Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet

Her kan du læse mere om, hvordan udpegningen af medlemmer foregår, når der ifølge loven skal udpeges en dommer fra Højesteret, landsretten, Sø- og Handelsretten eller fra en af byretterne.

Fremgangsmåde
Udpegning af en dommer skal i følgende tilfælde foretages af vedkommende retspræsident, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 3:

  • Som medlem af et offentligt eller et privat råd eller nævn
  • Som medlem af en voldgiftsret
  • Til anden tvistløsning uden for domstolene

Hvis det ved lov er bestemt, at medlemmet skal være en dommer fra Højesteret, Landsretten eller Sø- og Handelsretten, rettes henvendelse fra hvervgiver til præsidenten for den pågældende ret, der herefter udpeger en dommer.

Anmodning om udpegning af en dommer skal ske til Domstolsstyrelsen, hvis det er bestemt ved lov, at der skal udpeges en landsdommer eller en byretsdommer. Tilsvarende gælder, hvis det ikke er bestemt ved lov, at en dommer fra en bestemt instans skal udpeges, herunder hvis der ikke er krav om dommermedvirken. Domstolsstyrelsen er herefter formidlende led til de relevante retspræsidenter, hvorefter en af retspræsidenterne udpeger en dommer. Der skal ske en passende fordeling af hvervene mellem de enkelte retter bl.a. ved inddragelse af Dommerforeningen.

Anmoder hvervgiver på ulovbestemt grundlag om at få udpeget en dommer fra en overordnet ret (Højesteret, landsretterne samt, for så vidt angår Sø- og Handelsretten, præsidenten og vicepræsidenterne) til et offentligt råd eller nævn eller til et privat klage- eller ankenævn, skal Domstolsstyrelsen indledningsvis forelægge Bibeskæftigelsesnævnet anmodningen, hvis der ikke foreligger en tidligere godkendelse fra nævnet.

Hvis der er tale om fast indtægtsgivende bibeskæftigelse, som det fx vil være tilfældet ved offentlige og private råd og nævn, skal den udpegede dommer søge Bibeskæftigelsesnævnet om tilladelse, jf. retsplejelovens § 47, stk. 1, medmindre det ved lov er bestemt, at hvervet skal varetages af en dommer. Se nærmere Tilladelse til bibeskæftigelse.

Sidst opdateret: 20. september 2019