Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Som domsmand skal du sammen med en anden domsmand og en dommer afgøre retssager.

Som domsmand vil du mest være med til at træffe afgørelser i kriminalsager, men du kan også i mindre omfang blive indkaldt i civile sager.

Hvis du er domsmand i en kriminalsag, og I finder frem til, at personen er skyldig, skal du være med til at fastsætte en foranstaltning for vedkommendes lovovertrædelse. Denne opgave er meget vigtig – både for den enkelte sag og den enkelte tiltalte.

Skal man forberede sig inden en retssag?

For at du som domsmand kan træffes de rette afgørelser, er det meget vigtigt, at du læser den vejledning, som du får tilsendt fra Retten i Grønland, grundigt igennem, inden du møder i retten første gang.

Læs vejledningen her

I hvilke sager medvirker domsmænd?

Der medvirker domsmænd i de kriminalsager, hvor anklagemyndigheden ønsker idømmelse af højere foranstaltning end for eksempel anstaltsanbringelse, eller som er af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse.

Hvorfor bruger retten domsmænd?

Som domsmænd skal I medvirke for, at retsplejen kan varetages i størst mulig overensstemmelse med, hvad den grønlandske befolkning som helhed finder retfærdigt.

Skal man både tage stilling til skyld og straf? 

Når dommen afsiges har domsmændene og dommeren hver én stemme - både hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt tiltalte er skyldig, og hvad angår spørgsmålet om fastsættelsen af en eventuel foranstaltning (for eksempel anstaltsanbringelse). Stemmer de to domsmænd for eksempel for at frifinde en tiltalt, mens dommeren stemmer for domfældelse, kommer dommen til at lyde på frifindelse.

Hvis du som domsmand har stemt for frifindelse, men den anden domsmand og dommeren stemmer for domsfældelse, skal du stadig være med til at træffe afgørelse i spørgsmålet om foranstaltning.

Hvordan bliver man domsmand?

Dommeren ved Retten i Grønland indstiller hvert 4. år et antal personer, som den anser for at være egnede til at virke som domsmænd i kredsretterne. Domsmændene vælges endelig af kommunalbestyrelserne.

Domsmænd ved Retten i Grønland og ved landsretten vælges af Inatsisartut. Domsmænd ved landsretten indstilles først af landsdommeren.

 

Sidst opdateret: 12. august 2019