Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet

Tilsyn

Kort indledende tekst om indberetninger og tilladelser

En dommer skal omfattes af den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning

Der er i retsplejelovens § 47 b fastsat en grænse for dommeres indtægter ved bibeskæftigelse på 50% af lønnen i hovedstillingen set over en 3-årig periode (som overgangsordning er grænsen i den første 3-årige periode 75%).

Retspræsidenterne påser, at denne grænse ikke overskrides. Ved overskridelse forelægger retspræsidenten sagen for Bibeskæftigelsesnævnet og videregiver i den forbindelse de indtægtsoplysninger, som dommeren har indberettet i henhold til retsplejelovens § 47 c, stk. 2, 3. pkt. Nævnet kan herefter i medfør af § 47 b, stk. 3, 3. pkt., beslutte at fastsætte en lavere indtægtsgrænse for den pågældende dommer i den kommende opgørelsesperiode, samt eventuelt at dommeren fremover skal omfattes af den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning i retsplejelovens § 47 d.

 

Tilsyn i forbindelse med den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning

Såfremt Bibeskæftigelsesnævnet træffer beslutning om, at en dommer skal omfattes af den konkrete indberetnings- og tilladelsesordning i retsplejelovens § 47 d, er det i forarbejderne forudsat, at dommeren skal indberette de relevante oplysninger, jf. § 47 d, stk. 1 og 2, til nævnet og, hvis vedkommende er omfattet af tilladelsesordningen i § 47 d, stk. 3, søge nævnet om tilladelse til at påtage sig bibeskæftigelse. Dommeren vil kunne pålægges også at indberette de pågældende oplysninger til embedets retspræsident.


Indberetnings- og tilladelsesordningen i retsplejelovens § 47 d omfatter følgende dele: Efter stk. 1 kan en dommer om fornødent pålægges at indsende en redegørelse for dommerens tidsforbrug i forbindelse med varetagelse af hverv ved siden af hovedstillingen. Efter stk. 2 kan dommeren endvidere pålægges at indsende en opgørelse over de indtægter, som den pågældende i en nærmere angivet periode har modtaget i forbindelse med de enkelte hverv, som dommeren har varetaget ved siden af hovedstillingen. Pålægget kan også omfatte fremtidige indtægter. Hvis de oplysninger, dommeren har afgivet i henhold til stk. 1 og 2 eller efter den almindelige indberetningsordning, jf. retsplejelovens § 47 c, stk. 2, 3. pkt., giver anledning dertil, kan retspræsidenten – eller nævnet alene efter § 47 b, stk. 3, 3. pkt., nr. 2 – efter drøftelse med nævnet beslutte, at dommeren i en nærmere angivet periode eller indtil videre kun med retspræsidentens eller nævnets tilladelse må påtage sig hverv ved siden af hovedstillingen.

Sidst opdateret: 20. september 2019