Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler sagens omkostninger og salæret til din advokat. Du skal dels søge om og dels opfylde en række betingelser for at få fri proces.

I de fleste tilfælde er det Civilstyrelsen, der skal have din ansøgning, hvis du vil søge fri proces. I en række tilfælde er det dog den lokale byret, hvor den sagsøgte bor, der skal have din ansøgning. Det kan du læse mere om her på siden.

Tjek om du har en retshjælpsforsikring

Inden du søger om fri proces, skal du undersøge, om din forsikring dækker udgifter i forbindelse med retshjælp. Er din forsikring omfattet af en retshjælpsforsikring, kan du nemlig ikke få fri proces, men skal i stedet anvende forsikringen til at få dækket retssagens omkostninger og udgifter. Kontakt derfor dit forsikringsselskab for at undersøge, om du er dækket.

Økonomiske betingelser for fri proces

Du kan få fri proces, hvis din personlige indkomst holder sig under en bestemt grænse. Med mindre der er sket væsentlige ændringer i din indkomst, er det indkomsten for det forudgående år, du skal se på. Det vil sige, at det er sidste års årsopgørelse, du skal tjekke.

Beløbsgrænserne for at få fri proces er pr. januar 2019:

Enlige ansøgere: 322.000 kr.
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 409.000 kr.
Forhøjelse for hvert barn: 56.000 kr.

Tilfælde hvor byretten skal ansøges om fri proces

I de fleste tilfælde er det som nævnt Civilstyrelsen, der skal have din ansøgning om fri proces. I følgende tilfælde, er det byretten, hvor sagsøgte er bosat, der skal have din ansøgning om fri proces:

  • Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger har krav på en tilbagebetaling
  • Fogedsager, hvor fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand
  • Sager om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed
  • Sager om forbud og påbud
  • Sager om ægteskab og forældreansvar. Her er der en undtagelse: Hvis du ønsker at få fri proces i en sag, hvor du klager over en afgørelse truffet af Familieretshuset, skal du søge om fri proces hos Civilstyrelsen og ikke hos retten. Det samme gælder, hvis du ønsker at få forældremyndighed over et barn eller ønsker at få ændret en aftale eller afgørelse om barnets bopæl
  • Sager om ægtefælleskifte, hvis sagen overgives til en bobehandler. Her skal du være opmærksom på, at der i disse sager gælder særlige regler for, hvad fri proces dækker. Du kan se, hvad fri proces dækker i retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 5
  • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i Advokatnævnet, et huslejenævn eller beboerklagenævn, et privat klage- eller ankenævn godkendt af økonomi- og erhvervsministeren eller et centralt statsligt klagenævn med undtagelse af Forbrugerklagenævnet
  • Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen

Sådan søger du om fri proces

De fleste ansøgninger om fri proces skal afleveres til Civilstyrelsen.
Læs mere på Civilstyrelsens hjemmeside

I de tilfælde, hvor Civilstyrelsen IKKE skal modtage ansøgningen, skal ansøgningen indleveres via domstolenes sagsportal minretssag.dk. Ansøgningen skal afleveres til den byret, som skal behandle sagen, dvs. den byret, hvor sagens modpart har adresse.
Gå til Min retssag.dk
Få hjælp til at finde byret 

Hvis retten giver afslag på fri proces, har du mulighed for at kære afslaget til en højere ret.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse om din ansøgning på fri proces.
Læs mere om dine klagemuligheder

Sidst opdateret: 11. oktober 2019