Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet

Her kan du finde oplysninger om nævnets forretningsorden, sammensætning, medlemmer samt om Bibeskæftigelsesnævnets årsberetninger og redegørelser.

Bibeskæftigelsesnævnet varetager en række opgaver vedrørende dommeres bibeskæftigelse, herunder behandling af ansøgninger fra dommere om tilladelse til at påtage sig fast indtægtsgivende bibeskæftigelse.

Bibeskæftigelsesnævnet blev pr. 1. januar 2007 oprettet som led i en ny regulering af dommeres bibeskæftigelse (lov nr. 537 af 8. juni 2006).

Nævnets sekretariatsopgaver varetages af Højesteret.

Nævnets sammensætning

Efter retsplejeloven består Bibeskæftigelsesnævnet af:

 • Præsidenten for Højesteret (formand)
 • Præsidenterne for landsretterne
 • 1 retspræsident indstillet af de øvrige retspræsidenter
 • 1 dommer indstillet af Den Danske Dommerforening
 • 2 repræsentanter for offentligheden indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd henholdsvis Rektorkollegiet.

Nævnets medlemmer pr. 1. marts 2019

 • Thomas Rørdam (formand)
  højesteretspræsident
 • Bent Carlsen (næstformand)
  præsident for Østre Landsret
 • Helle Bertung
  præsident for Vestre Landsret
 • Jørgen Lougart
  præsident for Retten i Roskilde – indstillet af de øvrige retspræsidenter
 • Mikael Sjöberg
  landsdommer i Østre Landsret – indstillet af Den Danske Dommerforening
 • Henrik Lando
  professor, lic.polit., Copenhagen Business School - indstillet af Danske Universiteter
 • Flemming Jørgensen
  redaktionschef i Samvirke - indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • Per Baltzer Overgaard (suppleant for Henrik Lando)
  prodekan, Aarhus Universitet - indstillet af Danske Universiteter
 • Marianne Svane (suppleant for Flemming Jørgensen)
  forhenværende skoleleder - indstillet af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Bibeskæftigelsesnævnets sekretariatsopgaver varetages af Højesteret, jf. retsplejelovens § 47 f, stk. 3.

 • Sekretær: dommerfuldmægtig Bo Ruby Nilsson, Bibeskaeftigelsesnaevnet@Hoejesteret.dk, telefon 33 63 27 50.

Årsberetninger (redegørelser)

Bibeskæftigelsesnævnet offentliggør årligt en årsberetning. Her kan du se seneste årsberetninger

Gå til årsberetninger

Forretningsorden

Bibeskæftigelsesnævnets forretningsorden er beskrevet i Bekendtgørelse om Forretningsorden for Bibeskæftigelsesnævnet (BEK nr 138 af 13/02/2007).

Se bekendtgørelsen om Bibeskæftigelsesnævnet på www.retsinformation.dk

Sidst opdateret: 23. september 2019