Syn og skøn udføres af en fagperson, en skønsmand, der undersøger nogle spørgsmål og besvarer dem i en syn- og skønserklæring. En syn- og skønserklæring er et bevis i en retssag.

Det er sagens parter, der tager initiativ til at få foretaget syn og skøn.

Hvis du ønsker syn og skøn, skal du lave et forslag til de spørgsmål, som du ønsker, at en skønsmand skal svare på. Den anden part i sagen får derefter mulighed for at kommentere forslaget.

Spørgsmålene til skønsmanden skal være neutrale og relevante i forhold til sagen og retten kan nægte parterne at stille spørgsmål, som ikke opfylder disse betingelser.

Der bruges en særlig blanket til spørgsmål og svar vedrørende syn og skøn. 

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den videre på en mail til den anden part i sagen. Vedkommende udfylder nu de relevante felter og videresender blanketten til retten og dig. 

Hvem kan være syn- og skønsmand?

Du skal selv komme med forslag til, hvem retten skal udmelde som skønsmand.

Kan man stille uddybende spørgsmål til en erklæring?

Skønsmanden skal give dig og den anden part besked om, hvor han vil undersøge sagen. I har begge ret til at være til stede, mens han foretager undersøgelsen. Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har I som udgangspunkt mulighed for at stille supplerende spørgsmål.

Skønsmanden kan blive indkaldt til domsforhandlingen for at uddybe eller supplere erklæringen.

 

Kan man afholde syn og skøn, hvis der ikke er en retssag?

Ja. Man kan afholde syn og skøn, uden at der er anlagt retssag. Dette kaldes isoleret bevisoptagelse og foregår i retten efter samme proces.

Den part, der ønsker syn og skøn betaler foreløbigt selv udgifterne. Retten træffer efterfølgende bestemmelse om betaling af udgifterne til syn og skøn, med mindre parterne har aftalt andet.

Den fagkyndige erklæring kan man herefter bruge som bevis under en senere retssag.

Kan man inddrage andre fagfolk i samme sag?

Retten kan tillade, at parterne stiller spørgsmål til offentlige myndigheder eller forskellige organisationer for eksempel medicinske, tekniske eller handelsmæssige spørgsmål.

Kan man bruge erklæringer, som man selv har fået lavet?

Nej. Hvis en part selv har fået lavet en undersøgelse eller erklæring, kan den som udgangspunkt ikke være bevis i sagen. Den, der har lavet undersøgelsen eller erklæringen, kan man heller ikke bruge som sagkyndigt vidne i retten.

Kan man få nyt syn og skøn, selvom der er foretaget syn og skøn i sagen tidligere?

Hvis sagen har været behandlet i et klagenævn, er der ofte foretaget syn og skøn. Sagens parter har imidlertid som udgangspunkt ret til at forlange et nyt syn og skøn, når der bliver anlagt retssag.

Hvem betaler for udgifterne til syn og skøn?

Du og den anden part skal selv betale udgifterne til syn og skøn. Udgifterne til syn og skøn kan være store.
Læs om sagsomkostninger

Sidst opdateret: 05. september 2019