Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret er en særlig domstol oprettet ved lov og har eksisteret siden 1939

Klageretten består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

Klagerettens sekretariat er henlagt under Højesteret og består af 3 dommerfuldmægtige og 1 sekretær.

Hvilke sager behandler Klageretten?

Den Særlige Klageret behandler: 

 • Anmodninger om genoptagelse af straffesager, jf. retsplejelovens kapitel 86
 • Klager over dommere og andre domstolsjurister og sagkyndige retsmedlemmers opførsel under udøvelsen af deres embedsvirksomhed
 • Kæremål vedrørende udelukkelse af en forsvarer i en straffesag (afslag på at få beskikket den forsvarer, man ønsker)

Endvidere behandler Klageretten sager om afskedigelse af dommere, om afskedigelse og uansøgt forflyttelse af andre domstolsjurister og om afsættelse af medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

Se nærmere om de enkelte sagstyper på forsiden.

Det bemærkes, at sagsbehandlingen i alle sagstyper er skriftlig. Oplysninger, der modtages telefonisk, kan således ikke indgå i sagens behandling. 

Klagerettens medlemmer

Her er den samlede liste over Klagerettens medlemmer:

 • Byretsdommer Kari Sørensen
 • Advokat Hanne Rahbæk
 • Professor Lasse Højlund Christensen

Førstesuppleanter:

 • Højesteretsdommer Hanne Schmidt
 • Landsdommer Henrik Gunst Andersen
 • Byretsdommer Marianne Madsen
 • Advokat Henrik Stagetorn
 • Professor Lasse Lund Madsen

Andensuppleanter:

 • Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen
 • Landsdommer Gitte Rubæk Pedersen
 • Byretsdommer Jesper Stage Thusholt
 • Advokat Kristian Mølgaard
 • Professor Vibe Garf Ulfbeck.

Åbningstider

Den Særlige Klageret har åbent:

Mandag -fredag 9-15.

I juli og fra 23. - 30. december er åbningstiden dog 11-14.

Lukket lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, samt den 24. og 31. december.

Fremsendelse af bilag til Klageretten

Bilag i form af dokumenter samt andre akter returneres ikke

Når du sender bilag i form af dokumenter eller andre akter til Den Særlige Klageret, kan du ikke forvente at få dine dokumenter eller akter re­turneret. Den Særlige Klageret har som arkivmyndig­hed efter Arkivloven pligt til at opbevare dem.

Klageretten opfordrer derfor til, at du fremsender bilag samt andre akter, som fx DVD’er eller billeder, i kopi.

Sidst opdateret: 25. september 2019