkelte grupper. Rollespillet er bygget over en fiktiv voldssag, og eleverne agerer domsmandsret, anklager, forsvarer, tiltalte, forurettede og andre vidner i sagen. Under rollespillet er to af rettens medarbejdere til stede for at understøtte rollespillet og indlæringen.

Kontakt retten

Skriv til Karsten Rifbjerg Erichsen på kre@domstol.dk. Karsten træffes på tlf. 47 33 87 52 i åbningstiden.

 

 

Skolepraktikant

Lyder det som noget for dig? Retten i Hillerød modtager praktikanter i hold to gange om året – forår og efterår.

Der er ikke flere pladser i efteråret 2019.

Næste praktikuge,  der kan ansøges til, bliver til foråret 2020. Vi lægger ugen ind her på siden,  når vi kender den.


Ved Retten i Hillerød arbejder flere faggrupper sammen, herunder dommere, øvrige jurister og kontorpersonale.

Under dit praktikophold vil du følge arbejdet i skifteretten, retssekretariatet, fogedretten og administrationen.

Her et eksempel på et praktikforløb :

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Formiddag

Introduktion til retten + overvære 
straffesag

Overvære fogedsager

Overvære små straffesager

Overvære skiftesager (konkurs m.v.)

Overvære 
straffesag

Middag

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Eftermiddag

Samtale med elever eller jurastuderende

Information om 
arbejdet
i Foged-afdelingen

Information om arbejdet
i Skifte-afdelingen

Information om arbejdet i Retssekre-tariatet

Afslutning med 
opgave og evaluering

Du vil desuden møde nogle af vores øvrige samarbejdspartnere:

  • Advokater
  • Politi
  • Anklagemyndighed

Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik ved Retten i Hillerød sender du en mail til Anja Kestler (abk@domstol.dk)

Du skal helst være over 15 år og gå i 9. klasse.

Du bedes skrive lidt om dig selv og oplyse, hvorfor du ønsker at komme i praktik ved domstolene.

Alle vil modtage svar om ansøgningen om praktik er blevet imødekommet.

Læs mere om Retten i Hillerød på www.domstol.dk/hilleroed

På www.kenddinret.dk kan du læse mere om domstolene og retssystemet i Danmark.

Vidner

Enhver har med enkelte undtagelser pligt til at møde og afgive forklaring som vidne. Et vidne skal tale sandt og kan blive straffet for at lyve i retten. Vidner kan dog begære sig fritaget for at vidne, eksempelvis hvis de er i nær familie med tiltalte. De skal dog stadig møde op i retten.
 
Under visse omstændigheder er der endvidere mulighed for, at vidnet kan afgive forklaring uden, at tiltalte er til stede i retslokalet. 
 
Vidner må almindeligvis ikke overvære retsmødet, inden de skal afgive forklaring, og skal derfor vente uden for retslokalet, indtil de bliver kaldt ind. 

Et vidne skal opfriske sin viden om sagen, inden man skal møde i retten. 

Vidner har krav på godtgørelse på mindst 80 kr. Hvis et vidne vil have dækket tabt arbejdsfortjeneste, skal dette dokumenteres overfor retten, som herefter kan tillægge en særlig godtgørelse. Vidner har endvidere krav på befordringsgodtgørelse. 

Andre grupper

Alle møder i retten er som udgangspunkt "offentlige", dvs. at enhver, der har lyst til at overvære et retsmøde, har adgang dertil.

Dommeren kan dog bestemme, at du ikke må få adgang til retslokalet, f.eks. hvis du er under 15 år, eller hvis du er beruset o.l. Normalt vil du imidlertid få lov til at overvære et retsmøde, selv om du er mindreårig.

Dommeren kan selvfølgelig også vurdere, om der er plads i retssalen til tilhørere. Endelig kan dommeren nægte dig adgang, hvis han mener, at det er nødvendigt for at få en sand forklaring af et vidne eller en part i sagen.

Hvis du er vidne?
Hvis du er vidne i sagen, må du ikke overvære retsmødet, før du har afgivet forklaring. Herefter vil du normalt få lov til at blive i retssalen, så du kan overvære resten af retsmødet.

Hvis du er sigtet / tiltalt?
Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du som regel ret (og pligt) til at overvære alle retsmøder i sagen. Retten kan i enkelte tilfælde gøre undtagelser herfra.

Hvad foregår der i retten? (Retslisten)
Du kan finde ud af, hvad der foregår i retten, ved at se på "retslisten", der næsten altid hænger lige uden for retslokalet med parternes navne. Du kan også spørge i rettens informationscenter, hvad der behandles af sager i retten den pågældende dag.

Hvad er lukkede døre?
Retten kan i særlige tilfælde bestemme, at ingen andre end sagens parter o.l. må overvære retsmødet. Sådanne sager siges at foregå for "lukkede døre". Retten skal normalt træffe en afgørelse om "dørlukningen" ved en kendelse, dvs. at afgørelsen skal være begrundet.

Dørlukning finder altid sted i sager om skilsmisse og separation o.l. Dørene kan lukkes, når der skal afgives forklaring om forretningshemmeligheder eller i straffesager, når det er særligt påkrævet - f.eks. sager om seksualforbrydelser o.l. Dørene kan lukkes, når hensyn til efterforskningen gør det nødvendigt, at offentligheden ikke får adgang.

Hvis du allerede er inde i retssalen og retten bestemmer, at dørene skal lukkes, skal du gå ud med det samme. Du kan eventuelt blive fjernet af politiet.

Hvis et retsmøde foregår for lukkede døre, er der ofte opsat et stort og tydeligt skilt uden for retslokalet. Dørlukningen kan dog også fremgå af retslisten. Hvis det ikke fremgår, at sagen behandles for lukkede døre, kan du gå ud fra, at du - naturligvis stille og roligt - har lov til at gå ind i retssalen og overvære, hvad der sker, uanset om retsmødet allerede er startet.

Du kan forlade retssalen når som helst.

Hvad er referatforbud?
Det er normalt tilladt at fortælle andre, hvad der skete i den offentlige retssag, som du netop har overværet. I straffesager kan retten dog bestemme, at der skal nedlægges et "referatforbud", hvis den sigtede er under 18 år. Man kan også nedlægge "referatforbud", hvis offentlig gengivelse kan skade opklaringen af sagen. Eller hvis en person bliver udsat for fare eller bliver krænket af det, du fortæller til andre.

Hvad er navneforbud?
Retten kan bestemme, at der nedlægges et "navneforbud". Navneforbud kan nedlægges i en straffesag, hvis nogen beder om det, og offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare eller vil udsætte nogen for unødvendig krænkelse. I disse tilfælde er det forbudt at nævne vedkommendes navn, stilling eller bopæl (eller andre ting, der kan identificere den pågældende) for andre.

Overtrædelse af et referatforbud eller navneforbud straffes med bøde.

Hvordan med at fotografere og lave båndoptagelser?
I retssalen er det forbudt at fotografere, at optage med videokamera eller at optage lyd på bånd, med mindre dommeren i ganske særlige tilfælde giver tilladelse hertil. Tilladelsen gives normalt aldrig til privatpersoner. Man skal være opmærksom på, at det også kan være forbudt at fotografere i retsbygningen.

 

Sidst opdateret: 28. juni 2019