Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser. Her kan du læse om hovedreglerne for aktindsigt, og om hvordan du konkret søger om aktindsigt.

Aktindsigt betyder bl.a., at man i såvel straffesager som civile sager har mulighed for at gennemse en doms konklusion, hvis man anmoder om det. Det skal man gøre ved at henvende sig til retten inden en uge efter, at dommen er afsagt.
Derudover kan man ved henvendelse til retten få udleveret kopi af domme, kendelser og beslutninger om sagsomkostninger i civile sager.

Parterne i en sag kan normalt få udskrifter af dombog, retsbog og af de bilag, der er fremlagt i sagen.

Særligt for civile sager

Enhver kan ved henvendelse til retten to dage før hovedforhandlingen få kopi af et påstandsdokument i en civil sag. Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag. Det kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Parter kan få kopi af retsbogen, dombogen og sagens bilag.

Særligt for journalister

Journalister kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog og retsbog. Som journalist har du yderligere ret til at gennemlæse alle domme (men ikke kendelser), der er afsagt inden for de seneste fire uger. Du kan få lov til at gennemlæse en dom ved personlig henvendelse i retten. Der gælder særlige regler for journalisters brug af udskrifter. Du kan få mere information om aktindsigt for journalister i det digitale opslagsværk ”Ret godt at vide”.

Bestilling og betaling

En udskrift koster normalt 175 kr. Udskriften bestilles og betales i den enkelte ret.

Få hjælp til at finde en retsinstans via adressesøgning

Ekspeditionstid

Ekspedition af en aktindsigtsanmodning tager op til syv arbejdsdage, medmindre dette på grund af sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. I så fald vil ansøgeren blive underrettet om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Begrænsninger

Adgangen til at få aktindsigt er underlagt begrænsninger i visse sager. Det gælder blandt andet i sager, der er behandlet helt eller delvist for lukkede døre. Det gælder også i verserende straffesager og i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end et år siden.

Hvis sagen er mere end et år gammel

Anmodning om aktindsigt i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end et år siden, skal indgives til politidirektøren, medmindre aktindsigt søges af en journalist.

Man kan finde politiets kontaktoplysninger på politi.dk.

Sidst opdateret: 22. oktober 2019