Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Ulykkesrådet træffer afgørelse om, hvorvidt skadelidte er berettiget til ydelser efter anordningen og i så fald hvilke.

Sorenskriveren og landslægen er fødte medlemmer (udpeget ved lov). Sorenskriveren er formand.

Herudover består rådet af 3 valgte medlemmer, der udpeges af landsstyremanden for 4 år ad gangen.

For tiden er de valgte medlemmer:

  • Karin Dahl, jordemoder
  • Ebba Øre, sosialrådgiveri
  • Hervør Eyðinsdóttir, fysioterapeut
  • Høgni Debes Joensen, landslæge

 

Rådets opgaver

I henhold til anordning nr. 389 af 15. november 1966 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (ulykkesforsikringsanordningen) træffer ulykkesforsikringsrådet afgørelse i arbejdsskadesager, herunder sager om erhvervssygdomme. Tidligere traf rådet også afgørelse i sager om tilkendelse af førtidspension, men denne opgave overtog Almannastovan i 2006.

Rådet træffer afgørelse om, hvorvidt skadelidte er berettiget til ydelser efter anordningen og i bekræftende fald hvilke.

Efter anordningen kan der i anledning af et ulykkestilfælde, der godkendes som en arbejdsskade, eller en godkendt erhvervssygdom tilkendes skadelidte sygedagpenge og invaliditetserstatning. Invaliditetserstatning tilkendes kun, hvis rådet afgør, at den pådragne skade har medført en invaliditetsgrad på mindst 5 %. Afgår skadelidte ved døden på grund af arbejdsskaden, kan der tilkendes efterladte erstatning.

Herudover kan rådet bestemme, at skadelidte skal have erstattet udgifter til anskaffelse, reparation eller udskiftning af hjælpemidler (briller, proteser o.l.), der beskadiges som følge af ulykkestilfældet, eller som er nødvendige i forbindelse med sygebehandlingen.

Mobiltelefoner, ure, beklædning og lignende effekter, som ødelægges i forbindelse med en arbejdsskade, erstattes ikke.

Alle arbejdsgivere har pligt til at forsikre deres ansatte mod følger af arbejdsskader og erhvervssygdomme.

Offentlige arbejdsgivere (stat, land og kommuner) kan dog vælge selv at overtage forsikringsansvaret (selvforsikring). Dette har landsstyret og flere af landets kommuner valgt.

De af rådet tilkendte erstatninger og ydelser betales af forsikringsselskabet eller arbejdsgiveren.

De erhvervssygdomme, der er anerkendt på Færøerne, fremgår af § 1a i ulykkesforsikringsanordningen. Efter den gældende lovgivning kan rådet ikke anerkende andre sygdomme som erhvervssygdomme.

Hvordan anmelder jeg en skade eller erhvervssygdom?

Arbejdsskader og erhvervssygdomme skal anmeldes af skadelidtes arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal indgive anmeldelsen til det forsikringsselskab, hvor han har tegnet arbejdsskadeforsikring. Er der tale om en selvforsikret offentlig arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren indgive anmeldelsen direkte til ulykkesforsikringsrådet.

Anmeldelsen indgives på en særlig blanket, der udleveres af forsikringsselskabet eller ulykkesforsikringsrådet.

Hvornår er fristen for en anmeldelse?

Arbejdsskader og erhvervssygdomme skal anmeldes straks og senest inden for 8 dage. Undlader arbejdsgiveren at anmelde, må skadelidte gøre det selv. Der gælder en endelig anmeldelsesfrist på 1 år regnet fra ulykkestilfældet. For erhvervssygdomme gælder særlige regler, jf. § 46, jf § 1 a, stk. 2, i ulykkesforsikringsanordningen. Den endelige anmeldelsesfrist kan kun i helt særlige tilfælde fraviges, og da ikke for andre ydelser end invaliditetserstatningen.

Skal man have lægeerklæring?

Alle anmeldelser, der indgives til rådet, skal som udgangspunkt ledsages af en lægeerklæring (LI). Ved tandskader skal anmeldelsen ledsages af en tandlægeerklæring (TLI). LI blanketten følger med skadesanmeldelsesblanketten.
TLI udleveres af forsikringsselskabet eller ulykkesforsikrinsgrådet.

Arbejdsgiveren og skadelidte skal sørge for, at erklæringen følger med skadesanmeldelsen. Mangler erklæringen, kan rådet ikke behandle anmeldelsen og vil tilbagesende denne.

Hvad sker der, hvis skaden er omfattet af ulykkesforsikringsanordningen?

Efter modtagelsen af skadesanmeldelse og læge-(tandlæge-)erklæring træffer rådet afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade/erhvervssygdom, som er omfattet af ulykkesforsikringsanordningen ("henhører").

Anerkender rådet, at der er tale om en arbejdsskade/erhvervssygdom, som berettiger til ydelser efter ulykkesforsikringsanordningen, meddeler rådet dette til skadelidte og forsikringsselskab/selvforsikret offentlig arbejdsgiver.

Forsikringsselskabet vil derefter udbetale eventuelle sygedagpenge og indhente en ny læge-(tandlæge-)erklæring (LII/TLII), som skal belyse, om skadelidtes tilstand er så stabil (stationær), at der kan træffes afgørelse om invaliditetsgrad.

Er der tale om en selvforsikret offentlig arbejdsgiver, vil rådet pålægge arbejdsgiveren at betale eventuelle sygedagpenge samt anmode skadelidte om selv at sørge for at sende LII til rådet. Blanketten udleveres af forsikringsselskabet eller rådet.

Efter modtagelse af LII/TLII tager rådet stilling til, om der på det foreliggende grundlag kan træffes afgørelse om invaliditetsgrad. Er dette ikke tilfældet, kan rådet anmode om yderligere læge-, tandlæge eller speciallægeerklæringer og -undersøgelse.

Hvem betaler for lægeerklæringer og undersøgelse?

Skadelidte skal ikke betale for lægeerklæringer eller -undersøgelser, som rådet anmoder om. Forsikringsselskabet betaler. Er der tale om en selvforsikret offentlig arbejdsgiver, skal denne betale for lægeerklæringer og -undersøgelser, som rådet anmoder om. Rådet giver arbejdsgiveren underretning herom.

Rådets afgørelse om invaliditetsgrad

Når skadelidtes tilstand i relation til skaden er stationær, og sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer rådet afgørelse om invaliditetsgrad. Fastsætter rådet en invaliditetsgrad på mindst 5 %, meddeler rådet dette til forsikringsselskabet, som beregner erstatningen efter ulykkesforsikringsanordningens bestemmelser derom og udbetaler erstatningen til skadelidte.

Er der tale om en selvforsikret offentlig arbejdsgiver, beregner ulykkesforsikringsrådet invaliditetserstatningen og pålægger arbejdsgiveren at betale denne til skadelidte.

Høring
Inden rådet træffer afgørelse om invaliditetsgraden, forelægger rådet de dokumenter og oplysninger, der indgår i grundlaget for rådets afgørelse, for skadelidte og den selvforsikrede offentlige arbejdsgiver. Der gives en frist til at gøre bemærkninger til afgørelsesgrundlaget, før rådet træffer afgørelse.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Rådet holder normalt møde hver uge, hvor alle nye anmeldelser behandles, ligesom der behandles sager, hvor nyt materiale er modtaget.

Rådets afgørelsestid afhænger af, hvor hurtigt de nødvendige oplysninger, herunder lægeerklæringer, tilvejebringes. Erfaringsmæssigt kan det på Færøerne tage lang tid at få læge- og speciallægeerklæringer.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for rådet at forelægge en arbejdsskade- eller erhvervssygdomssag for Arbejdsskadestyrelsen i Danmark med henblik på at modtage Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse om invaliditetsgraden. Det tager typisk ca. 1 år at modtage en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Der gælder en lovfastsat afgørelsesfrist for ulykkesforsikringsrådet på 3 år. Det kan i visse sager være nødvendigt at træffe en foreløbig afgørelse, hvis det ikke er muligt at overholde fristen.

Kan jeg klage over rådets afgørelse?

Rådets afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen, Amaliegade 25, postboks 9080, 1022 København K, tlf. 00 45 33411200

Bemærk ! Klagen skal indgives til Ulykkesforsikringsrådet, c/o Sorinskrivarin, C. Pløyensgøta 1, 100 Tórshavn.

Klagefristen er 3 måneder regnet fra rådets afgørelse. Rådet sørger for oversættelse til dansk af sagens akter og fremsender derefter klagesagen til Ankestyrelsen.

Kontakt

Færøernes Ulykkesforsikringsråd (Føroya Vanlukkutryggingarráð)
C/o Sorinskrivarin
C. Pløyensgøta 1
100 Tórshavn

Telefon 00 298-31 10 03 (telefontid er mandag - fredag 09.00 - 12.00)

Sidst opdateret: 09. september 2019