Retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten.

Som hovedregel skal der betales retsafgift i alle civile sager. 

Der er dog typer af sager, som er fritaget for retsafgift. Det gælder fx sager om ægteskab, forældremyndighed og faderskab.

Størrelsen af den retsafgift, som du skal betale, afhænger af, hvilken civil sag der er tale om. 

Beregn din afgift

 

Beregning af retsafgift i sager om penge

For sager, der angår penge eller som kan opgøres i penge bliver retsafgiften beregnet på følgende måde:

Du skal betale et grundbeløb på 500 kr.

Hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. skal du betale yderligere 250 kr. og 1,2 procent af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen (renter og omkostninger indgår ikke i beregningen af sagens værdi).

Du kan beregne retsafgiften således:

500 kr. + 250 kr. + ((sagens værdi – 50.000) x 0,012) = retsafgiften

Eksempel: Sagens værdi er 75.000 kr. Retsafgiften udgør 500 kr. + 250 kr. og 1,2 procent af 25.000 kr. i alt 1.050 kr.

Den samlede retsafgift (inklusiv grundbeløbet på 500 kr.) kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 3 eller 4 (fx forbrugerklagenævnsafgørelser), kan den samlede retsafgift dog højst udgøre 2.000 kr.

Yderligere retsafgift, hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr.

Når retten har afsluttet forberedelsen af sagen og sagen skal berammes til domsforhandling (eller skriftlig behandling, der træder i stedet for domsforhandling), skal du betale yderligere retsafgift (berammelsesafgift), hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter det krav sagsøger har mod dig, på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales.

Berammelsesafgiften beregnes på samme måde som den retsafgift, du skal betale ved anlæggelse af sagen, jf. ovenfor.

I det anførte eksempel bliver berammelsesafgiften således også 1.050 kr. Der gælder også de samme maksimumbeløb for berammelsesafgift, det vil sige henholdsvis 75.000 kr. og 2.000 kr.

For sager, hvor retssagsbehandlingen bliver indledt på grundlag af et betalingspåkrav, gælder der særlige regler.

Retsafgift i sager, der ikke kan gøres op i penge

For sager, der ikke kan opgøres i penge, skal du betale en retsafgift på 500 kr.

Skal du anlægge en boligretssag, gælder der særlige regler for beregning af retsafgiften. I visse andre sager (fx mortifikation) betales en retsafgift på 400 kr. uanset sagens værdi.

Skal jeg betale retsafgift, hvis jeg har fået fri proces?

Nej. Hvis du har fået fri proces til at føre sagen, skal du ikke betale retsafgift.

Sidst opdateret: 21. oktober 2019