En sagkyndig dommer er en person, der med sin særlige viden inden for et område kan belyse særlige aspekter af en sag. Sagkyndige dommere og -erklæringer kan bruges ved byretterne og landsretterne og ved Sø- og Handelsretten.

I særlige civile sager kan retten involvere en sagkyndig dommer eller bede en sagkyndig person om at lave en sagkyndig erklæring. Retten involverer sagkyndige dommere i de sager, hvor retten vurderer, at deres viden har betydning for sagen.

Er du part i en sag, får du også lejlighed til at udtale dig om det.

Hvem beskikker de sagkyndige dommere?

Beskikkelsen af sagkyndige dommere foretages af landsretterne og af Sø- og Handelsretten.

Beskikkelsen sker på baggrund af en indstilling af organisationer, som Justitsministeriet har godkendt til det.Sø- og Handelsrettens ca. 130 sagkyndige dommere er for hovedpartens vedkommende indstillet af erhvervslivets organisationer.

Der er også sagkyndige dommere med særlig erfaring inden for forbrugerspørgsmål, søfart og ansættelsesmæssige forhold.

 

Læs mere om at være sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten [link]

[http://www.soeoghandelsretten.dk/soeoghandelsretten/retsafdelingen/sagkyndigedommere/Pages/default.aspx]

Hvad betyder det at være beskikket?

En beskikkelse er en udpegning eller en godkendelse af, at vedkommende person må optræde som sagkyndig dommer. 

Kan man sige nej til at være sagkyndig dommer?

Hvervet som sagkyndig og sagkyndig dommer er et borgerligt ombud.

Det betyder, at du som udgangspunkt er forpligtet til at være sagkyndig dommer, hvis du bliver udtaget til det.

Hvor længe er man beskikket?

Beskikkelsen af sagkyndige dommere sker for en 4-årig periode.

Kan der være flere sagkyndige dommere i én sag?

Sø- og Handelsrettens civile sager afgøres som udgangspunkt af et dommerpanel, som består af én eller tre af rettens juridiske dommere og to eller fire sagkyndige dommere.

Liste over sagkyndige i landsretten

Her finder du den samlede liste over sagkyndige dommere til landsretten

Gå til liste over beskikkede sagkyndige (2019-2022)

 

Liste over sagkyndige i Sø- og Handelsretten

Her finder du den aktuelle liste over sagkyndige i Sø- og Handelsretten. 

Gå til liste over beskikkede sagkyndige (april 2019)

Sagkyndige i småsager

Liste over beskikkede sagkyndige i småsager

Her finder du den aktuelle liste over beskikkede sagkyndige i småsager 

Gå til liste over sagkyndige i småsager (opdateret 9. maj 2019)

Hvem beskikker sagkyndige i småsager?

Beskikkelsen af sagkyndige i småsager foretages af Domstolsstyrelsen.

Hvordan får man en sagkyndig erklæring?

I småsager kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, som så vil indgå som et af beviserne i sagen. Dette sker ved, at retten skriftligt formulerer nogle spørgsmål til en sagkyndig person eller organisation, som retten vælger.

Den sagkyndige angiver herefter et prisoverslag for besvarelsen, som retten skal acceptere. Først herefter udarbejder den sagkyndige en erklæring med svar på de spørgsmål, retten har stillet.

Retterne bruger fortrinsvis de sagkyndige, som Domstolsstyrelsen har beskikket.

Hvordan bliver man beskikket?

Beskikkelsen gælder for 4 år og er frivillig, forstået på den måde at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen. Der afholdes en beskikkelsesrunde ca. hvert 2. år. Det er ikke muligt at søge stillingen udenfor beskikkelsesrunden.

Når Domstolsstyrelsen søger nye sagkyndige til småsagsprocessen, vil det fremgå her på siden.

Domstolsstyrelsen sender ansøgninger i høring hos de relevante brancheorganisationer. Domstolsstyrelsen indhenter derefter straffeattester på de ansøgere, som Domstolsstyrelsen umiddelbart ønsker at gå videre med. Herefter træffer Domstolsstyrelsen afgørelse om, hvorvidt, der skal ske beskikkelse eller ej.

Se vejledning for sagkyndige i småsagsprocessen

Sidst opdateret: 25. oktober 2019