Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Hvis du skal møde i Retten på Frederiksberg, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten på Frederiksberg består af to retsbygninger. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal møde, skal du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger i den nye retsbygniing. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten på Frederiksberg.

Åbningstider

Retten på Frederiksberg har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten på Frederiksbergs forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten på Frederiksberg.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten på Frederiksbergs officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten på Frederiksberg har konto i Danske Bank. 

Når du overfører penge til retten, er det vigtigt, at du i bemærkningsfeltet skriver, hvilken sagstype det vedrører, eksempelvis:

Stævning
Fogedbegæring
Skiftesag

Samt påfører et navn eller reference nummer, som hurtigt kan identificere beløbet til det fremsendte.

Hvis du allerede har fået oplyst sagsnummer af retten, SKAL dette fremgå af bemærkningsfeltet, således:

BS + nr.
FS + nr.
SKS + nr.

- o -

Indbetaling til foged-, civil-, straffe- og notarialsager samt aktindsigt skal ske til 0216 - 4069134688
IBAN nr.: DK22 0216 4069 1346 88
Swiftadresse: DABADKKK

- o -

Indbetaling til skiftesager skal ske til 0216 - 4069134661
IBAN nr.: DK72 0216 4069 1346 61
Swiftadresse: DABADKKK

- o -

Alle øvrige indbetalinger, herunder sagsomkostninger til statskassen, skal ske til 0216 - 4069134653
IBAN nr.: DK94 0216 4069 1346 53
Swiftadresse: DABADKKK

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Fakturering til Retten på Frederiksberg skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161269 
CVR-nr. 15 33 47 11
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Foran rettens bygning er der 9 pladser forbeholdt rettens brugere. Pladserne fordeles efter "først til mølle" princippet.

For at kunne benytte disse pladser skal du have en parkeringstilladelse. Den bliver udleveret til dig i rettens reception og er gyldig i en dag. Dette gælder ligeledes for pladsen reserveret til biler med handicapskilt. 

Vær opmærksom på at Solbjerg Kirke også har pladser foran bygningen - disse er ikke dækket af rettens parkeringstilladelse.

Er der ingen ledige pladser på pladsen foran retsbygningen, gælder de almindelige Frederiksbergregler på alle omkringliggende veje.

Advokater kan mod forevisning af advokatkort få udleveret en kode til rettens parkeringskælder, ligeledes ved henvendelse i receptionen.

Retten ligger i gå-afstand af Frederiksberg Metro station samt flere buslinjer.

Rettens bygninger er fuldt handicapvenlige.

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten på Frederiksberg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Kun personer, der har lovligt ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger
 • Advokater, parter, vidner, publikum etc. har kun adgang til retsbygningernes åbne zone, med mindre der foreligger en særlig tilladelse fra rettens Præsident, Administrationschef eller en anden medarbejder, som præsidenten har bemyndiget hertil
 • Personer, der efter rettens bestemmelse er udelukket fra at overvære retsmøder, må heller ikke opholde sig i rettens bygninger
 • Længere tids ophold på områder uden for retssalene er ikke tilladt
 • Hunde må kun medtages i bygningerne efter særlig tilladelse, der kan meddeles af receptionen
 • Ophold skal ske under iagttagelse af god ro og orden
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende i rettens bygninger
 • Rygning og indtagelse af mad er ikke tilladt i rettens bygninger
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller narkotika i rettens bygninger
 • Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Billedoptagelse i rettens bygninger er i øvrigt forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident
 • Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra retsmødet i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen
 • Det er ikke tilladt at bede eller foretage andre religiøse handlinger på rettens område
 • Anvisninger fra rettens personale skal følges

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er adgangskontrol ved Retten på Frederiksberg. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende skal rette sig efter anvisninger fra rettens vagter og øvrige personale.

 

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i begge rettens bygninger. Ved spørgsmål rettes henvendelse til receptionen. 

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

Særligt ved retssal 1 og 2

I retssal 1 og 2 er der via en Digital Visualizer mulighed for at vise ikke-digitaliseret bilagsmateriale på skærmene.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen. I atrium forefindes sodavands-, slik- og kaffeautomat.

Udskrift af domme og kendelser

Domme og retsbøger

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles i Retsafdelingen ved fremsendelse af mail til ret.frb@domstol.dk.

Ved bestilling skal der:

 • Henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysning om navnene på sagens parter, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
 • Samtidig med bestillingen betales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg. nr. 0216 kontonr. 4069134688 - det skal ved bankoverførsel tydeligt fremgå, hvilken sag betalingen drejer sig om

Fogedbøger

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles i Fogedretten ved fremsendelse af mail til foged.frb@domstol.dk.

Ved bestilling skal der:

 • Henvises til rettens sagsnummer eller gives oplysning om navnene på sagens parter, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
 • Samtidig med bestillingen betales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg. nr. 0216 kontonr. 4069134688 - det skal ved bankoverførsel tydeligt fremgå, hvilken sag betalingen drejer sig om

Det bemærkes, at i fogedsager skal der normalt altid betales 175 kr. for en udskrift, jf. retsafgiftslovens § 48, da fogedbogsudskrifter ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 49, stk. 2, nr. 1. om at første udskrift til parterne er afgiftsfri.

Den der har fri proces kan få udskriften gratis. Der henvises til retsafgiftslovens § 48 og 49.

Hovedreglerne omkring aktindsigt er følgende

 • Parterne i en sag kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog, retsbog og bilag, der er fremlagt i sagen.
 • Andre kan få udskrifter af dombog, retsbog og fremlagte bilag, efter retsplejelovens regler om aktindsigt i bestemmelse §41-44g og §255g.
 • Anmodning om aktindsigt indgives til retten.
  • For så vidt angår straffesager, hvor dommen er over 1 år gammel, skal anmodning dog ske til politidirektøren i København.

Adgangen til at få udskrifter og anden aktindsigt er reguleret i retsplejelovens kapitel 3a (§ 41-41g) og retsplejelovens § 255a.

Vedrørende aktindsigt for journalister, se yderligere her.

Du er velkommen til at kontakte retspræsident Christian Lundblad chl@domstol.dk, hvis du har spørgsmål om aktindsigt.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. [LINK]

Sidst opdateret: 26. juni 2019