Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet

Hverv som medlem af et offentligt eller privat råd eller nævn må kun varetages af en dommer fra de overordnede retter enten ved lov eller med tilladelse fra bibeskæftigelsesnævnet.

Hverv som medlem af et offentligt eller privat råd eller nævn må kun varetages af en dommer fra de overordnede retter (Højesteret, landsretterne samt, for så vidt angår Sø- og Handelsretten, præsidenten og vicepræsidenterne), hvis det er bestemt ved lov eller godkendt af Bibeskæftigelsesnævnet, og hvervet skal varetages af en sådan dommer, jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 2, 1. pkt.

Det følger af forarbejderne, at kredsen af råd og nævn skal afgrænses bredt. De private råd og nævn omfatter alle de klage- og ankenævn, der er oprettet af private organisationer m.v., og som behandler privatretlige tvister, herunder i første række klage- og ankenævn, der er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender. Lovforberedende udvalg og fagretlige nævn er - uanset deres benævnelse - ikke omfattet.

Ifølge forarbejderne er det hensigten, at Bibeskæftigelsesnævnet efter en overgangsperiode som altovervejende hovedregel kun vil få til opgave at meddele tilladelse for så vidt angår private råd og nævn, da lovgiver antageligt med tiden vil afklare spørgsmålet om deltagelse af dommere fra de overordnede retter i offentlige råd og nævn.

Bibeskæftigelsesnævnet skal i sine afgørelser bl.a. tage hensyn til, om det pågældende råds eller nævns afgørelser omfatter principielle spørgsmål eller på anden måde involverer betydelige interesser.

Nævnet vil som udgangspunkt skulle vurdere en ansøgning om deltagelse af dommere fra de overordnede retter i råd eller nævn generelt. Nævnets godkendelse kan dog tidsbegrænses eller begrænses til at gælde for en bestemt navngiven dommer. Dette vil f.eks. kunne tænkes, hvor der ikke generelt bør gives tilladelse til, at en dommer fra en af de overordnede retter udpeges som medlem, men hvor hensynet til særlig sagkundskab, kontinuiteten, nævnets arbejde eller lignende, f.eks. i genudpegningstilfælde, taler herfor.

Sidst opdateret: 20. september 2019