I familieretten vil jeres sag blive afgjort på baggrund af et sagsforløb, der passer til jeres families situation.

Når familieretten modtager en sag fra Familieretshuset vil dommeren vurdere, om der er behov for ny og mere information i sagen. Dommeren vil typisk indkalde til et forberedende telefonmøde for at finde ud af, hvordan familieretten bedst muligt kan tilpasse sagens forløb efter jeres families situation.

I familieretten er barnet i centrum. Dommerne er uddannet i at træffe afgørelser i sager, hvor forældre er uenige om børnene. Jeres sag vil derfor blive afgjort med udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres barn. 

Hvordan foregår det første forberedende telefonmøde?

Familieretten indkalder jer og jeres advokater til et telefonmøde med dommeren. Ofte er det ikke jer selv, men jeres advokater, der deltager. Telefonmødet varer ca. en halv time. Formålet med mødet er, at dommeren skal planlægge den videre behandling af jeres sag. Inden mødet sender retten en liste over de ting, som skal aftales på mødet. Det kan fx være, at retten gerne vil have andre oplysninger i sagen, end dem, der er sendt fra Familieretshuset. Dommeren vil blandt andet have fokus på, hvordan jeres barns perspektiv bliver inddraget i sagen.

Dommeren beslutter nu, hvordan jeres sag skal behandles.

Hvordan bliver forløbet tilpasset vores situation?

Dommeren vil tilpasse sagens forløb, så det passer bedst muligt til jeres situation. Der er fire mulige forløb dommeren kan bruge:

A. Forløb med flere møder  

Dette sagsforløb kan strække sig over flere dage. Dommeren holder først et møde med jer forældre og den børnesagkyndige. Her kan I komme med hvert jeres bud på en løsning. Målet er, at  I sammen taler jer frem til den løsning, der er bedst for barnet. I kan også have advokater med til mødet. Den børnesagkyndige kan ud fra jeres oplysninger rådgive om barnets behov og dommeren kan vælge at komme med et forslag til en løsning.

Lykkes det ikke at blive enige, kan dommeren indkalde jer til et nyt møde. Inden det nye møde kan retten beslutte at holde en børnesamtale med jeres barn eller retten kan beslutte, at der skal skaffes flere oplysninger om barnet fx en udtalelse fra børnehaven eller skolen.

Hvis I ikke finder frem til en løsning, vil der efter mødet blive gennemført en hovedforhandling.

Under hovedforhandlingen har I hver især mulighed for at afgive forklaring, og I har også mulighed for at nå til enighed. Hvis I ikke når til enighed vil dommeren afgøre sagen.  

B. Møde, børnesamtale og hovedforhandling samme dag

Et andet muligt sagsforløb foregår så vidt muligt over én dag. Dommeren indkalder jer til et forberedende møde, hvor en børnesagkyndig deltager. Her har I begge mulighed for at afgive forklaring, hvorefter dommeren og den børnesagkyndige har en samtale med jeres barn.
Efter samtalen vil dommeren og den børnesagkyndige fortælle jer om indholdet af børnesamtalen, og herefter vil dommeren ofte spørge, om I forældre kan nå til enighed. Hvis dette ikke er tilfældet, vil dommeren afgøre sagen.

Dommeren kan dog beslutte at udsætte sagen, hvis der er behov for flere oplysninger om barnet.

C. Hovedforhandling med det samme

Et tredje muligt sagsforløb er, at dommeren indkalder jer til en hovedforhandling uden et forberedende møde. Til hovedforhandlingen får I begge mulighed for at afgive forklaring og jeres advokater fremfører jeres synspunkter.

Dommeren og en børnesagkyndig kan inden eller efter hovedforhandlingen have en samtale med jeres barn.

Herefter vil dommeren afgøre sagen. Dommeren kan dog beslutte at udsætte sagen, hvis der er behov for flere oplysninger om barnet.

D. Retsmægling

Endelig er der mulighed for retsmægling. Dette forløb forudsætter, at I forældre er indstillede på at finde en løsning sammen, og at dommeren vurderer, at jeres uenigheder kan løses gennem mægling.

Retsmægleren mødes med jer for at finde frem til en løsning på konflikten. Retsmægleren kan fx hjælpe jer med at forstå den anden forælders synspunkter. Retsmægleren træffer ikke afgørelse i sagen. Det gør I selv. Der er også mulighed for, at en børnesagkyndig deltager i retsmæglingen.

Hvis I ikke når til enighed, vil sagen efter et sagsforløb blive afgjort af en dommer.

Hvordan foregår en børnesamtale?

Udgangspunktet er, at retten afholder en børnesamtale med jeres barn, hvis barnet har alderen og modenheden til det.

Det er en børnesagkyndig, der taler med barnet. Formålet med børnesamtalen er at sikre, at jeres barn bliver hørt, og at barnets perspektiv bliver belyst.

Dommeren deltager også i børnesamtalen, men hverken du eller den anden forælder deltager. 

I vil begge få et referat af hovedpunkterne fra samtalen.

Læs om børnesamtalen (henvendt til forældre)

Læs om børnesamtalen (henvendt til barnet)

Hvad er en hovedforhandling?

Hovedforhandlingen er det afsluttende retsmøde. Her er både du og din modpart og jeres advokater til stede. Under hovedforhandlingen får I hver især mulighed for at afgive jeres forklaringer og jeres advokater fremfører jeres synspunkter.

Hvis I ikke kan blive enige under hovedforhandlingen ender den med, at dommeren træffer en afgørelse i sagen. 

Sidst opdateret: 17. oktober 2019